Územním plánováním proti vylidňování venkova?

Zpráva poslankyně Giselly Kallenbach (Zelení/EFA), která byla včera přijata Evropským parlamentem, vyzdvihuje integrovaný přístup k regionálnímu a urbálnímu plánování jako cestu k řešení některých současných problémů.

Integrovaný přístup k regionálnímu a urbálnímu plánování má zahrnout všechny ekonomické, ekologické, teritoriální a sociální faktory a podpořit partnerství na všech úrovních. Návrh poslankyně Kallenbach si klade za cíl potírat současné problémy jako je například vylidňování venkova, živelná urbanizace, dopady globalizace, klimatické změny či vysoká spotřeba elektrické energie. Součástí zprávy je i zhodnocení pokroku implementace Územní agendy EU a Lipské charty.

Partnerství, spolupráce a sdílení funkcí mezi městskými a venkovskými oblastmi jsou důležité faktory vyváženého vývoje oblasti jako celku. Proto by bylo potřeba, aby si městské i venkovské orgány spolu s místními podnikateli společně určili regionální a subregionální rozvojové strategie. Současně zpráva vyzývá Radu a členské státy, aby tyto subjekty zapojily do akčního programu pro implementaci Územní agendy EU i Lipské charty.

Členské státy by měly na svém území zajistit volný přístup všech lidí ke službám veřejného zájmu. Tím by se místním obyvatelům otevřela možnost objevit specifický potenciál a možnosti své oblasti. Poslankyně ve své zprávě dále vyzvala členské státy Unie, aby na svém území upřednostňovaly opětovné použití zastavěné plochy (například starý dům) před urbanizací nových oblastí a výstavbou nových budov. Problematikou živelné urbanizace nových oblastí by se měla intenzivněji zabývat také samotná Komise. Pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech je podle poslankyně Kallenbach dále důležité, aby Komise a Rada v novém rozpočtovém období zajistily pevnou spolupráci politiky soudržnosti a politiky pro rozvoj venkova.

Odpovědnost za plnění cílů, ke kterým se Unie zavázala například v Kjótském protokolu, tedy omezování vypouštění emisí, mají podle zprávy také města. Komise a Rada by proto měly zavést srovnávací testy o naplňování zásad udržitelného rozvoje ve městech tak, jak to stanovuje Lipská charta. Ukazatelem by mělo být například množství využité energie na hlavu, využívání místní veřejné dopravy v porovnání s celkovým objemem dopravy ve městě či objem vypouštěných skleníkových plynů na hlavu.