Ode dneška platí v ČR evropské nařízení o převozu odpadů

Dnešním dnem vstupuje v České republice v platnost nařízení Rady o přepravě odpadů. Firmy, které převážejí recyklovaný odpad budou podle něj muset uzavřít dohodu o následném využití. To má zajistit lepší kontrolu odpadu a zamezit například černým skládkám.

Původní nařízení z roku 1993 pokrývá pohyb odpadu v rámci EU a jeho vývoz a dovoz do třetích zemí. Na jedné straně má přispět k zlepšení ochrany životního prostředí a lidského zdraví, na druhé straně respektuje práva obchodování na vnitřním trhu. Toto nařízení pokrývá prakticky veškeré druhy odpadu (s výjimkou radioaktivního odpadu a některých dalších typů odpadu) a všechny způsoby jeho přepravy.

Nové nařízení schválila Rada společně s Parlamentem červnu 2006 a doplňuje nařízení z roku 1993. Jeho cílem bylo zjednodušit stávajících procedury a zlepšit kontrolu pohybu odpadu přes hranice členských států. Jeho cílem je i posílení harmonizace přepravy odpadů na mezinárodní úrovni – nařízení plně implementuje tzv. Basilejskou úmluvu o přepravě nebezpečných odpadů.

Pro firmy, které se přepravou obchodu zabývají, se z hlediska zákazů a omezení nic nemění. Přeprava odpadů do ČR k odstranění bude i nadále zakázána, v případě vývozu odpadů musí být splněna podmínka, že k likvidaci odpadů v České republice neexistuje vhodné zařízení. Do třetích zemí se odpady k odstranění nesmějí vyvážet vůbec.

Odpady určené k recyklaci budou rozdělené do dvou skupin, na nebezpečné a ostatní. Rozdělení odpadů do obou skupin vychází z Basilejské úmluvy. K převozu nebezpečného odpadu bude stejně jako doposud zapotřebí písemný souhlas země dovozu.

V případě odpadu, který nespadá do skupiny nebezpečných odpadů (jako je například sklo nebo papír), souhlasu nebude zapotřebí, ale firmy budou muset s příjemcem odpadu uzavřít smlouvu o následném využití. Smlouva musí obsahovat také závazky pro případ, že přepravu odpadů nebo jejich využití nelze dokončit podle plánu, nebo se jednalo o nepovolenou přepravu.

Toto opatření má zajistit kontrolu pohybu odpadu na jeho cestě k recyklaci a likvidaci. Příjemce odpadu musí prokázat, že ke zpracování odpadu došlo. Opatření tak má zajistit, aby nedocházelo ke vzniku černých skládek. V České republice v minulosti vyrostly podobné skládky z německého odpadu. K většině z nich se nikdo nepřihlásil a města a obce je poté musely likvidovat na vlastní náklady.