Přes tisíc podnikatelů se zúčastnilo seminářů o fondech EU

Unie malých a středních podniků společně s Hospodářskou komorou ČR pořádali v letošním roce cyklus školících a vzdělávacích seminářů o možnostech využívání finančních prostředků z fondů EU v nynějším programovacím období 2007–2013.

Souvislosti:

Česká republika může v současném programovacím období 2007–2013 čerpat finanční prostředky v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) prostřednictvím 26 operačních programů. Navíc mohou žadatelé využívat finanční podpory na realizaci projektů, které spadají do Programu rozvoje venkova a Operačního programu rybářství, které v novém programovacím období nejsou součástí politiky HSS, ale spadají pod Společnou zemědělskou politiku. Oba dva programy má na starosti Ministerstvo zemědělství ČR (MZE).

Témata:

Unie malých a středních podniků ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) organizovala v jednotlivých krajích České republiky jednodenní semináře, jejichž úkolem bylo seznámit podnikatele o možnostech čerpání finančních prostředků na realizaci projektů v období 2007–2013.

Semináře byly rozděleny do dvou bloků. Dopolední část se zaměřila na novinky současného programovacího období, informovala o možnostech využití dotací z evropských fondů na podporu podnikání v daném regionu a na venkově a také o aktuálním stavu jednání o konečné verzi operačních programů, které ještě nebyly schváleny. Odpolední část byla věnována přípravě projektových žádostí, jakých chyb se při zpracování žádosti o podporu vyvarovat, realizaci projektů a také finančnímu řízení projektu atd. Seminářů se zúčastnilo celkem 1300 podnikatelů.

Na seminářích vystupovali zástupci MMR, MZE, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), agentury CzechInvest, jednotlivých úřadů regionálních rad, Magistrátu hl.m. Prahy, společnosti Microsoft, Eurovision a dalších institucí.

Stanoviska:

Předseda Unie malých a středních podniků David Šeich zhodnotil přínos seminářů následovně: „Věřím, že tyto semináře pomohli podnikatelům pochopit, jak důležitá je včasná příprava jejich projektů i na zatím ještě nevyhlášené operační programy a celkově tak přispějí k urychlení čerpání dotací.“ A dodal: „Z našich průzkumů vyplývá, že 80 % podnikatelů vidí jako hlavní téma svého zájmu evropské subvence a chce být o této možnosti financování prioritně informována. Vzhledem k  pozitivním ohlasům ze strany podnikatelů směrem k uskutečněným seminářům v tomto roce plánujeme společně s Hospodářskou komorou realizovat podobný školicí a vzdělávací cyklus seminářů o evropských fondech i v příštím roce.“

Jaromír Drábek, prezident Hospodářské komory, prohlásil: „Jsem přesvědčen, že podnikatelé  na těchto seminářích získali celou řadu důležitých informací, které jím pomohou lépe zpracovat projekty a zvýší jejich šance na získání evropských financí.“

Jan Martínek z MPO přiblížil možnosti pro podnikatele v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), který by měl být Evropskou komisí schválen do konce tohoto roku: „Naším cílem je v rámci Operačního programu Podnikání a inovace do roku 2013 zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy. Podnikatelé mají nyní možnost výběru z 15 různých podprogramů podpory při alokaci 100 mld. Kč na celé programovací období.“

CzechInvest chce podle Blanky Hrdličkové zlepšit informovanost o možnostech čerpání v rámci OPPI: „…plánujeme v nejbližší době publikovat články v regionálním tisku a v příštím roce uspořádat několik prezentací, ať již samostatně, nebo ve spolupráci s našimi regionálními partnery. Doufáme, že se nám podaří zlepšit informovanost podnikatelů a že jim pomůžeme zorientovat se v patnácti podprogramech patřících do zmiňovaného operačního programu.“

Robert Šedivec ze společnosti Microsoft řekl: „Nové operační programy skutečně lépe odrážejí reálné potřeby podniků i v progresivních oblastech jako je ICT. Je však třeba dodržovat stanovené harmonogramy vypisování výzev i časové limity pro hodnocení žádostí, aby firmy mohly i je alespoň přibližně zasadit do svých plánů a strategií.“

Další kroky:

V roce 2008 by se měl proběhnout obdobný cyklus školících seminářů.

Mediálním partnerem seminářů byl portál EurActiv.cz.