Některé body tabákové směrnice si prý zaslouží lepší vysvětlení

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Idea go

Příští týden budou výbory Evropského parlamentu hlasovat o svých pozicích k návrhu tabákové směrnice. Útvar EP pro posuzování dopadů legislativy ve své zprávě ke směrnici podotýká, že některé body navrhované legislativy by mohla Komise lépe vysvětlit. Zamýšlí se také nad tím, jaký vztah má směrnice ke globální rámcové dohodě FCTC, která v některých bodech doporučuje přísnější opatření, než jaká chce Komise zavést v EU.

Evropská komise by mohla lépe vysvětlit některé body revize tabákové směrnice a doložit její dopady na evropský trh, konstatuje útvar Evropského parlamentu pro posuzování dopadů. Přesnější informace by ocenil například v otázce dopadu na malé a střední podniky nebo mezinárodní obchod.

Jasněji by prý mohlo být i ve vztahu evropské směrnice k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (FCTC) z roku 2003, která je pro EU a všechny její členské státy závazná.

Dopadovou studii k plánované revizi posuzovala již před zveřejněním návrhu směrnice Rada pro hodnocení dopadů, která je vnitřním kontrolním orgánem Komise. Generálnímu ředitelství pro zdraví a spotřebitele (DG SANCO) ji vrátila k přepracování. Kritizovala totiž například návrh na zákaz vystavování tabákových výrobků v místě prodeje, který pak byl z draftu směrnice vypuštěn. Upravena byla například také navrhovaná pravidla pro tabákové výrobky neprodukující kouř.

DG SANCO také doplnilo přesnější údaje o efektivitě navrhovaných opatřeních a přesnější vyjádření k otázkám implementace nebo lepší vysvětlení právního základu směrnice.

Podle útvaru Parlamentu však některé požadavky stále nebyly zcela splněny. Kromě zmíněných výhrad by si podle něj směrnice zasloužila také porovnání různých balíčků opatření.

Přísnější pravidla

Jak již bylo naznačeno, nová tabáková směrnice vychází mimo jiné ze závazků obsažených v úmluvě FCTC. Ta obsahuje také doporučení, která by měla signatářským zemím v boji proti kouření pomoci. Tato doporučení jdou přitom v některých případech dál, než navrhovaná evropská regulace. Doporučuje například zákaz prodejních automatů na cigarety, zákaz zmíněného vystavování tabákových výrobků v místě prodeje a také zavedení jednotného balení.

Zákaz automatů a vystavování v místě prodeje Komise do svého návrhu směrnice nezahrnula, protože tyto body by mohly být napadeny pro porušování principu subsidiarity. Subsidiarita přitom hraje v debatách okolo TPD významnou roli. Odpůrci směrnice tvrdí, že účinná regulace může být prováděna jedině na úrovni členských států. Kvůli možnému porušení principu subsidiarity ostatně několik národních parlamentů zaslalo svá odůvodněná stanoviska (EurActiv 8.3.2013).

Zavedení jednotného balení ve svém návrhu zprávy požaduje parlamentní zpravodajka k problematice Linda McAvanová (S&D, ENVI, EurActiv 11.4.2012). Komise sice o zavedení jednotného balení údajně uvažovala, v návrhu regulace s ním ale nakonec nepočítá. Členské státy ale budou moci jednotné balení zavést dobrovolně – například Irsko k již tomu začalo podnikat legislativní kroky (EurActiv 30.5.2013).

Útvar pro posouzení dopadů ale poukazuje na to, že pokud některé státy jednotné balení zavedou, zatímco jiné ne, bude to mít důsledky pro vnitřní trh, na kterém bude nadále panovat různé podmínky.

I podle exekutivy je totiž důležité, aby ve členských zemích EU platila pro regulaci tabákových výrobků stejná pravidla. V současné době se totiž předpisy liší, což prý přináší zbytečně vysoké náklady a administrativní zátěž. Nová pravidla by prý tuto zátěž snížila, odstranila by překážky na vnitřním trhu a zajistila by podnikům rovné postavení. To je ostatně jedním z primárních cílů směrnice (EurActiv 26.2.2013).

Dopadová studie prý také opomíjí fakt, že některé země již zavedly přísnější pravidla, než jsou ta, která navrhuje Komise. Všechny členské země nakonec budou muset tak jako tak přijmout opatření, která povedou k plnění cílů stanovených FCTC, připomíná také.

Nelegální obchod

Podle útvaru pro posouzení dopadů navíc Komise dostatečně nereflektuje obavy řady stakeholderů, kteří varují před nárůstem nelegálního obchodu, který prý s novou legislativou hrozí (více podrobností k tomuto tématu viz EurActiv 7.6.2013). Komise prý tyto obavy v dopadové zprávě odmítá bez bližšího vysvětlení.

Exekutiva na druhé straně připravuje v rámci směrnice opatření, která by měla nárůstu nelegálního obchodu alespoň částečně zabránit. K těmto opatřením patří zlepšení systému sledovatelnosti a posílení bezpečnostních prvků na obalech. Podle parlamentního útvaru by se však Komise měla zamyslet nad ještě tvrdšími postupy v boji proti padělatelům a pašerákům. Zabývat by se prý měla také otázkou, zda není možné falšovat i zmíněné bezpečnostní prvky.

Obecně by pak prý Komise mohla lépe vysvětlit, na čem zakládá odhad, že zavedení nové regulace povede během pěti let k poklesu spotřeby cigaret a tabáku k ručnímu balení o 2 %, což je jedním ze základních předpokladů celé směrnice (v celé EU by to znamenalo snížení počtu kuřáků o 2,4 miliony).