Verheugen: Cílem je odstranit maximum byrokratických překážek

Alexandr Vondra a Günter Verheugen; zdroj: ANO pro Evropu

Odstraňování zbývajících překážek na vnitřním trhu EU a snižování nadměrné administrativy patří podle komisaře pro podnikání a průmysl Güntera Verheugena k prioritám Evropské komise. Komise také podle jeho slov podpoří ČR ve snaze o uvolňování pohybu pracovních sil.

Souvislosti:

Místopředseda Evropské komise a komisař pro podnikání a průmysl Günter Verheugen přijel včera do Prahy na pracovní návštěvu, během níž se setkal s místopředsedou vlády pro evropské záležitosti Alexandrem Vondrou. Předmětem jednání bylo i české předsednictví, kterého se ČR ujme v lednu 2009.

Verheugen se také společně s Vondrou v dopoledních hodinách zúčastnili veřejné diskuse o roli Evropské unie ve vztahu k malým a středním podnikům. Diskusi uspořádalo ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR a odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR sdružení ANO pro Evropu.

Návštěva komisaře Verheugena v Praze se odehrála krátce před zasedáním jarní Evropské rady (13.-14. března 2008), které se bude již tradičně věnovat pokroku Evropské unie při plnění lisabonské agendy, neboli Strategie pro růst a zaměstnanost.

Témata:

Rozšíření Unii prospělo

Místopředseda Evropské komise Günter Verheugen během svého vystoupení zdůraznil, že se evropská ekonomika v současné době nachází ve fázi oživení. Připomněl však i potenciální hrozby v podobě otřesů na mezinárodních finančních trzích, zpomalení americké ekonomiky či globalizačních tlaků, které přispívají k růstu cen energií a potravin.

Podle komisaře k dobrému stavu evropské ekonomiky přispělo velkou měrou také rozšíření Evropské unie v roce 2004 a 2007. Rozšíření přineslo výhody jak starým tak novým členským zemím, říká Verheugen.

Místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra uvedl, že Česká republika má v průběhu svého předsednictví v plánu vypracovat studii dopadů rozšíření Evropské unie v roce 2004 na ekonomiku EU (v příštím roce uplyne právě 5 let od našeho vstupu do EU). Vondra dodal, že s provedením studie již vyjádřil souhlas komisař pro měnové otázky Joaquín Almunia.

„Evropská ekonomika je nyní méně zranitelná“, zdůraznil Verheugen a dodal, že za tento stav EU vděčí dobrým makroekonomickým podmínkám a „kultuře stability“, kterou s sebou přineslo vytvoření měnové unie spojené se zavedením jednotné měny euro. „Přestože si můžete myslet cokoliv,“ uvedl Verheugen v narážce na opatrný postoj české vlády k přijetí eura, „z eurozóny máte dozajista prospěch i vy“.

Komisař dále řekl, že Evropská unie je dnes silná především díky dokončení jednotného vnitřního trhu. Zároveň je však zapotřebí pokračovat ve strukturálních reformách, které podnikatelům a průmyslu umožní využít svůj potenciál (včetně inovačního potenciálu). „Jedině tak je možné postupovat dál,“ dodal.

Komisař zároveň připomněl některé výzvy, před nimiž evropská ekonomika stojí. Patří mezi ně zejména problém stárnutí populace a globalizace. Členské země často globalizaci chápou jako hrozbu, Evropská komise jí však považuje za výzvu. Podnikatelům a průmyslu ale může Komise pouze pomáhat, nemůže je chránit. Komisař zdůraznil, že namísto protekcionistických tendencí některých členských zemích je zapotřebí otevřenost. „Musíme soutěžit v oblastech, kde jsme silní, ne tam, kde jsme slabí,“ připomněl.

Komisař v této souvislosti varoval Českou republiku, že se její růst stále příliš opírá o nízké náklady pracovní síly. Pokud si má Vaše země zachovat konkurenceschopnost, je třeba investovat do rozvoje lidských zdrojů a inovací, uvedl Verheugen.

EU usiluje o snížení byrokratické zátěže malým a středním podnikům

Motorem hospodářského růstu a nových pracovních míst jsou podle komisaře malé a střední podniky (MSP), jejichž potenciál není prozatím zcela využit. V celé EU je 24 milionů podniků, ale přitom pouze 40.000 z nich nepatří do skupiny malých a středních podniků. Do budoucna Komise odhaduje, že velké podniky budou dále růst, ale zároveň budou ve větší a větší míře investovat v zahraničí – nemůžeme se proto spoléhat na to, že budou vytvářet větší množství pracovních míst. Musíme se naopak spolehnout na MSP.

