Ministerstvo dopravy otevřelo výzvu v oblasti železnic

Ministerstvo dopravy vyhlásilo novou výzvu v oblasti železniční dopravy v rámci Operačního programu Doprava (OPD).

Nová výzva byla vyhlášena pro oblast podpory 1.2 Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů (neinfrastrukturální část), Prioritní osy 1 Modernizace železniční sítě TEN-T, Operačního programu Doprava (OPD).

Cílem oblasti podpory 1.2 rozšířit a zvýšit kvalitu železniční sítě TEN-T v České republice a přizpůsobit český železniční systém parametrům a standardům evropského konvenčního železničního systému.

Podporované aktivity:

  • podprogram 127 332: ERTMS – Evropský systém řízení železniční dopravy – Realizace projektu digitální mobilní radiové sítě GSM-R
  • podprogram 127 333: Implementace subsystému telematika – TSI telematické aplikace v nákladní dopravě
  • podprogram 127 334: Implementace subsystému kolejová vozidla – TSI hluk a TSI nákladní vozy

Na realizaci aktivit podporovaných v této oblasti podpory je vyčleněno přes 454 milionů Kč.

Projektové žádosti je možné předkládat do 30. dubna 2010 na adrese Ministerstvo dopravy, Odbor fondů EU, Nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1.

Více informací k výzvě lze získat na e-mailové adrese interoperabilita@opd.cz.