O podporu ICT z fondů EU je mezi českými podnikateli zájem, MPO chystá poslední výzvy

@ Shutterstock.com / ra2studio

O program ICT a sdílené služby je v ČR zájem, již v první výzvě byly předloženy projekty v celkové výši, která více než dvojnásobně překročila alokaci výzvy.

Digitální technologie se staly součástí každodenního života. Málokdo si dnes dovede představit, že by měl na delší dobu odložit svůj chytrý telefon nebo tablet, cestovat autem na dovolenou bez GPS navigace, případně přestat využívat cloudové aplikace, do kterých si ukládá například fotografie z cest nebo oblíbené filmy.

Rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT) je důležitý nejen pro jednotlivce a domácnosti, ale také pro veřejnou správu a podnikatele. I z tohoto důvodu představuje rozvoj digitálního trhu v Evropě jednu z hlavních priorit Evropské komise.

Na oblast ICT bylo v programovém období 2014-2020 v evropských strukturálních a investičních fondech vyčleněno téměř 21,4 miliard eur (pro lepší představu: ve stejném období se v národní obálce určené pro ČR nachází přibližně 26 miliard eur).

Česká republika na zlepšení přístupu k ICT a zvýšení jejich kvality (tematický cíl 2) vyčlenila přes 1 miliardu eur.

ipad-632394_1280

@ Pixabay.com

Kam směřovala podpora v období 2007-2013?

Podívejme se ale nejdřív, jaká byla situace v uplynulém programovém období 2007-2013. Tehdy prostředky z evropských fondů určené na rozvoj ICT oblasti směřovaly jak do veřejné sféry, tak do podnikatelského sektoru.

Veřejná sféra si mohla sáhnout na dotace prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP), který se soustředil na podporu eGovernmentu, zejména pak na digitalizaci dat, rozšiřování sítě CzechPoint, vybudování datových sítí, zabezpečování komunikačního rozhraní, zavádění spisové služby atd.

Podnikatelé mohli v předchozí „sedmiletce“ čerpat evropské prostředky prostřednictvím OP Podnikání a inovace (OPPI). Pro malé a střední podniky byl určen dílčí program ICT v podnicích, v jehož rámci bylo možné podpořit projekty soustředící se na zavádění IS/ICT řešení. To mělo pomoct zefektivnit vnitřní procesy společností.

V rámci programu ICT a strategické služby pak mohli podnikatelé se zkušenostmi s vývojem IS/ICT řešení získat dotace na tvorbu a vývoj nových řešení a aplikací, zakládání a rozvoj center sdílených služeb či datových center s výrazným mezinárodním zaměřením a zakládání a rozvoj high-tech opravárenských center.

Informační systém pro společnost a řízení výroby

Podle informací, které má EurActiv k dispozici, byl o podporu velký zájem. V rámci programu ICT v podnicích úřady přijaly celkem 2 192 projektů, z čehož zelenou udělily 1 224 projektům. Necelá tisícovka projektů byla vyřazena, případně se její předkladatelé rozhodli sami odstoupit. Průměrná úspěšnost se proto pohybovala kolem 55,84 %.

Podobné to bylo i v programu ICT a strategické služby, v jehož rámci bylo podáno celkem 1 281 žádostí s tím, že 556 z nich bylo schváleno. 725 projektů bylo vyřazeno, nebo odstoupilo. Průměrná úspěšnost činila přibližně 43,4 %.

„Největší zájem byl v případě ICT v podnicích o implementaci informačních systémů pro celou společnost. Druhé místo obsadily samostatné systémy pro řízení výroby,“ řekl redakci projektový manažer jedné z největších tuzemských poradenských společností Erste Grantika Advisory Petr Navařík. Dodal, že v případě programu ICT a strategické služby bylo podáno nejvíce projektů v aktivitě vývoj nových ICT řízení.

Podařilo se aneb jeden příklad za všechny

Společnost působící na bankovním trhu v rámci projektu z programu ICT a strategické služby vybudovala centrum sdílených služeb s významným mezinárodním zaměřením. Toto centrum v současnosti efektivně zpracovává data a administruje klientské informace pro provádění hladkých zahraničních plateb. V projektu byla zvolena tzv. neinvestiční varianta – byly tedy podpořeny osobní náklady na nové zaměstnance – specialisty pro činnost back office, po dobu 24 měsíců v celkové výši přes 21 mil Kč. Dotace činila 40 % z těchto výdajů. Ke splnění závazných ukazatelů projektu bylo potřeba vytvořit 41 pracovních míst, investovat do dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku alespoň 3,5 mil Kč a prokázat, že minimálně 40 % tržeb bude pocházet ze zahraničí. Společnosti se podařilo projekt úspěšně dokončit, zavést a zprovoznit centrum sdílených služeb a naplnit závazné ukazatele, které plní i v době udržitelnosti projektu.

