Rozvoj rizikového kapitálu má podpořit vzájemné uznávání regulačních pravidel

Evropská komise navrhuje, aby národní orgány dozoru uznávaly fondy rizikového kapitálu, které působí v jiné členské zemi Evropské unie. Od tohoto kroku si slibuje, že se zlepší přístup malých inovujících podniků k rizikovému kapitálu.

Rizikový kapitál může být pro země s rozvinutým kapitálovým trhem vhodným prostředkem pro podporu zavádění technických a technologických inovací do praxe. Malé inovující podniky často trpí nedostatkem financí, které by mohly investovat do rozvoje nových aplikací. Tyto investice jsou potenciálně vysoce výnosné, ale pro běžné investory představují nadměrné riziko. Zejména v úvodních fázích vývoje totiž není jisté jak bude inovace na trhu úspěšná.

Výjimkou jsou z tohoto pohledu investoři rizikového kapitálu, kteří výměnou za své investice získávají podíl ve společnosti. Odměnou za vysoké riziko je jim pak vysoký výnos investice.

Ne ve všech členských zemích EU mají však malé inovující podniky stejný přístup k rizikovému kapitálu. Záleží zejména na vyspělosti lokálních kapitálových trhů. Evropská komise ve svém včerejším návrhu ovšem upozorňuje i na potíže spojené s rozvojem poskytování rizikového kapitálu po celé Evropě.

Fondy rizikového kapitálu „čelí řadě obtíží“, uvádí Komise ve zdůvodnění svého návrhu. Trh s rizikovým kapitálem podle Komise rozdělují hranice národních států a administrativní, regulatorní a daňová pravidla. V takovém prostředí je pak obtížné realizovat přeshraniční investice.

„Komise členské státy vyzývá, aby v případě novelizace existující nebo zavádění nové legislativy umožnily přeshraniční operace a zvážily možnost vzájemného uznávání fondů rizikového kapitálu.“ Ve svém sdělení Komise dodává, že navrhované řešení „znamená, že by národní orgány měly mít vzájemně přijatelnou úroveň dohledu a transparentnosti fondů rizikového kapitálu“. Rizikový kapitál je „velmi důležitým nástrojem pro financování malých inovujících podniků v růstové fázi,“ tvrdí Komise.

Návrh se opírá mimo jiné o průzkum zpracovaný na zakázku odvětví, podle nějž rizikový kapitál pomohl v letech 2000 až 2004 vytvořit milion nových pracovních míst. Objem investic vzrostl přitom z 5,5 miliardy eur v roce 1995 na rekordní úroveň 36,9 miliard v roce 2004. Studii pro Evropskou asociaci soukromého a rizikového kapitálu (EVCA) zpracovala Technická univerzita v Mnichově.

Podle principu vzájemného uznávání nemohou být statky, které jsou zákonně poskytovány v jedné členské zemi vyloučeny z prodeji na území jiné členské země a to ani v případě, že se jejich liší podle technické nebo kvalitativní specifikace. Tento princip přinesl do evropského práva v roce 1979 rozsudek Evropského soudního dvora v případě Casssis de Dijon, který se stal jedním z největších mezníků na cestě k jednotnému evropskému trhu se zbožím.