Aktuální výzva Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Nová výzva Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci Rozvoje regionální silniční dopravní infrastruktury.

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko otevřela novou výzvu v podoblasti 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava, oblast 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, Prioritní osa Regionální infrastruktura a dostupnost.

Globálním cílem prioritní osy 1 je zkvalitnit dopravní infrastrukturu, infrastrukturu krizového řízení a dopravní obslužnost v regionu při současném respektování ochrany životního prostředí. Zajistit komplexní rozvoj infrastruktury regionu, která zvýší mobilitu osob, zboží a služeb, sníží dopady lidské činnosti na životní prostředí a zefektivní krizové řízení v regionu. Specifickými cíli dílčí oblasti podpory 1.1.2 je pak rozvíjet síť infrastruktury pro cyklisty a pěší.

Podporované aktivity:

  • výstavba cyklostezek (včetně příslušenství), vedených v cyklotrasách, které jsou prioritní z hlediska Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje – se zdůvodněním vysoké intenzity silniční dopravy a cyklodopravy
  • výstavba cyklostezek (včetně příslušenství), příp. společné cyklostezky a chodníku – s odůvodněným významem z hlediska využívání cyklodopravy, resp. pěší dopravy v dojížďce/docházce do zaměstnání, za zábavou, s vysokou intenzitou silniční dopravy a cyklodopravy

Oprávnění žadatelé:

  • Moravskoslezský kraj, organizace jím zřízené a založené
  • obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí

Finanční alokace pro výzvu činí 30 mil. Kč

Lhůta pro příjem projektů s možností okamžité kontroly formálních náležitostí za účasti žadatele je 8. 9. 2011 – 21. 10. 2011. Ukončení příjmu projektů: 25. 10. 2011, do 12:00 hodin.