Ministři dopravy podpořili dobrovolné mýtné

Na neformálním setkání Rady ministrů dopravy v La Rochelle, které se konalo ve dnech 1.-2. září, vyjádřili ministři dopravy určitou skepsi vůči návrhům Evropské komise na zpoplatnění kamionové dopravy za takové náklady jako je jsou dopravní zácpy, nadměrný hluk a znečištění ovzduší.

Ministři evropské Sedmadvacítky dospěli ke konsensu ve věci novelizace směrnice o evropském mýtném. Francouzský ministr dopravy Dominique Bussereau to oznámil po skončení jednání. Ministr uvedl, že se Rada shodla na tom, že by mýtné mělo být „spíše dobrovolné a příjmy z mýtného by členské státy mohly alokovat jak uznají za vhodné“.

Podle místopředsedy výboru Evropského parlamentu pro dopravu Gillese Savaryho, který se jednání rovněž účastnil, červencový návrh Evropské komise narazil na „skupinu skeptiků v čele se Španělskem a řadou členských států ležících na periferii Unie“.

Španělsko tvrdí, že na plán, který by integroval náklady dopravních zácep, nehod, hluku a znečištění ovzduší do poplatku za mýtné, není vhodná doba, neboť rostoucí ceny ropy již tak neúměrně zvyšují neudržitelným způsobem náklady dopravců.

Řada nových členských zemí společně s Finskem a Portugalskem rovněž vyjádřila obavy z toho, že plány mohou poškodit jejich ekonomiky, neboť jsou silně závislé na silniční dopravě, která jim umožňuje obchodovat se zbytkem Unie.

Komisař pro dopravu Antonio Tajani se pokusil ministry ujistit, že směrnice o mýtném neuvaluje na přepravce žádnou „novou daň“, ale je spíše nástrojem, který jim pomůže díky omezení dopravních zácep snížit náklady. Švýcarský ministr pro dopravu Moritz Leuenberger, který se zasedání zúčastnil na pozvání francouzského ministra Bussereauho, seznámil evropské ministry s „kladnými zkušenostmi“ jeho země poté, co Švýcarsko v roce 2001 zavedlo podobné schéma. Podle jeho názoru vedlo toto opatření k vyšší produktivitě v sektoru silniční přepravy.

Pro řadu členských zemí zní ale tyto argumenty nepřesvědčivě. Některé země si například nejsou jisté, zda by novela směrnice o mýtném vůbec měla zahrnovat náklady dopravních zácep. Podle jejich názoru by bylo nespravedlivé uvalit tyto náklady pouze na kamiony. To by „významně omezilo dopady“ tohoto textu, varuje Savary.

Jak se dalo očekávat, mezi nejkontroverznější témata patří návrh Komise na povinné vyhrazení příjmů vytvořených zpoplatněním externích nákladů. Proti tomuto návrhu prostestují země jako Velká Británie, Švédsko nebo Nizozemsko.

Ministři se také zabývali opatřeními, která by vytvořila nový podnět k rozvoji projektu tzv. „mořských dálnic“. Tento projekt měl podle původních záměrů vyřešit problémy s dopravou v Evropě, ale prozatím v této věci nebyly podniknuty žádné konkrétní kroky. Ministři chtějí, aby byl projekt lépe realizovatelný. Je podle nich třeba více spolupracovat s výrobci a s pomocí Evropské investiční banky zjednodušit pravidla pro financování.

Tento měsíc by také Evropská komise měla představit akční plán pro dopravu ve městech. Ministři zdůraznili, že je zapotřebí „podporovat veškeré iniciativy územních celků v oblasti městské dopravy“. Zůstávají ovšem nejednotní v otázce, jakou roli by měla Evropská unie hrát při podpoře evropského trhu s ekologicky provozovanou městskou dopravou. Zatímco některé členské státy vyzývají k vytvoření pobídek ze strany Evropské komise prostřednictvím nějakého programu, jako je například program Civitas Plus, jenž je určen na financování projektů udržitelné mobility ve městech, jiné dávají přednost pouhému vytvoření center, která by evropským občanům sloužila k výměně zkušeností a informací.