CEBRE uspořádalo pracovní snídani o plánu Komise na vytvoření „Aktu pro malé a střední podniky“

Včera proběhla v Bruselu pracovní snídaně, kterou ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU zorganizovala Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE). Předmětem diskuse byl návrh Evropské komise na vytvoření „Aktu pro malé a střední podniky“.

Souvislosti:

Místopředseda Evropské komise zodpovědný za oblast podnikání a průmyslu Günter Verheugen představil 1. února 2008 plán na vypracování „Aktu pro malé a střední podniky“ v Evropě. Zároveň byl zahájen konzultační proces k této iniciativě.

Ve středu 6. února proběhlo k návrhu Komise veřejné slyšení. Plán Evropské komise zde ale zástupci malých a středních podniků velmi kritizovali. Generální tajemník Evropského sdružení malých a středních podniků (UEAPME) Andrea Benassi dokonce uvedl, že jde o „prázdná slova“.

Témata:

Cílem „Aktu pro malé a střední podniky“ je zlepšit postavení malých a středních podniků (MSP) v Evropě a podpořit jejich ekonomický růst a konkurenceschopnost. Součástí návrhu jsou nové iniciativy, které by měly pomoci tohoto cíle dosáhnout. Jedná se zejména o snížení regulačních opatření pro malé a střední podniky, usnadnění přístupu MSP na vnitřní trh a k veřejným zakázkám, dále také k finančním prostředků a inovacím, a pomoc při vyrovnávání se s globalizací a klimatickými změnami.

O tomto návrhu Evropské komise během pracovní snídaně v Bruselu diskutovali čeští poslanci v Evropském parlamentu, zástupci Komise, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, českých regionů v Bruselu, českých podnikatelů a jejich zástupci v Evropském hospodářském a sociálním výboru. Všichni zúčastnění se shodli, že „definice a realizace podpůrných kroků“ pro malé a stření podniky „by měly být ponechány na členských státech a princip subsidiarity by měl být jednoznačně zachován“. To ostatně nepopírá ani Günter Verheugen, který při slyšení 6. února uvedl, že i když Evropská unie může dělat více při zjednodušování svých pravidel a nařízení, politika na podporu malých a středních podniků by zůstat v pravomoci členských států. „Abych se vyjádřil přesně, politika na podporu malých a středních podniků je vyhrazena národním orgánům a je to tak správně…Proto ale také potřebujeme silné odhodlání z jejich strany.“

Stanoviska:

Jiří Plecitý, člen kabinetu Güntera Verheugena, informoval, že cílem návrhu Evropské komise je „posílit systematickou aplikaci principu „mysli nejdřív na malé“ na úrovni EU i členských států Unie a navrhnout legislativní i nelegislativní opatření, která dále zjednoduší život MSP a podpoří jejich růst a konkurenceschopnost“.

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Tlapa zdůraznil, že „je nutné zaměřit se na praktické aspekty dotýkající se MSP jako je odstranění přetrvávajících bariér na vnitřním trhu, uznávání původu a efektivní implementace směrnice o službách“.

Zuzana Roithová, místopředsedkyně Výboru pro vnitřní trh Evropského parlamentu, uvedla: „Existuje široká shoda pokud jde o podporu, při regulaci podmínek pro podnikání sice všichni slibují, že budou nejprve myslet „na malé a střední podniky“, ale v praxi pak převáží podpora velkých podniků, které se významně podílejí na příjmech státního rozpočtu.“ Podle europoslankyně návrh Komise „postrádá analýzu vlivu asijských subdodavatelů na rozvoj MSP v EU“.

Ivan Voleš, zástupce Hospodářské komory ČR, prohlásil: „Určitá míra pozitivní diskriminace MSP je žádoucí.“

Další kroky:

Další diskuse k návrhu Evropské komise na vytvoření „Aktu pro malé a střední podniky“ proběhne 6. března 2008 v Praze. Debaty by se měl také zúčastnit místopředseda Komise Günter Verheugen, dále zástupci Parlamentu ČR, Úřadu vlády a hlavních podnikatelských organizací.

Konzultační proces k iniciativě Komise bude probíhat do konce března 2008.