Dotace z EU pomohly liberecké firmě dostat se na světovou špičku v nanotechnologiích

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Díky unikátní technologii Nanospider, kterou vyvinula ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, se liberecká společnost Elmarco stala jedním z předních světových inovátorů v oblasti nanotechnologií. Na úspěšný projekt podpořený z fondů Evropské unie by ráda navázala dalšími programy. Projekty reprezentující excelenci ČR ve světě by měl podle majitele firmy podporovat i stát.

Česká republika může v současném programovacím období 2007–2013 vyčerpat celkem 26,7 miliard eur z evropských strukturálních fondů (Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu) a Fondu soudržnosti. Peníze z těchto fondů putují ke konečným příjemcům prostřednictvím soustavy 26 operačních programů. 

Všechny české regiony s výjimkou hlavního města Prahy mají podle pravidel evropské regionální politiky nárok na podporu v rámci tzv. Cíle 1 (Konvergence). Obecně ji mohou získat regiony, jejichž HDP je nižší než 75 % průměru Evropské unie. V případě České republiky jsou takto poskytovány dotace ze sedmi regionálních operačních programů (řízených regionálními radami soudržnosti) a osmi tematických (řízených sektorovými ministerstvy). 

Do druhé ze jmenovaných skupin spadá i Operační program Podnikání a investice (OPPI), jehož administraci má na starosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO). Tento program poskytuje prostředky na aplikaci výsledků výzkumu do podnikatelské praxe, rozvoj inovačního potenciálu firem a využívání moderních technologií. Podporuje také spolupráci mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi. 

„Vláda nedávno schválila Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti, na kterou navazuje námi připravená Národní inovační strategie. Oba dokumenty zdůrazňují, že musíme podporovat inovace a budovat konkurenceschopné podnikatelské prostředí,“ řekl EurActivu Petr Očko, ředitel sekce fondů EU na MPO. Ministerstvo proto chce co nejvíce podporovat projekty, které přispívají ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky na globálním trhu. 

Technologie budoucnosti 

Typickým příkladem takových projektů je podle Očka vývoj nanotechnologií, které jsou jednou z nejprogresivnějších a  nejrychleji expandujících oblastí zpracovatelského průmyslu s vysokou technologickou náročností.  

Nanomateriály našly využití v mnoha průmyslových odvětvích a vyskytují se v celé řadě spotřebního zboží, např. v zubní pastě, barvách či potravinách. Předpokládá se, že tyto látky mohou významně přispět k pokroku v oblastech jako je potravinářství, medicína, ochrana životního prostředí nebo energetická účinnost, lze je využít i ve stavebnictví nebo automobilovém průmyslu. Evropská unie si od jejich vývoje slibuje posílení své konkurenceschopnosti. O tom, jak rychle se tato oblast vyvíjí a za jak důležitou ji EU považuje, svědčí i to, že Komise nedávno přijala novou definici nanomateriálů, aby se vyhnula nedorozuměním v situaci, kdy každý průmyslový obor používal svou vlastní definici. (EurActiv 19.10.2011).  

Česká republika je v oblasti nanotechnologií jedním z předních světových hráčů. Společnost Elmarco s. r. o. sídlící v Liberci je průkopníkem v oblasti výroby nanovláken u nás i ve světě. Je mimo jiné nositelem ceny Nano 50TM , kterou uděluje prestižní magazín Nanotech Briefs, oficiální periodikum NASA. Elmarco drží patent na výrobu technologie Nanospider, která jako jediná na světě umožňuje výrobu nanovláken v průmyslovém měřítku.

Jedinečnost Nanospideru spočívá v technologii zvlákňování z volné hladiny roztoku polymeru v silném elektrostatickém poli bez použití trysek. Zakládá se na objevu, který odhalil, že je možné zvlákňovat nejen za pomoci kapiláry z kapky polymeru procházejícího tryskou do elektrického pole, ale i z tenké vrstvy roztoku polymeru. Autorem objevu je prof. Oldřich Jirsák z Technické univerzity v Liberci (TUL), se kterou Elmarco dlouhodobě úzce spolupracuje. Mezi další partnerské univerzity a výzkumné instituce patří Massachusetts Institute of Technology v USA, japonský Kyoto Institute of Technology nebo National University of Singapore.

Výzkumné a vývojové centrum na světové úrovni

Firma se přitom v minulosti orientovala pouze na výrobu polovodičů. Zakladatel a většinový vlastník společnosti Ladislav Mareš říká, že impulsem pro zahájení výroby nanovláken bylo poznání, že budoucnost se skrývá v nových, převratných technologiích. Díky kontaktu s profesorem Jirsákem, pak mohl vzniknout projekt Nanospider. Ten umožňuje například výrobu nového materiálu Nanospide AcousticWeb, který má schopnost pohlcovat zvuk v širokém spektru frekvencí, nebo filtračního materiálu AntimicrobeWeb Nanospider, který slouží k odstraňování fyzikálních a biologických nečistot z inhalovaného a vydechnutého vzduchu. 

