Transformace, bezpečnost a prosperita v multilaterálním rámci: Koncepce pro českou zahraniční politiku 2011-2017

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

AMO - Asociace pro mezinárodní otázky

Text nazvaný Transformace, bezpečnost a prosperita v multilaterálním rámci si klade za cíl rozpoutat odbornou diskusi o podobě připravovaného oficiálního dokumentu a žádoucím směřování české zahraniční politiky v příštích několika letech.

Hodnoty jako národní zájem: východiska a obecné cíle české zahraniční politiky

Mezinárodní postavení České republiky a možnosti realizace její zahraniční politiky jsou závislé na podobě mezinárodního systému na všech jeho úrovních. Jednou z hlavních výzev, s nimiž se budeme muset ve střednědobém výhledu vyrovnat, je růst mocenského potenciálu a vlivu aktérů mimo euroatlantický region, který by mohl omezit prostor, v němž se naše země jako mezinárodní aktér aktivně angažuje. Česká republika nechce a ani nemůže takovým změnám bránit. Primárním českým zájmem je však přispět k vývoji takového mezinárodního řádu, který bude respektovat oprávněné zájmy všech svých účastníků, včetně základních práv, svobod a bezpečnosti jednotlivců.

Česká republika se hlásí k zásadám mezinárodního práva, zejména k principům mírové koexistence a svrchované rovnosti. Současně je přesvědčena, že tyto zásady nemají být překážkou pro prosazování principů dobrého vládnutí a lidské bezpečnosti.

Česká republika uznává přínos multilaterálního postupu v mezinárodních vztazích a usiluje o to, aby mezinárodní spolupráce byla co nejefektivnější. Snaží se být transparentním, předvídatelným a spolehlivým spoluhráčem pro své partnery. Za hlavního garanta institucionalizované spolupráce mezi státy považujeme Organizaci spojených národů, která se současně prostřednictvím „odpovědnosti chránit“ přihlásila k ochraně práv jednotlivce.

Snaha o co nejefektivnější prosazování svých zájmů a sdílených hodnot je hlavním důvodem členství České republiky v Evropské unii a Organizaci Severoatlantické smlouvy, jejichž funkčnost a akceschopnost zůstává prioritou české zahraniční politiky. Máme trvalý zájem na tom, aby spolupráce mezi těmito dvěma organizacemi byla maximálně účinná.

K efektivitě české zahraniční politiky a posílení postavení země v mezinárodním systému přispívají i mimořádně kvalitní, bezproblémové a oboustranně výhodné vztahy se sousedy a ostatními partnery ve střední Evropě. Je v bytostném zájmu ČR, aby regionální rámec dobré spolupráce a funkčních partnerství zůstal do budoucna zachován.

Česká republika usiluje o vedení zahraniční politiky, která je hodnotově podmíněná, otevřená novým impulzům a flexibilní ve své realizaci. Kromě uplatňování specifických národních zájmů je jejím cílem prosazovat vlastními silami a ve spolupráci s partnery takové kroky, které povedou ke stále hlubšímu zakotvení a dalšímu rozšíření principů lidských práv, demokracie, vlády práva a tržní ekonomiky. Obecným cílem české zahraniční politiky je přispět k tvorbě bezpečnějšího, bohatšího, navzájem propojenějšího a vzdělanějšího světa, v němž budou respektovány principy dobrého vládnutí a lidské bezpečnosti. Rozvoj tímto směrem je nejlepším způsobem zajištění základních českých zájmů a potřeb.

Toto je pouze část textu, který je součástí publikace Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) a Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.