Parlament zpřísňuje pravidla pro znečišťování spodních vod

Evropský parlament posílil standardy EU vedoucí k omezení hladiny dusičnanů a pesticidů ve spodních vodách, které představují dvě třetiny zásob pitné vody pro obyvatele EU.

Evropský parlament včera podpořil návrh na zpřísnění směrnice z 80. let, která usiluje o ochranu spodních vod před znečištěním způsobeným pozůstatky hnojení, zejména pesticidy a jinými škodlivými látkami. Text návrhu nyní poputuje zpět do Rady ministrů, která má o jeho dalším osudu rozhodnout v druhém čtení.

Návrh, který Parlament odhlasoval, ponechává členským zemím svobodu rozhodování při stanovování hranice pro množství znečišťujících látek ve spodních vodách s výjimkou pesticidů a dusičnanů využívaných v zemědělství. Nepokouší se však o sjednocení metodiky pro měření objemu znečišťujících látek.

Pokud jde o dusičnany, zbytková hladina je podle nového znění návrhu stanovena na 50mg na litr. „Pro ochranu spodních vod může být v některých oblastech zapotřebí změny v dosavadních postupech v zemědělství a lesnictví, které mohou znamenat velký pokles příjmů,“ píše se v textu. Pro vyrovnání potenciálních ztrát proto navrhují poslanci poskytnout zemědělcům pomoc v rámci reformované společné zemědělské politiky.

Členské státy dále mohou udělit výjimky z limitů pro znečištění pokud je mohou zdůvodnit „na základě přiměřených, zjevných a transparentních kritérií.“

„Znamená to, že únik pesticidů ze skládek nebo špatné používání karcinogenních látek může být v budoucnu povolené,“ říká EEB, evropská federace environmentálních neziskových organizací.

Podle nového textu musí být jakékoliv úniky řešeny „kdykoliv je to technicky možné“, zdůrazňuje EEB. Toto neurčité vyjádření ale neposkytuje jasný podnět pro změnu nejškodlivějších zemědělských praktik. Bude záležet na osobě, která bude posuzovat, co je technicky možné a co nikoliv“, říká EEB.

Evropské sdružení pro ochranu úrody (ECPA), oborová federace, která zastupuje výrobce pesticidů, na parlamentní hlasování bezprostředně nereagovala.