Ohrozí ochrana dat hospodářských zvířat rozmach cloud computingu?

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Jednou z největších překážek, které brání v rozšíření tzv. cloud computingu v Evropě, představují rozdíly v implementaci směrnice na ochranu osobních dat v jednotlivých členských státech EU. Ochrana citlivých údajů se nemusí týkat pouze osob nebo firem, ale třeba i hospodářských zvířat.

„Hlavním problémem cloudů je rozdílná implementace Směrnice o ochraně osobních údajů v jednotlivých členských zemích EU,“ sdělil novinářům zdroj z Evropské komise.

Evropská exekutiva nyní usiluje o to, aby evropská sedmadvacítka tuto legislativu co nejrychleji harmonizovala, dodal. Existující směrnice tak bude zapracována do nařízení, jehož plnění bude snáze vynutitelné.

Na ochranu osobních údajů totiž často naráží tzv. cloud computing, který umožňuje, aby společnosti, veřejné správy a jednotlivci měly prostřednictvím internetové sítě přístup ke svým údajům a softwaru i z počítačů, jež se nacházejí na jiném místě.

Ve veřejné konzultaci, kterou k této otázce v polovině roku otevřela Evropská komise a jež má sloužit k přípravě celoevropské strategie pro cloud computing (zveřejněna by měla být v roce 2012), například zaznělo, že je dnes už zcela běžné, aby „poskytovatelé online služeb operovali s daty občanů z několika rozdílných členských států“. Výjimkou nejsou ani osobní data, která pocházejí z mimounijních zemí.

„Často se tak ocitnou (společnosti) v situaci, kdy se musí vyznat v odlišných a matoucích národních zákonech, které si mnohdy i protiřečí,“ poukázala na problém americká společnost Microsoft.

V některých členských státech totiž platí, že osobní údaje nesmí opustit území dané země (například servery, na kterých jsou shromažďovány, musí být umístěny v rámci hranic národního státu). Takovým státem je například Řecko. Evropská komise příslušný řecký zákon dokonce označila za „omezení, které má přímý dopad na volný pohyb osobních údajů mezi členskými zeměmi EU“.

Přenos záznamů o hospodářských zvířatech

Dalším příkladem, který stojí za pozornost, je případ nizozemského podnikatele Remiho Carona, jehož podnikatelskou činnost značně zkomplikovala lucemburská legislativa.

Caron totiž pracoval na projektu, který si žádal přeshraniční přenos lékařských záznamů o hospodářských zvířatech. Lucemburské úřady mu to ale neumožnily – a to i přesto, že evropská exekutiva trvá na tom, že diskutovaná unijní legislativa se týká „fyzických osob“ a nikoliv zvířat.

Podle mezinárodní advokátní kanceláře Bird & Bird něco podobného najdeme třeba i ve finském či švédském právním řádu.

Přes hranice cesta nevede

Poskytování služeb cloud computingu nemá na růžích ustláno ani ve Francii, kde tamní úřady navrhly, aby z přeshraničního přenosu dat do států ležících mimo hranice EU byly vyčleněny právě citlivé osobní údaje.

Podobné hlasy zaznívají i z Německa, které je kvůli historickým zkušenostem na kontrolu osobních dat velmi citlivé. Ukládání takových údajů mimo stát je podle Němců nelegální. Například nejseverněji položená spolková země Šlesvicko-Holštýnsko nedávno prohlásila, že většina přenosů osobních údajů prostřednictvím služeb cloud computingu odporuje německým zákonům o ochraně soukromí.

V rámci připravované evropské strategie o cloud computingu Evropská komise slibuje, že tyto pochybnosti rozptýlí a také, že navrhne reformu pravomocí kontrolních orgánů, z nichž některé (případ České republiky) nemohou v současné době udělovat pokuty.