Jindřich Fialka: ČR má k tabákové směrnici jasně vymezený postoj

Ing. Jindřich Fialka; zdroj: Ministerstvo zemědělství

Změny na české politické scéně neměly na nesouhlasný postoj vlády k návrhu tabákové směrnice žádný vliv. „Vláda je povinna prosazovat stanoviska obou komor Parlamentu. A jak je známo, ta jsou vůči směrnici jednoznačně vymezena,“ říká v rozhovoru ředitel odboru potravinářské výroby a legislativy ministerstva zemědělství Jindřich Fialka, který se na jednáních o směrnici za Českou republiku podílel. Jak se ministerstvo dívá na jednotlivé aspekty směrnice? A co říká na obvinění, že podléhá tlaku tabákové lobby?

Podrobné informace o návrhu revize evropské tabákové směrnice a průběhu projednávání naleznete v aktualizovaném Links Dossier.    

  • Podle rámcové pozice schválené ještě Nečasovou vládou zastává Česká republika k návrhu tabákové směrnice nesouhlasný postoj (EurActiv 29.3.2013). Odpůrci návrhu poukazují na to, že podobný postoj zastává více států, na druhou stranu českou pozici při rozhodujícím jednání v Radě EU ostatní členské země nepodpořily. Jak to tedy je? Je Česko se svým postojem osamoceno?  

Česká republika není se svou pozicí úplně osamocena, o čemž vypovídal i průběh červnového zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) v Lucemburku. Většina členských států nicméně vyjádřila navržené směrnici svou podporu.

  • Mění se něco na vládním přístupu ke směrnici po politických změnách, které se v Česku v poslední době udály?

Na přístupu České republiky se v této oblasti nic nezměnilo. Vláda je povinna prosazovat stanoviska obou komor Parlamentu. A jak je známo, tato stanoviska jsou vůči návrhům obsaženým v textu směrnice jednoznačně vymezena.

  • Může ještě projednávání směrnice v Radě něco významně ovlivnit nebo ohrozit včasné schválení směrnice? Co by se stalo, kdyby směrnice nebyla schválena do konce roku, jak plánuje Komise?

Pokud jde o postoj členských zemí na úrovni Rady, výraznější změny se tam neočekávají. Důležitou roli však může sehrát konečné stanovisko Evropského parlamentu, protože po jeho schválení bude nezbytné dosáhnout kompromisu v rámci trialogu (trojstranná jednání Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU – pozn. red.). Z hlediska procesu není podstatný konec letošního roku, ale schválení návrhu ještě v tomto funkčním období Evropského parlamentu. Pokud by čistě teoreticky návrh schválen nebyl, i nadále se budou aplikovat stávající pravidla podle platné směrnice 37 z roku 2001.

  • Ministerstvo zdravotnictví, které je v České republice jedním ze spolugestorů ke směrnici, zastává k návrhu dlouhodobě rozdílný názor než ministerstvo zemědělství jako gestor. Proč má vlastně tabákové výrobky v gesci rezort zemědělství, když ve většině jiných členských zemí je to ministerstvo zdravotnictví?

V České republice je oblast výroby tabákových produktů historicky předmětem zákona o potravinách a tabákových výrobcích, který spadá do gesce ministerstva zemědělství, stejně jako prováděcí vyhláška k tomuto zákonu (č. 344/2003). Kromě toho je třeba si uvědomit, že směrnice se týká primárně oblasti výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků, jak lze dovodit z jejího názvu i obsahu. Stejný model je uplatňován například v sousedním Německu.

  • Hraje při jednáních o směrnici nějakou roli, že dvě ministerstva mají na návrh rozdílný pohled?  

Jak jsem již říkal, vláda musí při jednáních respektovat jasně daná stanoviska obou komor Parlamentu a vlastní rámcovou pozici.

  • Z některých zdrojů lze slyšet, že v České republice má na vytváření regulací i přijímání pozic k evropským normám značný vliv tabáková lobby. Jak se na to dívá ministerstvo zemědělství jako resort, který má tuto oblast na starosti?  

Takové úvahy jsou podle nás odborně nerelevantní a považujeme je za čiré spekulace bez reálného podkladu.

  • Abychom se dostali i k některým konkrétním bodům návrhu – po projednání směrnice v europoslaneckém výboru pro veřejné zdraví se objevil návrh na ustanovení tzv. pozitivního seznamu přísad. Při výrobě tabákových produktů by se mohly podle tohoto návrhu používat pouze ty přísady, které by byly prostřednictvím tohoto seznamu povoleny (EurActiv 26.7.2013). To by se dalo považovat za zpřísnění oproti návrhu Komise… 

Je sporné tvrdit, že návrh na povolení některých přísad je přísnější oproti původnímu návrhu Komise, který jiné než technologicky opodstatněné přísady zcela vylučoval. Problém ale spočívá v tom, že podle stávajících pravidel náleží kompetence ke stanovení povolených přísad členským státům. A Česká republika podporuje zachování tohoto principu.

  • Souhlasí ministerstvo s argumentem některých odpůrců směrnice, že regulace tabákových výrobků by se mohla stát precedentem pro jiné potravinářské výrobky, např. nezdravé potraviny nebo alkohol? Nebo jsou tabákové výrobky vzhledem ke své škodlivosti specifickou oblastí?

Ministerstvo zemědělství tyto obavy do jisté míry přirozeně sdílí. Na druhé straně je třeba říci, že hovořit o škodlivosti, respektive nezdravosti potravin v porovnání s tabákovými výrobky není adekvátní.

  • I česká vláda upozornila na to, že některá opatření obsažená v návrhu směrnice by mohla vést k nárůstu nelegálního obchodu. Směrnice však zároveň přináší i opatření, která by měla v boji s nelegálním obchodováním pomoci (EurActiv 2.10.2013). Jak navržený systém ministerstvo hodnotí?

Česká republika obecně podporuje návrhy, které směřují k lepší sledovatelnosti tabákových výrobků. Nicméně, návrh Komise na plnou harmonizaci v této oblasti považujeme minimálně za předčasný, vzhledem k tomu, jak v současné době systém ve členských státech funguje.

  • Směrnice se týká i elektronických cigaret, které zařazuje mezi léčivé přípravky, na něž se má vztahovat odpovídající legislativa. Je to dobrý postup? A je podle ministerstva správné, že pravidla směrnice se mají do budoucna vztahovat i na nové kategorie tabákových výrobků, které mohou být případně méně škodlivé než ty klasické?

V kontextu celkového pojetí směrnice je zařazení elektronických cigaret do jejího rámce naprosto přirozené, stejně jako zahrnutí takzvaných nových výrobků. Výhrady však existují k navrženému způsobu registrace a uvádění tabákových výrobků na trh.


O tabákové směrnici si EurActiv povídal také s ministrem zdravotnictví v demisi Martinem Holcátem. Rozhovor naleznete pod tímto odkazem.