Parlamentní výbor podpořil vznik evropských soukromých společností

Poslanci Evropského parlamentu podpořili ustanovení o evropské soukromé společnosti. Cílem je zjednodušit založení a provoz malých a středně velkých podniků a zvýšit jejich mobilitu na vnitřním trhu. Poslanci ale text doplnili požadavky jejichž splnění, jak tvrdí malé podniky, může být problematické.

Souvislosti:

S návrhem na vytvoření zcela nové právní formy, tzv. evropské soukromé společnosti (Societas Privata Europaea, SPE) přišel během příprav Aktu pro malé a střední podniky (Small Business Act) v únoru 2007 Evropský parlament. Smyslem tohoto návrhu bylo zlepšení podmínek pro malé a střední podniky, které operují ve více členských zemích Evropské unie.

SPE by měla být jakousi formou „evropské“ společnosti s ručením omezeným. Cílem je usnadnit podnikání ve více členských zemích Unie tak, aby společnost mohla snadno a s minimálními náklady zakládat v jakékoliv členské zemi dceřinné společnosti. Společnost by také podle návrhu mohla například přesunout sídlo mezi členskými státy aniž by přišla o svou právní subjektivitu.

Fungování společnosti by se řídilo jednak evropským ustanovením o SPE, vlastními stanovami, které z tohoto ustanovení vyplývají a v otázkách, které neupravuje ani ustanovení ani stanovy národním právem členských zemí. To by podle tvůrců návrhu mělo společníkům SPE dát možnost upravit si společnost podle svých potřeb.

Členské země schválily Akt pro malé a střední podniky v prosinci 2008, ale na ustanovení o SPE se neshodly. Hlavní neshody vyplývají z otázek spojených s jejich právní formou. Některé vlády se totiž obávají, že by nová právní forma mohla konkurovat národním úpravám.

Francouzský státní tajemník pro malé a střední podniky Hervé Novelli z pozice tehdejší předsednické země ale v prosinci uvedl, že členské státy dosáhly při vyjednávání „značného pokroku“ a dal najevo své přesvědčení, že všechny zbývají neshody budou vyřešeny během českého předsednictví.

Témata:

Šestnáct členů legislativního výboru Evropského parlamentu podpořilo v úterý text, který připravila Evropská komise. Nikdo z poslanců nehlasoval proti, sedm socialistických poslanců se ale hlasování zdrželo.

Ve snaze získat podporu vlád členských zemí poslanci opatřili text Evropské komise „přeshraničním prvkem“, který požaduje, aby firma podnikala alespoň ve dvou členských zemích EU.

Socialisté požadovali, aby toto pravidlo začalo platit již od prvního dne založení firmy, ale nakonec ustoupili kompromisnímu návrhu podle nějž bude postačovat, aby firma dala najevo svůj záměr k podnikání za hranicemi. Dva roky po založení nové společnosti budou členské země ale muset ověřit, zda firma toto opatření skutečně plní.

Práva pracovníků

Poslanci dále v návrhu posílili práva zaměstnanců při přesunu společnosti do jiné členské země.

Podle návrhu mají zaměstnanci právo podílet se na řízení společnosti v souladu s právem země, v níž je firma registrována. Ovšem v případě, že se firma přesune do jiné členské země a více než 500 zaměstnanců firmy pochází ze zemí, v nichž mají zaměstnanci větší práva než v zemi, kde firma sídlí,má se na takové případy uplatňovat stávající evropská legislativa a ne právo členské země.

Certifikát solventnosti

Výbor dále schválil návrh Komise o minimální výši základního kapitálu na symbolické úrovni 1 euro. Zavedl ovšem tzv. certifikát solventnosti, kterým bude muset nově založená společnost prokázat, že je schopna splatit své dluhy. Pokud nebude schopna takový certifikát poskytnout, bude minimální výše základního kapitálu 8.000 euro.

O návrhu schváleném parlamentním výborem bude v únoru nebo březnu hlasovat plénum Evropského parlamentu a musí jej schválit také vlády členských zemí.

Stanoviska:

Asistent parlamentního zpravodaje, německého poslance za EPP-ED Klause-Heinera Lehneho, EurActivu sdělil, že konzervativní poslanci byli s původním textem Evropské komise spokojení, ale museli v textu učinit některé úpravy aby vyhověli socialistům a členským zemím.

Za celou EPP-ED Lehne výsledek hlasování ve výboru přivítal. Díky legislativě podle něj bude vnitřní evropský trh pro malé a střední podniky atraktivnější.

Luc Hendrichs z UEAPME, evropské asociace, která sdružuje více než 12 milionů malých a středních podniků z celé EU rovněž přijatý text označil za „velmi dobrý kompromis“, zejména v otázce minimálních požadavků na základní jmění.

EurActivu ovšem řekl, že nadšení Lehneho nesdílí. SPE podle něj ve skutečnosti není „nástrojem pro malé a střední podniky“ tak jak jí prezentuje Evropská komise. Může se hodit jen omezenému počtu malých podniků, malým a středním podnikům podle jeho názoru „vnitřní trh neotevírá“.

Další kroky:

Plénum Evropského parlamentu by se mělo návrhem zabývat na své schůzce ve dnech 2.-4. února 2009.