Technologie se setkala s úspěchem a růst firmy a poptávka zákazníků začaly vyžadovat nové prostory. „Protože jsme věděli, že je nezbytné technologii stále vyvíjet, museli jsme vybudovat nové kapacity,“ řekl EurActivu Mareš. Elmarco se proto rozhodlo v Liberci vystavět nové výzkumné a vývojové centrum pro výrobu nanovláken. Aby získalo prostředky pro jeho stavbu a pro zvýšení kapacit potřebných pro sériovou výrobu strojů Nanospider, rozhodlo se v březnu 2007 připravit projekt a požádat o evropské dotace z OPPI, který splňoval jeho požadavky a očekávání.   

Projekt byl schválen v listopadu 2007 a o měsíc později už byla zahájena jeho realizace. V lednu 2009 pak Elmarco otevřelo své nové výzkumné centrum, projekt však pokračoval nadále a byl slavnostně ukončen na začátku letošního roku. 

Výzkumné a vývojové centrum, které se nachází v průmyslové zóně Liberec Sever, zaujímá ve dvou podlažích plochu 3.000 m2 a je jediným svého druhu na světě. Náklady na jeho vybudování a vybavení dosáhly 190 milionů korun. Přibližně 75 milionů korun poskytl OPPI. 

S výsledkem projektu je firma velmi spokojena. Podle Marešových slov se jí podařilo získat nové kapacity, urychlit a zpřesnit výzkum a vývoj a umístit se na světové špičce ve svém oboru. Po dobu trvání projektu bylo také vytvořeno 32 pracovních míst ve vývoji a výzkumu nanotechnologií.  

Důležité je dobře se připravit 

Jak firma hodnotí průběh čerpání financí z evropských fondů? „Setkali jsme se s tím, co zná každý žadatel. Byrokracie existuje, vždy se vyskytne řada problémů, které je nutné řešit,“ přiznává zástupce Elmarca. Každá firma by si prý měla rozmyslet, zda bude čerpat z evropských fondů, a dobře se připravit. 

Marešova slova potvrzuje i Adéla Tomíčková z agentury CzechInvest, která poskytování dotací podnikatelským projektům zastřešuje: „Čerpání prostředků z fondů Evropské unie je administrativně náročné, protože je důležité, aby byly prostředky vynaloženy co nejefektivněji. Podstoupit tuto cestu se však už vyplatilo více než 3 tisícům žadatelů“. Petr Očko z MPO dodává, že ministerstvo se snaží administrativní zátěž snižovat. „Díky systémovým změnám se za poslední rok podařilo výrazně omezit administrativu spojenou s dotacemi. Rozšířili jsme například výčet dokumentů, které je možné posílat elektronicky,“ říká.

Nejobtížnější bylo podle Ladislava Mareše rozfázování rozpočtu do etap projektu a shromáždění všech potřebných dokumentů. „Důkladně jsme se ale připravili. Vznikla dotační kancelář, která vše zajišťovala, a celý proces přípravy i čerpání proběhl standardně.“ Díky kvalitní přípravě pak projekt Elmarca patřil mezi první úspěšně schválené projekty dotované z OPPI.  

Jak CzechInvest hodnotí kvalitu projektů podávaných v posledních letech? Podle Tomíčkové někdy dochází k tomu, že se objeví průměrné či nekvalitní projekty. „Ty však ve finále nemusí projít hodnocením a dotaci nakonec nezískají. Vždy se snažíme z předkládaných projektů vybrat ty nejlepší projekty s přidanou hodnotou, které odpovídají podmínkám programu a jsou dobře zpracované.“ Kvalita zpracování projektů se podle ní každý rok zvyšuje díky poradenským společnostem, které během několika let činnosti získaly praxi.

Stát by měl excelenci podporovat

„Význam firem, které jsou na globálních trzích schopné konkurovat nejen cenou, ale především jedinečnými vlastnostmi a vysokou kvalitou, je pro naši ekonomiku zcela nezastupitelný,“ říká Petr Očko z MPO. Proto je každý rok vyhlašována soutěž Podnikatelský projekt roku, který oceňuje nejlepší projekty podpořené z OPPI. Letošní vyhlašování cen ovládlo právě Elmarco. Dosáhlo vítězství v obou kategoriích, do kterých bylo nominováno: za zavedení sériové výroby zařízení Nanospider v  kategorii Inovace a za vybudování výzkumného a vývojového centra v kategorii Potenciál.

Na tyto úspěchy by firma ráda navázala dalšími projekty. „Chystáme nový projekt v oblasti nanovláken, který brzy představíme české veřejnosti i světu,“ říká Mareš. Elmarco prý znovu požádá o dotace z evropských operačních programů, chce ale čerpat také granty v jiných zemích, především v Asii. 

„Do budoucna bych přivítal více podpory pro konkrétní projekty a excelenci ČR v globálním světě,“ shrnuje svůj postoj zástupce Elmarca. „Pokud by se do financování podnikatelských projektů více zapojil i stát, bylo by to velmi přínosné.“