Plán integrace finančních služeb má více zohlednit malé zákazníky

Evropská komise včera zveřejnila Bílou knihu finančních služeb, jež má určovat politiku EU v této oblasti v následujících pěti letech. Evropskou unii podle dokumentu nečeká žádná „legislativní smršť“, ale spíše práce na skutečném prohlubování integrace finančních trhů.

V letošním roce Evropská unie dokončuje závěry Akčního plánu finančních služeb, který přinesl v uplynulých letech (od roku 1999) mnoho nových pravidel v účetnictví, auditu, pojišťovnictví, investičních službách, finančním zprostředkování nebo v oblasti penzijního pojištění. Podle Komise je nyní potřeba nevytvářet příliš mnoho nových směrnic a nařízení, ale soustředit se na uvádění legislativy přijaté na úrovni EU do praxe.

Bílá kniha se soustředí zejména na dobré fungování orgánů regulace a dohledu v jednotlivých členských zemích a jejich spolupráci, přičemž je kladen důraz na zjednodušení administrativy. Měla by se snížit zejména míra duplikace podávání informací, které orgány dohledu požadují po firmách. Má dojít také ke konsolidaci poskytování finančních služeb přes hranice.

Zatímco v uplynulých letech se legislativa v oblasti finančních služeb soustředila primárně na potřeby podniků, mají mít nyní vyšší význam malí zákazníci. Komise se hodlá zaměřit na odstraňování překážek přeshraničnímu využívání bankovních účtů, regulaci institucí poskytujících úvěry nebo na oblast řízení aktiv či finanční vypořádání.

Vyšší provázanost finančních trhů a služeb má vést k umístění kapitálu tam, kde je jeho nejlepší využití a k zajištění kvalitních služeb na jednotném evropském trhu. Prohlubování integrace v oblasti finančních služeb proto představuje jeden z nejvýznamnějších kroků vedoucích k udržitelnému hospodářskému růstu a vyšší zaměstnanosti.

Nová politika byla přivítána bankami, pojišťovnami i investičními firmami, které si dlouho stěžovaly na rychlý nárůst počtu nových pravidel, jejich komplexnost a vysoké náklady implementace.