Spolufinancování při čerpání evropských dotací se změní. Větší podíl bude muset zajistit stát, kraje, obce i podniky

© Pixabay

Spoluúčast při financování projektů z fondů EU by měla v novém programovém období 2021 až 2027 zůstat v případě škol, výzkumných organizací a veřejně prospěšných společností stejná jako v programovém období 2014 až 2020. V případě obcí, krajů a jejich příspěvkových organizací by měla spoluúčast stoupnout. Zároveň se bude státní rozpočet podílet i na spolufinancování v případě hlavního města Prahy.

Vyplývá to z pravidel pro spolufinancování fondů EU pro období 2021 až 2027, která v pondělí projedná vláda. Materiál vypracovalo ministerstvo financí a ČTK jej má k dispozici.

„Materiál stanovuje maximální podíl státního rozpočtu na povinném národním spolufinancování u jednotlivých typů příjemců, kteří budou v programovém období 2021-2027 zapojeni do čerpání prostředků EU. Cílem Pravidel spolufinancování je snížit zatížení státního rozpočtu při poskytování dotací z evropských fondů, který bude nést dopad již v pokrytí rozdílů mezi jednotlivými regiony s rozdílnými mírami spolufinancování,“ uvedlo MF.

Cílem materiálu je stanovit maximální podíly státního rozpočtu a státních fondů a zároveň minimální finanční spoluúčast příjemců na spolufinancování EU fondů v programovém období 2021-2027.

Samotný materiál definuje podmínky národního spolufinancování v případě grantové podpory, na podporu poskytovanou formou finančních nástrojů se nevztahuje. Jde o pravidla týkající se Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu plus (ESF+), Fondu soudržnosti (FS), Fondu pro spravedlivou transformaci (FST), Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz.

Na Česko čeká velký balík evropských peněz. Odkud konkrétně potečou?

Právě dnes mohou začít členské země EU oficiálně posílat Evropské komisi národní plány obnovy, které jsou podmínkou pro čerpání prostředků z fondu obnovy. Jaké další „evropské“ finanční příležitosti má Česko v následujících letech k dispozici?

V programovém období 2014 až 2020 bylo pro Českou republiku z Evropských strukturálních a investičních fondů vyčleněno zhruba 24 miliard eur (624 miliardy korun).

Česká republika bude mít podle ministerstva pro místní rozvoj v novém programovém období 2021 až 2027 k dispozici 550 miliard korun z evropských fondů na politiku soudržnosti. Další prostředky až do výše celkových 960 miliard korun bude mít ČR k dispozici z další evropských iniciativ.

Infografika: Jak chce Česko využít evropské dotace?

Česká republika v programovacím období 2021-2027 získá 550 miliard korun z kohezní politiky, tedy z tzv. strukturálních fondů EU. Vláda už má jasno v tom, jak s nimi naložit. Jak obálku rozdělila a do čeho chce dotace investovat?

Spolufinancování ze státního rozpočtu

MF v dokumentu dále upozornilo, že státní rozpočet bude v programovém období 2021 až 2027 spolufinancovat projekty organizačních složek státu a příspěvkových organizací státu, škol a jejich zřizovatelů, veřejných vysokých škol a výzkumných organizací, soukromých subjektů vykonávajících veřejně prospěšné činnosti, obce, kraje a jejich příspěvkové organizace, hlavní město Prahu nebo mezivládní organizace zastoupené v ČR.

„V případě subjektů, které nespadají do žádné z předcházejících kategorií, státní rozpočet nebude poskytovat žádné prostředky na spolufinancování a příjemce bude hradit celou národní část spolufinancování,“ uvedlo MF.

S materiálem ale nesouhlasí některé organizace nebo ministerstva, vyplývá z výsledků připomínkového řízení. Například ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká biskupská konference, Charita ČR a zmocněnkyně vlády pro lidská práva a koordinátorka pro protidrogovou politiku požadují zachovat nulový podíl spolufinancování u projektů zaměřených na podporu nebo ochranu osob se zdravotním postižením, sociální služby, vzdělávání a podporu osob ohrožených na trhu práce.

Nižší podíl pak požaduje u obcí do 3000 obyvatel Sdružení místních samospráv.

Míra spolufinancování ze strany EU poklesne. Najdou se peníze ve státním rozpočtu nebo obecních kasách?

EU už po roce 2020 nebude financovat projekty z 85 procent, ale jen ze 70 a méně procent. Nahradit evropské fondy by mohl stát, obce nebo centrálně řízené komunitární programy. Česko je v tom ale skeptické.

Pokles podílu spolufinancování z fondů EU

Maximální míru spolufinancování stanovila Evropská rada loni v červenci v případě ČR na 85 procent pro méně rozvinuté regiony, jejichž hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele v období 2015 až 2017 byl nižší než 75 procent průměru EU.

Celkem 70 procent bylo stanoveno pro přechodové regiony, jejichž HDP na obyvatele byl mezi 75 procenty až 100 procenty průměru EU a které v období 2014 až 2020 spadaly mezi méně rozvinuté regiony.

U rozvinutějších regionů, kde HDP na obyvatele bylo vyšší než 200 procent průměru EU, je možná maximální míra spolufinancování 40 procent. V případě Fondu soudržnosti je stanovená maximální míra na 85 procent a pro programy v rámci Evropské územní spolupráce 80 procent.

Podcast: Česko se k rozpočtu EU staví jako chudá země, kterou není, říká ekonomka Hrtúsová

Česko dostane v následujících letech z fondů EU štědrou obálku, zhruba 500 miliard korun. V budoucím rozpočtovém období už to tak ale pravděpodobně nebude. Jak se ČR daří čerpat evropské dotace? A na co by se měla do budoucna připravit?

Již 1. března vláda schválila rozdělení evropských dotací pro ČR v programovém období 2021 až 2027 mezi operační programy, a to přes odpor koaliční ČSSD. Ze schváleného materiálu vyplývá, že celkově by v letech 2021 až 2027 mělo být rozděleno mezi většinu operačních programů 18,8 miliardy eur (zhruba 488,5 miliardy korun).

Přitom na operační program ministerstva práce a sociálních věcí je v návrhu vyčleněno 1,4 miliardy eur (36,4 miliardy korun). Podle portálu k evropským dotacím bylo v období 2014 až 2020 vyčleněno na operační program zaměstnanost 2,15 miliardy eur. Návrh obsahoval rozdělení peněz z Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRR), Evropského sociálního fondu plus (ESF+) a Fondu soudržnosti (FS).

Vláda přes odpor ČSSD schválila rozdělení evropských dotací. Bude se škrtat v sociálních službách

Vláda dnes schválila rozdělení evropských dotací pro ČR v programovém období 2021 až 2027 mezi operační programy, a to přes odpor koaliční ČSSD.