Rozhovor s evropskou komisařkou Neelie Kroesovou

Dobře fungující a transparentní energetické trhy představují nejlepší způsob, jak diversifikovat dodavatele energií do EU, řekla EurActivu evropská komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroes krátce před zahájením evropského summitu,jehož hlavním tématem je energetická politika Unie.

Předběžná zjištění z šetření Komise v sektoru plynu a elektřiny byla publikována 16. února 2006. Komise identifikovala některá „závažná pochybení“ na vnitřním energetickém trhu EU. Jestliže budou potvrzena, jaké kroky Komise podnikne?

Šetření energetického sektoru bylo zahájeno v červnu 2005 v rámci pravomocí Komise v oblasti hospodářské soutěže. Poté, co byla publikována některá zjištění 15. listopadu předložila jsem předběžnou zprávu 16. února při akci, na které byli zastoupeni klíčoví hráči v energetické politice. Zpráva identifikuje vážné nedostatky na trzích s plynem a elektřinou, které brání tomu, aby tyto trhy řádně fungovaly.

Komise nyní přispívá k vyřešení těchto problémů tím, že stíhá tyto případy na základě soutěžního práva. Soutěžní právo ale samo o sobě nemůže otevřít trhy. Z tohoto důvodu musíme završit náš tlak prostřednictvím důsledné aplikace evropského práva.

Šetření identifikovalo jako hlavní nevyřešený problém oddělení sítí a dodávek. Plánujete, že tento problém budete řešit prostřednictvím regulace (např. požadavek vlastnického oddělení stejně tak i právního a účetního)?

Jednou z otázek skutečného zájmu je struktura trhu s vázanou infrastrukturou a aktivitami v oblasti dodávek. Jde o celou síť průmyslu, kde základní infrastruktura je velmi nákladná na to, aby byla kopírována. Vlastníci a operátoři rozhodujících sítí často soutěží se společnostmi, které potřebují přístup k těm samým sítím. Můžeme očekávat, že takto integrované společnosti budou nakládat s konkurenty zcela poctivým způsobem? Jejich vlastní zájem naznačuje, že ne.

Z tohoto důvodu existují pravidla EU o přístupu třetích stran a právním/praktickém oddělení vazeb. Šetření ale ukázalo, že noví účastníci nedisponují skutečným přístupem k sítím, protože operátoři, se kterými spolupracují, dávají přednost vlastním pobočkám.

Počítá třetí směrnice o liberalizaci s tím, že se bude zabývat zbývajícími problémy a doplní existující směrnice o plynu a elektřině? Co vede Komisi k tomu, že předkládá třetí směrnici?

Opatření druhého balíku směrnic o plynu elektřině o uvolnění vazeb musí být plně implementována, ne pouze formálně, ale také v praxi. Jestliže v tomto směru nedojde ke skutečnému pokroku a k opravdovým výsledkům, budeme muset zvážit přijetí dalších opatření.

Osobně velmi vítám pohyb směrem k plnému strukturálnímu rozbití svazků (oddělení dodávek a prodeje od monopolních struktur), ke kterému došlo v několika členských státech. Věřím, že tento postup umožní efektivnější fungování trhu s rozvojem zlepšené pobídkové struktury. Regulace může být potom méně komplexní a účinnější. Pokud by fungování trhu zůstávalo neuspokojivé, je tu jistě možnost, že se jím budeme pozorně zabývat na evropské úrovni.

Toto a další důležité otázky, které mohou vyžadovat legislativní změny, budou i nadále předmětem pečlivé analýzy během tohoto roku.

Šetření bude pokračovat a závěrečná zpráva by měla být publikována na konci roku 2006. Doufám, že obdržím mnoho konstruktivních odpovědí během nadcházejícího konzultačního období, které nám pomůže formovat jasnou pozici o přesných potřebách.

Kromě toho, během roku 2006 Komise provede zhodnocení jednotlivých zemí z hlediska efektivnosti legislativních a regulačních opatření.

Toto vše by nám mělo umožnit vytvořit si jasný obrázek a vypracovat závěry ohledně potřebnosti dalších opatření – na národní a evropské úrovni – a předložit konkrétní návrhy v roce 2007.

Velcí průmysloví odběratelé elektřiny si stěžovali na netransparentnost, která umožňuje výrobcům elektřiny zavádět vysoké velkoobchodní ceny, které neodrážejí jejich hlavní náklady. Co by se s tím dalo dělat?

Šetření Komise potvrdilo, že je zde naprostý nedostatek aktuálních a spolehlivých informací pro obchodníky a spotřebitele. To vytváří bariéry pro přístup na trh pro nové podnikatele v této oblasti, podkopává důvěru v obchodování a znemožňuje, aby spotřebitelé mohli učinit rozhodnutí na základě relevantních informací. Z tohoto důvodu se domnívám, že tento problém by měl být řešen prostřednictvím posílení transparentních závazků – regulace nebo aplikace soutěžního práva.

S touto otázkou úzce souvisí vytváření cen na trh s elektřinou. Dobře fungující a transparentní tržní mechanismus je nezbytný pro stanovení cen. Bez něho trhy s energiemi nebudou řádně fungovat a nepřinesou výhody efektivity a možnost volby pro spotřebitele. Vytváření cen je komplexní otázka a šetření ukázalo, že mnoho spotřebitelů má malou důvěru v mechanismus určování ceny.

Proto v závěrečné fázi našeho šetření, která nyní probíhá, blížeji sledujeme mechanismy určování ceny na velkoobchodních trzích s elektřinou. Přijetí jakýchkoli dalších opatření v této oblasti bude záviset na výsledku toto šetření.

Současný spor o plyn mezi Ruskem a Ukrajinou, do kterého byl zahrnut také Gazprom odmítající poskytnout Turkmenistánu přístup ke své síti plynovodů, jestliže mu nebude nejdříve prodán plyn. Může generální ředitelství pro hospodářskou soutěž přijmout nějaké kroky v této záležitosti, když evropské právo je platné za hranicemi EU tam, kde je narušen obchod s EU?

Vnější dimenze evropské energetické politiky má klíčový význam a my jsme velmi závislí na vnějších dodavatelích pro uspokojení našich energetických potřeb. Zelená kniha Komise o bezpečné, konkurenceschopné a udržitelné energii považuje vnější energetickou politiku jako prioritní oblast.

Rusko je nejdůležitějším dodavatelem energie do EU. Z tohoto důvodu je nutné vytvořit skutečné partnerství v této oblasti, které by nabízelo bezpečnost a předvídatelnost na obou stranách a připravilo cestu k nezbytným, dlouhodobým investicím do nových kapacit. To by také znamenalo otevřenější, dopředu se dívající a předvídatelný přístup k trhům a infrastruktuře na recipročním základě. Takové principy mohou být integrovány do právního rámce vztahů EU – Rusko. Prioritou by měla být rychlá ratifikace smlouvy o dodávkách energie a závěrů rozhovorů o transitním protokolu ze strany Ruska.