Ministři „záchrannou síť“ pro průmyslové znečištění zřejmě odmítnou

Na dnešní zasedání Rady ministrů pro životní prostředí se má hlasovat o návrhu Německa a Rakouska na zavedení stropu u škodlivých emisí, které vypouští do ovzduší taková odvětví jako je výroba oceli, chemikálií nebo potravin. Očekává se ale, že ministři návrh zamítnou kvůli obavám, že by navrhovaná opatření byla příliš nákladná.

Souvislosti:

Směrnice o integrované prevenci a omezení znečišťování (IPPC) z roku 1996 zavedla povolovací systém na prevenci a omezení znečišťování z různých průmyslových zařízení. K těmto sektorům patří celá řada oborů – od výroby kovů, chemikálií, papíru po zpracování potravin, ropné rafinérie a velké vepříny a drůbežárny.

Povolenky jsou vydávány kompetentními úřady v členských státech a k jejich získání je třeba, aby průmyslové provozy zaváděly do své praxe „nejlepší dostupné postupy“ (BAT) – jedná se o nejvýhodnější cenově dostupný prostředek pro dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí.

Na základě BAT, které jsou stanoveny na evropské úrovni, povolenky obsahují i limitované hodnoty pro znečišťující látky v ovzduší, které způsobují kyselé deště a smog. Jedná se o oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), těkavé organické sloučeniny a prach.

Současná směrnice ale úřadům dovoluje vzít při stanovování emisních limitů na vědomí technické charakteristiky a lokaci příslušného provozu i životního prostředí v okolí. Komise je však přesvědčena, že se této flexibility v řadě případů zneužívá.

I když členské státy měly spoustu času, tedy osm let (do října 2007), na to, aby zajistily, že jejich existující průmyslové zařízení jsou plně v souladu s požadavky směrnice, podle Komise získalo doposud povolenky jen 50% zařízení v EU.

Témata:

Nový návrh Směrnice o integrované prevenci a omezení znečišťování (IPPC) požaduje, aby si zhruba 52.000 průmyslových provozovatelů u národních orgánů opatřilo povolenky pro vypouštění znečišťujících látek do vzduchu, půdy či vody.

Ministři životního prostředí ze všech 27 členských států EU mají dnes prodiskutovat rozšíření působnosti směrnice na nové průmyslové sektory jako jsou například velkofarmy či spalovny odpadků.

Elektrárny a rafinérie s výkonem mezi 20 a 50 MW mají být rovněž zahrnuty do rámce revidovaného textu (podle původní verze byly regulovány jen elektrárny s výkonem nad 50 MW).

Avšak tato věc vyvolává obavy z hlediska energetické bezpečnosti, neboť modernizace rafinérií by si vyžádala dodatečné náklady.

Mimoto návrh Evropského parlamentu a Komise, který požaduje, aby došlo k uplatnění emisních limitů jako jakési „záchranné sítě“, vyvolává obavy, že by jejich dodržování průmyslovým podnikům způsobilo dodatečné náklady.

„Evropský parlament žádá zavedení limitních hodnot, které by nebylo možné překročit ani při zohlednění místních podmínek“, vysvětluje diplomat, který se vyjednávání účastní.

Návrh by znamenal zavedení specifických limitních hodnot, které by hrály roli jakési záchranné sítě. Tyto hodnoty by určila Komise ve spolupráci s odborníky ze všech členských zemí v rámci procedury komitologie.

Podle diplomata se ale většina zemí shodne na tom, že by tento návrh byl pro průmysl příliš přísný. „Záchranná síť bude v této fázi pravděpodobně zamítnuta,“ řekl diplomat. „Je zde relativně široký konsensus 25 členských států, že tento návrh není příhodný“ dodal s vysvětlením, že s návrhem souhlasí pouze Německo a Rakousko.

Parlament však vidí věci jinak. V lednu jeho výbor pro životní prostředí v novém návrhu směrnice podpořil požadavek na zavedení celoevropských emisních limitů. Podle poslanců jsou minimální hodnoty zapotřebí k tomu, aby se zabránilo v uchylování se k rozsáhlým výjimkám.

Parlament bude hlasovat o revidované směrnici 12. března.

Nejlepší dostupné postupy

Konsensus se však formuje v oblasti posilování procedur, které nařizují užití nejčistších dostupných technologií ve specifických průmyslových sektorech pro omezení znečištění.

„Jeden ze základních bodů návrhu Komise je větší využívání nejlepších dostupných postupů (BAT) oproti dosavadní legislativě. BAT představují nejefektivnější a nejdostupnější technologie snižující emise, jak je doloženo v evropských Referenčních dokumentech BAT (BREF)“, vysvětluje informační sdělení Rady ministrů.

„Komise věří, že členské státy dovolily až příliš odklonů od BAT v rámci povolenek, které vydávají průmyslu. Návrh přepracované směrnice proto požaduje, aby BREF hrály významnější roli a snížila se tak možnost, aby se národní úřady odkloňovaly při povolovacím řízení od BAT“.

„Vypadá to, že je zde konsenzus na potřebě na posílení role BREF“, píše se ve vyjednávacím dokumentu, který vloni v listopadu připravilo francouzské předsednictví.

Dokument též navrhuje, aby byl proces komitologie odmítnut většinou členských států, neboť by neumožňoval regulovat emise na národních úrovni. „Většina delegací si též přeje zachovat dosavadní procedury pro přípravu a přijímání BREF, posílení role v určování podmínek povolenek, převážně s ohledem na limitní hodnoty emisí“, píše se v dokumentu.

Další kroky:

  • 12. březen: První čtení přepracované směrnice IPPC v Evropském parlamentu
  • 25. června: Rada pro životní prostředí bude usilovat o dosažení společného postoje.