Zdroj: Měsíčník EU Aktualit

Novinkou je vysokorychlostní internet

Podporovat oblast informačních a komunikačních technologií z evropských peněz zůstává prioritou i do budoucna.

Jak EurActivu sdělila Dita Havlíčková z Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), do jehož gesce spadá nový operační program OP PIK, dotace z EU v období 2014-2020 směřují podobným směrem jako v minulé „sedmiletce“. Jdou tak především na vývoj ICT řešení a zřizování center sdílených služeb a rozvíjení pokročilých ICT řešení.

„Dále k tomu přibylo budování datových center a v neposlední řadě je třeba zmínit i plánované budování infrastruktury pro vysokorychlostní připojení k internetu,“ uvedla Havlíčková.

Cílem nového programu Vysokorychlostní internet je rozšířit moderní, kvalitní a bezpečnou infrastrukturu, která by umožňovala vysokorychlostní přístup k internetu (přístupové sítě nové generace) do lokalit, kde to zatím nefunguje a není pravděpodobné, že se to povede díky tržním mechanismům na komerční bázi.

V minulosti se jednalo o konflikt mezi rezortem průmyslu a obchodu a ministerstvem vnitra, u něhož hrozilo, že skončí pro Českou republiku ztrátou vyčleněných dotací. Spory se podařilo nedávno urovnat. Podrobnosti najdete v našem článku zde >>>>

První výzva v tomto programu je plánována na prosinec 2016 s příjmem žádostí od ledna 2017 a je na ni alokováno více než 50 % prostředků na celé programové období.

Odlišnosti existují

I když priority pro léta 2014-2020 zůstávají na první pohled stejné, mírné odlišnosti tu i přesto existují. Zatímco veřejný sektor může nadále čerpat dotace na rozvoj eGovernmentu, tedy elektronizaci veřejné správy a vytvoření jednotných registrů a databází, podnikatelé přišli o možnost zavádět IS/ICT ve vnitropodnikových procesech, upozorňuje Petr Navařík z Erste Grantika Advisory.

Z programu ICT a sdílené služby, který se do značné míry podobá svému předchůdci, pak podle něj vypadlo zakládání a rozvoj opravárenských center.

Další změnou je i to, že datová centra a centra sdílených služeb se nemusejí vyznačovat mezinárodním přesahem. „Tato centra již nemusejí mít mezinárodní zaměření a povinně vykazovat minimálně 40 % tržeb od subjektů ze zahraničí,“ vysvětluje Navařík.

Zájem je velký

A jaký je o projekty v oblasti rozvoje ICT mezi českými podnikateli zájem? Podle zástupců rezortu průmyslu a obchodu rozhodně velký.

„Projevuje se to zejména počtem přijatých žádostí o podporu a v případě OPPI i sumou proplacených prostředků na účty příjemců,“ sdělila EurActivu Dita Havlíčková. Nejvíce podaných projektů je v současností v oblasti tvorby nových ICT řešení.

S tím souhlasí i Petr Navařík z Erste Grantika Advisory. „Zatímco velikost trhu pro datová centra a centra sdílených služeb je prakticky konstantní a trh je stále více a více zasycen, díky rozvoji informační společnosti a prorůstání ICT technologií do dalších hospodářských oblastí je třeba neustále vyvíjet nové nástroje, aplikace a programy, které zajistí v maximální míře efektivitu poskytovaných služeb,“ řekl.

O program ICT a sdílené služby je vysoký zájem – již v první výzvě byly předloženy projekty v celkové výši, která více než dvojnásobně překročila alokaci výzvy. Není proto divu, že v rámci chystané druhé a třetí výzvy je MPO připraveno uvolnit veškerou zbývající alokaci – je tedy více než pravděpodobné, že se bude jednat o výzvy prakticky poslední.

Zdroj: Měsíčník EU Aktualit

„Vyhlášení dalších výzev v programu ICT a sdílené služby je plánováno na říjen 2016, v programu Vysokorychlostní internet pak na přelomu roku,“ řekla EurActivu Dita Havlíčková z MPO.