Podle Vondry jsou malé a střední podniky „páteří české ekonomiky“ a politika zaměřená na podporu MSP stojí vysoko mezi prioritami české vlády. Proto také oceňujeme podporu malým a středním podnikům ze strany Evropské unie, dodal.

Evropská komise se ve svých politikách soustředí na odstraňování překážek, které MSP neumožňují plně využívat jejich potenciál. MSP mají oproti velkým firmám omezený přístup k financování, nejsou schopny dostatečně investovat do inovací a potýkají se s překážkami při vstupu na trhy v jiných členských zemích (tyto překážky vyplývají jednak z jazykové rozmanitosti v EU, ale také z odlišných pravidel v jednotlivých členských zemích nebo výjimek a zvláštních ustanovení).

Malé a střední podniky se navíc potýkají s nadměrnou byrokracií. Cílem Komise je odstranit maximum byrokratických překážek a zbytečného papírování. V této souvislosti Verheugen uvedl, že Evropská komise v tuto chvíli přezkoumává veškerou existujících legislativu a usiluje o její zjednodušení. Komise se zároveň v loňském roce zavázala ke snižování administrativní. Do roku 2012 by se měla nadměrná administrativní zátěž snížit o 25%.

Podle Vondry je nutné omezovat nadbytečnou regulaci a deregulovat na třech úrovních – na národní, evropské a při transpozici evropské legislativy do národního práva.

Vondra uvedl, že česká vláda usiluje o snížení míry regulace. To se podle jeho slov projevuje například v podobě nedávno přijatého živnostenského zákona, ale také ve zjednodušování styku s úřady prostřednictvím projektu Czech Point. Vláda má podle Vondry v úmyslu také prosadit opatření, podle nějž by v průběhu přijímání nové legislativy musely být posouzeny i její administrativní dopady.

Jan Wiesner, předseda KZPS – Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ocenil, že se podporou malých a středních podniků zabývá i Evropská komise. Dodal ale, že opatření nejsou dostatečná ani v EU, ani v České republice. „Nepotřebujeme jen slova, ale i konkrétní kroky“, zdůraznil. Brzdou pro MSP je podle něj především nadměrná byrokracie a to jak na národní, tak na evropské úrovni.

Účinněji by podle Wiesnera měla fungovat také síť evropských informačních středisek pro podnikatele, kteří chtějí vstoupit na trh v jiné zemi EU. Wiesner dále vyzval k přijetí opatření, které by zamezily tomu, aby velké firmy zneužívaly svého postavení ve vztahu ke svým subdodavatelům, kterými jsou malé a střední podniky.

Wiesner uvedl, že malé a střední podniky jsou v rámci evropské politiky pro boj s globálním oteplováním znevýhodněné. Podnikatelé by podle něj ocenili větší míru pomoci na národní úrovni, například v podobě podpory ekologičtějších zařízení. Na členské státy by v tomto směru měla vyvíjet tlak i Evropská komise.

David Šejch, předseda sdružení Unie malých a středních podniků ČR uvedl, že pro řadu MSP nepředstavuje globalizace výzvu, ale ohrožení. „Tuto hru mohou hrát úspěšně větší hráči“, dodal.

Šejch ocenil, že Evropská unie poskytuje podporu malým a středním podnikům v oblastech, v nichž se MSP nejsou zvyklé angažovat, jako například zvyšování inovačního potenciálu nebo rozvoj lidských zdrojů. Připomněl ovšem, že v dalším programovacím období se část této podpory přesune směrem k méně vyspělým zemím.

Evropa bez bariér?

Alexandr Vondra, který je zodpovědný za přípravu českého předsednictví uvedl, že hlavním tématem českého předsednictví v roce 2009 se stane odstraňování překážek na vnitřním trhu EU. Vláda ČR bude usilovat o odstranění zbývajících překážek volnému pohybu pracovních sil a ráda by rovněž obnovila diskusi o kontroverzní směrnici o službách, která byla po dlouhých vyjednáváních přijata vloni na jaře. ČR bude prosazovat také otevřenost EU vůči třetím zemím a o odstraňování administrativních překážek.

Podle Vondry je také třeba nalézt správnou rovnováhu mezi jednotlivými evropskými politikami. Jako příklad zmínil diskusi o emisích – je třeba najít rovnováhu mezi bojem s klimatickými změnami a konkurenceschopností evropské ekonomiky.

Verheugen ubezpečil Vondru, že Česká republika bude mít ve svém úsilí o uvolnění pohybu pracovních sil plnou podporu Evropské komise. Neexistují ekonomické důvody pro uzavření některých trhů, problém je spíše na straně politické, zdůraznil komisař.