Ministerstvo dopravy vyhlásilo další výzvu

Ministerstvo dopravy vyhlásilo výzvu k předkládání projektových žádostí v rámci oblasti podpory 5.2 Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze.

Operační program Doprava na léta 2007–2013, za jehož řízení je zodpovědné Ministerstvo dopravy ČR, má přispět ke zlepšení kvality dopravní infrastruktury a vzájemné propojenosti železniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. transevropských sítí (TEN-T). Jedná se o největší operační program v České republice. Celkem je na realizaci projektů v jeho rámci alokováno 5,77 miliard eur.

Nová výzva, která byla Ministerstvem dopravy ČR vyhlášena 30. listopadu 2007, se zaměřuje na zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze. Hlavním cílem prioritní osy 5, do které daná oblast podpory spadá, je zlepšení městské hromadné dopravy v hlavním městě, a to výstavbou metra a systémů řízení silniční dopravy.

V rámci výzvy budou podporovány následující typy projektů:

  • projekty zaměřené na zvýšení plynulosti provozu na vybraných úsecích hl. města Prahy
  • projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti provozu na vybraných úsecích hl. města Praha
  • projekty zaměřené na snížení negativních důsledků silniční dopravy na životní prostředí hl. města Prahy

Projektové žádosti může předkládat Magistrát hl. m. Prahy a jím zřízené organizace, např. Dopravní podnik hl. m. Prahy či Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Jedná se tedy o vlastníky či správce dotčené infrastruktury.

Celkem je na realizaci projektů v rámci této výzvy vyčleněno 900 milionů korun. Projektové žádosti je možné předkládat od 30. listopadu 2007 do 30. června 2015. Jednotlivé žádosti budou vyhodnocovány průběžně.

Více informací poskytnou pracovníci Odboru fondů EU na Ministerstvu dopravy ČR. Kontakty je možné získat na internetové adrese http://www.opd.cz/cz/odbor430MD.