Přenositelnost penzí bude snazší

Firmy budou muset nést náklady přenosu doplňkových penzijních schémat, kterých jejich zaměstnanci využívají k navýšení dávek z ostatních součástí důchodového pojištění. Rozhodli o tom včera poslanci Evropského parlamentu schválením směrnice.

Souvislosti:

Mezi doplňková penzijní schémata patří starobní důchody a někdy též invalidní a vdovské důchody, které doplňují nebo nahrazují běžná schémata sociálního zabezpečení. Vzhledem k demografickému vývoji v Evropě představují doplňková penzijní schémata stále více a více důležitý způsob pro zajištění slušného životního standardu ve stáří.

Lidé mění zaměstnání častěji než v minulosti a Evropská unie se v tom občany snaží podporovat (například iniciativou, jakou byl loňský Rok mobility pracovníků), neboť mobilita přispívá k hospodářskému růstu, konkurenceschopnosti a tvorbě pracovních míst.

Ve chvíli kdy se lidé pohybují přes hranice členských států však často o svá práva na vyplácení důchodů přijdou. Některá zaměstnanecká penzijní připojištění například udávají čekací doby, jiná schémata stanovují různá rozhodná období (doba kdy vzniká nárok na výplatu z daného schématu) a ne všechna umožňují přenositelnost práv do jiných schémat jak v rámci dané země tak mezi členskými státy.

V Evropské unii existují obrovské rozdíly i mezi doplňkovými penzijními schématy. V některých zemích například vůbec neexistují, zatímco v jiných pokrývají méně než 1% vyplácených dávek. Ve Švédsku je na druhou stranu zhruba 75% všech pracovníků ve věku 20-64 let připojištěno v zaměstnaneckých penzijních fondech.

Témata:

V roce 2005 Evropská komise přišla s návrhem směrnice, který by měl usnadnit mobilitu pracovníků vytvořením minimálních standardů pro přiznání a ochranu práv na výplatu důchodů z doplňkových penzijních systémů a usnadnil jejich přenositelnost přes hranice. Směrnice se snaží o:

  • harmonizaci podmínek pro přiznání práv na výplatu z doplňkových penzijních schémat,
  • zpřísnění pravidel pro přenositelnost přiznaných práv,
  • lepší informování pracovníků o tom, jak může mobilita ovlivnit práva na doplňkové penze.

Parlamentní výbor pro zaměstnanost schválil 21. března 2007 zprávu nizozemské konzervativní poslankyně Rii Oomen-Ruijten k návrhu Komise. Poslanci tehdy podpořili přístup Komise a hlasovali dokonce pro jeho rozšíření. Postoj Parlamentu potvrdilo včerejší hlasování v plénu. Poslanci požadují, aby:

  • příspěvky do penzijního schématu byly buď vyplaceny nebo přesunuty ve chvíli, kdy pracovník opustí zaměstnání před přiznáním práv na výplatu dávek,
  • minimální období pro přiznání práv na výplatu dávek (takzvané rozhodné období) nebyla delší než 5 let a žádné z těchto období nebylo uplatňováno na osoby mladší 25 let.

Stanoviska:

Komisař pro zaměstnanost a sociální otázky Vladimír Špidla uvedl, že je zklamaný z toho, že zmizela opatření na pomoc s přenosem penzí. Přivítal však „jasný závazek stanovit minimální standardy pro přístup k právům na penzijní připojištění a spravedlivé řešení pozastavených práv“. „Komise připravila mnohem ambicióznější návrh, který by zaměstnancům umožnil skutečnou přenositelnost jejich penzí,“ uvedl Špidla a dodal: „Přesto i tak věřím, že zpráva Parlamentu představuje krok správným směrem.“

Parlamentní zpravodajka Ria Oomen-Ruijten po skončení hlasování uvedla: „Řada lidí se v dnešní době nechce spoléhat na základní státní penze, ale přispívá si také do doplňkových nebo zaměstnaneckých penzijních schémat. V dnešní době má jeden z deseti zaměstnanců doplňkovou penzi. Lidé mění zaměstnání častěji než v minulosti, ale nikdo nepožádá o zaměstnání v jiném členském státě, pokud to ohrozí jeho důchod. Je tedy mimořádně důležité vytvořit dobré podmínky pro dobrovolná schémata penzijního připojištění, pokud chceme stimulovat přeshraniční mobilitu pracovníků.“

Poslanec EP z frakce Zelených Jean Lambert byl s výsledkem hlasování nespokojený: „Evropský parlament vykuchal původně navrhovanou směrnici o přenositelnosti penzijních práv a přijal text, který má jen málo světlých míst. Cílem textu, který připravila Komise bylo odstranění překážek mobilitě pracovníků v Evropské unii poskytnutím práva na přenositelnost penzí, ale EP s Radou vyrvali tomuto návrhu srdce, takže v této podobě již neumožňuje přenositelnost těchto práv v případě změny zaměstnání.“

Sdružení malých a středních podniků UEAPME na hlasování v Parlamentu reagovalo negativně: „Parlamentní plénum znovu potvrdilo vyškrtnutí nerealistických odstavců o přenositelnosti, ale současně s tím odmítlo řadu citlivých dodatků, které by vyjasnily záběr směrnice a osvětlily částečně podmínky akvizic. Konečný text nezmiňuje, zda se bude směrnice uplatňovat retrospektivně i na práva přiznaná před její implementací, což vytvoří dodatečné náklady pro malé zaměstnavatele. Zavádí navíc problematické podmínky v případech stanovení minimálního věku a rozhodného období.“

Další kroky:

  • Poslanci uvedli, že jsou přesvědčeni o tom, že naleznou s Radou dohodu o doplňkových penzijních schématech ve velmi blízké budoucnosti.
  • Do 1. července 2008 by měla být směrnice převedena do národní legislativy.