Začíná evropský semestr. Státy musí šetřit a reformovat

Zdroj: Evropská komise.

Evropská komise včera zveřejnila první set obecných doporučení, jimiž by se členské státy měly řídit při přípravě svých rozpočtů na rok 2012. Vzkaz je jasný: většina států by se i v příštím roce měla soustředit především na konsolidaci veřejných financí, odstranění makroekonomických nerovnováh a přijetí zásadních strukturálních reforem a prorůstových opatření.

Evropská unie včera učinila první krok ke koordinaci makroekonomických a rozpočtových politik na rok 2012. Ve své první „Roční analýze růstu“ členským státům zatím v obecné rovině předkládá návrh kroků, které by vlády měly reflektovat při přípravě svých národních rozpočtů.

„To, co tu dnes zahajujeme, se může stát začátkem nové fáze evropské integrace,“ prohlásil u příležitosti zveřejnění analýzy předseda Evropské komise José Manuel Barroso.

V rámci takzvaného „evropského semestru“ si mají členské státy navzájem doporučit, jaká opatření by měly přijmout, aby se jejich vinou v rámci EU neprohlubovaly fiskální a makroekonomické nerovnováhy.

Evropská unie se na vytvoření tohoto zbrusu nového mechanismu shodla vloni poté, co rozpočtové problémy Řecka ohrozily důvěru trhů ve stabilitu jednotné evropské měny euro. S hlubší koordinací fiskálních a hospodářských politik vlády do té doby nesouhlasily v obavě, že půjde o nepřiměřený zásah do jejich suverenity. Svůj souhlas daly novému mechanismu teprve poté, co se jim dostalo ujištění, že jim Komise a ostatní členské země poskytnou pouze nezávazná doporučení a konečné slovo při přípravě rozpočtů zůstane národním parlamentům.

Obecná doporučení, která Evropská komise včera představila, nemají za cíl pouze konsolidaci veřejných financí, ale také nastartování hospodářského růstu a vyšší zaměstnanost a jsou tudíž provázané i s nedávno přijatou evropskou strategií Evropa 2020.

Konsolidace i hospodářský růst

Mezi nejnaléhavější úkoly podle evropské exekutivy patří konsolidace veřejných financí, odstranění makroekonomických nerovnováh a obnovení stability finančního sektoru.

Vlády by se měly také rozhoupat k přijetí zásadních reforem, především reforem penzijních systémů. Soustředit by se měly i na tvorbu nových pracovních míst a politiku zaměstnanosti. Práce musí být atraktivnější než pobírání příspěvků v nezaměstnanosti, říká Komise a dodává, že je třeba přijmout takové reformy, které povedou současně k posílení sociálních jistot a zároveň zvýší flexibilitu na trhu práce. Komise v této souvislosti doporučuje například širší využívání zkrácených pracovních úvazků, smluv na dobu neurčitou, nebo podmínění výplaty sociálních dávek veřejnými pracemi.

Brusel varuje, že pokud k přijetí strukturálních reforem nedojde, poroste evropská ekonomika v příští dekádě výrazně pomaleji než v letech 2001-2010. Evropské země podle Komise čelí výzvám, jakými jsou stárnutí populace, neschopnost využít dostupnou pracovní sílu nebo nízký růst produktivity, a bez patřičných reforem se tudíž neobejdou.

Konsolidace bez dalších reforem situaci zhorší

Ve svých materiálech Komise předběžně komentuje také národní cíle strategie Evropa 2020 a vznikající národní programy reforem, v nichž ji (a ostatní členské země) mají vlády každoročně informovat o jejich plnění. Přiznala sice, že informace, které má k dispozici, jsou zatím omezené, ale kritiku si přesto neodpustila.

Komise se obává, že cíle, které si členské země nastavily, nejsou záměrně příliš ambiciózní. Vlády podle jejího názoru navíc nevěnují dostatečnou pozornost strukturálním reformám, které by jinak ve středním až dlouhodobém horizontu mohly vést k vyššímu hospodářskému růstu. Exekutiva vlády varuje, že pouze konsolidace veřejných financí nestačí. Pokud nebude doprovázena strukturálními reformami, může prý napáchat více škody než užitku.

Evropský semestr vyvrcholí v červnu

Národní programy reforem mají členské země předložit Evropské komisi a ostatním členským státům v průběhu dubna – krátce po březnovém summitu Evropské rady. Na ní členské státy mají na základě doporučení z Roční analýzy růstu vydat vlastní obecná doporučení, která pak vlády zohlední při přípravě národních programů reforem (programy, které odráží plnění cílů strategie Evropa 2020) a stabilizačních a konvergenčních programů (obsahují reformní kroky, které státy hodlají přijmout k plnění Paktu stability a růstu).

Evropská komise a Rada pak v průběhu června národní programy reforem posoudí a vládám poskytnou další doporučení – tentokrát už ne obecná, ale šitá na míru jednotlivým členským zemím. Vlády by doporučení měly zohlednit při dopracování návrhu státního rozpočtu na rok 2012. Schvalování rozpočtu by už mělo probíhat podle standardních národních procedur.