Nová výzva Regionální rady Střední Čechy

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy uvedla novou výzvu v oblasti dopravy v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP Střední Čechy).

Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura, Prioritní oblasti 1 Doprava. Cílem je zvýšit kvalitu a kapacitu silnic II. a III. třídy, zvýšit bezpečnost provozu na silnicích II. a III. Třídy, snížit dopady provozu na silnicích II. a III. třídy na životní prostředí, redukovat dopravní problémy v centrálních částech měst

Podporované aktivity:

  • rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy (zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů na síť TEN-T, zajištění tangenciálního spojení středočeských měst, zkvalitnění silnic souběžných s nadregionální komunikační sítí, obchvaty)
  • odstraňování místních bodových závad (např. úrovňová křížení, mosty), úprava nebezpečných míst (např. nepřehledné a technicky nevyhovující železniční přejezdy) a dopravně závadných křižovatek (např. přetížené křižovatky v okolí Prahy) na silnicích II. a III. třídy
  • úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy v blízkosti sídel s vazbou na snižování nepříznivých dopadů dopravy na obyvatelstvo (např. protihlukové stěny, protiprašná opatření, apod.)
  • realizace opatření snižujících dopady provozu na silnicích II. a III. třídy na ekosystémy (např. mimoúrovňová křížení biokoridorů s komunikacemi)zavádění moderních technologií a značení na silnicích II. a III. třídy.Na tuto výzvu je alokováno celkem 1 500 000 000,- Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Příjem žádostí je od 20. 01. 2011 do 31. 12. 2012 do 12:00 hodin. Výzva může být ukončena dříve, pokud dojde k vyčerpání alokace.

Na tuto výzvu je alokováno celkem 1 500 000 000,- Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Příjem žádostí je od 20. 01. 2011 do 31. 12. 2012 do 12:00 hodin. Výzva může být ukončena dříve, pokud dojde k vyčerpání alokace.