Ministři odmítli povinné omezování byrokracie

Byrokracie - papiry

Rada ministrů pro konkurenceschopnost podpořila včera návrh Komise na omezování administrativní zátěže v stávajících nařízeních EU o 25% během následujících pěti let. Ministři však odmítli snahu stanovit podobné cíle na národní úrovni.

Souvislosti:

Komise odhaduje, že administrativní zátěž, kterou svými zákony vytvářejí vlády členských zemí, dosahuje přibližně 3,5% HDP Evropské unie.

Vloni v listopadu navrhl komisař pro podnikání a průmysl Günter Verheugen stanovit právně závazný cíl: omezit administrativní náklady o 25%. Podle komisaře by takové omezení mohlo evropské ekonomice přinést impuls dosahující 150 miliard eur.

Záměrem návrhu je vdechnout nový vítr do plachet snahám o zjednodušení a vylepšení evropského regulačního prostředí.

Témata:

Přestože 27 ministrů zodpovědných za oblast konkurenceschopnosti podpořilo včera navrhovaný cíl Komise omezit do roku 2012 byrokracii EU o 25%, s myšlenkou stanovit podobné cíle i na národní úrovni ministři nesouhlasili.

I přes silnou podporu zemí jako je Dánsko a Nizozemsko, které již spustily programy na omezování regulace jejich podnikatelského prostředí, nebyla řada států ochotná zavázat se k tak ambiciózním cílům.

Podle ministrů přinese měření administrativní zátěže u stávajících i nových opatření značné náklady. Navíc bude obtížné definovat jasná kritéria pro omezování byrokracie.

Stanoviska:

Komisař pro podnikání a průmysl Günter Verheugen obhajoval zavedení národních cílů: „Studie uvádějí, že 50-60% administrativní zátěže vytváří národní legislativa. Je tudíž bezpodmínečně nutné jednat jak na úrovni Společenství, tak na úrovni členských států.“

S tím, jak členské země začaly vyjadřovat své pochybnosti nad zaváděním povinných národních cílů, svou rétoriku poněkud zmírnil: „V některých zemích bude možné provést 25% škrty, v některých nikoliv. Nejde o právní závazek. Je to jen odhodlání k společnému politickému cíli, k jehož přijetí vyzýváme každou členskou zemi.“

„Pětadvacetiprocentní cíl je velice ambiciózní, ale domnívám se, že je dosažitelný,“ uvedl nizozemský ministr. Dodal, že tyto cíle musí být naplněné a vlády nesmějí jednoduše přesouvat zátěž z jedné oblasti do druhé.

Španělský ministr Alberto Navarro byl opatrnější: „Na národní úrovni bychom měli postupovat spíše opatrněji, neboť Španělsko se zaváděním takových opatření teprve začíná,“ řekl a zdůraznil, že pro země jako je Španělsko, Německo nebo Belgie ještě vyvstanou další obtíže, neboť legislativní pravomoci zde mají i regiony a místní samosprávy.

Estonský ministr Edgar Savisaar dodal: „Estonsko není ochotné schválit stejné národní cíle pro všechny členské země,….jelikož výchozí body – právní systémy, rozvoj právního rámce – jsou příliš rozdílné…Pro členské státy je důležité zachovat si právo stanovit si takové cíle, jaké vyplývají z jejich situace.“

Podle náměstka ministra průmyslu a obchodu Karla Turečka, který ČR na jednání Rady zastupoval, je snižování administrativní zátěže pro podnikatele jednou z priorit současné vlády. Se snahou Komise omezovat byrokracii souhlasí.

Další kroky:

8.-9.března čelní představitelé evropských zemí přijmou v průběhu Evropského summitu závazný cíl EU pro omezování byrokracie.