Koncept klastrů a konkurenceschopnost v politikách EU

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Stuart Miles.

Hlavní téma aktuálního letního vydání Měsíčníku EU aktualit se zabývá oblastí, kterou nelze přímo označit za „evropskou problematiku“, nicméně s naším vstupem do Evropské unie souvisí. Patrně nebude náhodou, že právě od roku 2004 se význam klastrů – neboli nezávislých sdružení podnikatelských a nepodnikatelských subjektů spojených většinou stejným oborem či regionem podnikání – v naší ekonomice výrazně zvyšuje.

Koncept klastrů získal v nedávných letech mimořádnou popularitu. Nicméně existuje stále mnoho nejrůznějších definic klastrů a ekonomický dopad klastrů na konkurenceschopnost a inovace firemního sektoru stále není zcela zřejmě a zřetelně kvantifikován, byť o něm u těch řádně fungujících nikdo nepochybuje.

Klastry mohou být vskutku shledávány za klíčové tahouny a akcelerátory konkurenceschopnosti a inovací a tím i růstu a pracovních míst. Dostupné důkazy poměrně zřejmě ukazují, že klastry jsou významně propojeny s prosperitou a že podnikatelé získávají z přítomnosti v klastrech přínosy. Evropská klastrová observatoř (European Cluster Observatory; ECO) statisticky eviduje v Evropě více než 2 000 klastrů. Evropa tedy netrpí nedostatkem klastrů, ale zdá se, že trpí nedostatkem klastrů světové třídy. Musí být učiněno jasné rozlišení mezi klastry coby skutečným fenoménem a klastrovými iniciativami zaměřenými na vytvoření nových klastrů nebo zvýšení a rozšíření existujících. Některé z těchto klastrových iniciativ mohou být úspěšné, jiné nikoliv. Měření dopadů programů na podporu klastrů oproti obecně uznávaným a přijímaným indikátorům výkonnosti taktéž zůstává výzvou.

K podpoře je zapotřebí mít neutrální a spolehlivé objektivní informace o klastrech, klastrových politikách a klastrových iniciativách. Tento příspěvek by měl představovat načrtnutí cesty jdoucí tímto směrem. Jeho hlavním cílem je představit a dále analyzovat koncept klastrů a informovat o hlavních politických přístupech k podpoře klastrů.

Plný text analýzy naleznete na stránkách EU Office České spořitelny pod tímto odkazem.