EU vyzývá k většímu úsilí při snižování emisí oxidu uhličitého

Podle výhledu, který vypracovala Evropská komise, splní stará Patnáctka členských zemí jen velmi těsně cíl na snižování emisí, ke kterému se EU zavázala v Kjótském protokolu.

Souvislosti:

Členské země Evropské unie musí v souladu s Kjótským protokolem snížit emise oxidu uhličitého v období mezi lety 2008-2012 o 8% oproti referenční hodnotě, kterou pro většinu členských zemí představuje rok 1990.

Pro země staré Patnáctky platí v rámci Protokolu kolektivní cíl pro snižování emisí. Země proto z pohledu závazku v Kjótském protokolu nemusejí splňovat 8% cíl každá za sebe, dohromady však ano. Na druhou stranu je však 8% cíl závazný pro každou zemi v rámci evropské legislativy.

Nové členské země musí splňovat v rámci Kjótského protokolu 8% cíl individuálně.

Témata:

Výhled který připravila Evropská komise říká, že kýženého cíle mohou dosáhnout všechny země staré Patnáctky však jen velmi těsně. Pravidelná zpráva Komise ukazuje, že k 8% snížení mohou země dospět do roku 2010 jen tehdy, budou-li se držet opatření, ke kterým se zavázaly. Sedm zemí ve svých plánech počítá s tím, že své individuální emisní limity překročí (jde o Rakousko, Belgii, Dánsko, Irsko, Portugalsko, Itálii a Španělsko).

Podle červnových informací Komise poklesly emise evropské Patnáctky v období 1990 až 2004 (poslední rok, za nějž má EU úplné údaje) pouze o 0,9%, zatímco hospodářská aktivita vzrostla o 32%. Nový výhled Komise ukazuje, že pokud by již nebyla přijata žádná nová opatření, emise by do roku 2010 poklesly pouze 0,6%. V případě, že budou uplatněna všechna opatření, ke kterým se státy zavázaly (včetně nákupu úvěrů na snižování emisí a zalesňování), splní EU-15 svůj 8% kolektivní cíl pouze velmi těsně.

Pokud by již v nových členských zemích nebyla přijata žádná nová opatření, sníží se jejich emise o 4,6%. S plánovanými opatřeními se však do roku 2010 sníží emise pod úroveň 8% pohodlně.

K podobným závěrům došla i zpráva Evropské agentury pro životní prostředí, o jejíž zprávě EurActiv informoval minulý týden v článku „EEA: EU neplní závazky z Kjóta“.

Stanoviska:

Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas země upozorňuje: „Tato opatření ukazují, že spokojenost není na místě“. Zároveň vyzval členské země staré Patnáctky k zesílení úsilí vedoucí ke splnění kolektivního cíle. „Ty země, které nejdou správnou cestou musí neprodleně zvýšit své úsilí při dosahování svých cílů a pokud je to nutné, přistoupit k dalším opatřením, které emise sníží. Každý členský stát může dosáhnout svých závazků z Kjóta pouze v případě, že budou alokační plány pro druhé období evropského schématu obchodování s emisemi dostatečně ambiciózní.“