Nová pravidla RIA budí mezi českými podnikateli očekávání

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: photostock.

Začátkem roku došlo k nenápadné změně, která může mít velké dopady na způsob, jakým se v Česku přijímají zákony a další normy. Nová pravidla, podle kterých mají ministerstva vyhodnocovat, zda navrhovaná legislativa nadměrně nezatěžuje podniky, občany, ale i stát, vyvolávají mezi podnikateli, kteří o jejich přijetí dlouho usilovali, nemalá očekávání.

Hodnocení dopadů regulace (regulatory impact assessment, RIA) je součástí českého právního řádu od roku 2007. Úkolem RIA je posoudit připravované právní předpisy z hlediska dopadů na podnikatele a občany (ale i na veřejné rozpočty, apod.), a zabránit tím vzniku nadměrné administrativní zátěže už ve chvíli, kdy se nová legislativa připravuje.

Způsob, jakým se RIA v Česku až do loňského roku prováděla, narážel ovšem často na kritiku. Hodnocení dopadů regulace totiž podléhaly pouze návrhy, na kterých se začalo pracovat až po roce 2007, čímž z povinnosti posoudit dopady vypadly některé důležité právní normy jako například občanský zákoník nebo zákon o obchodních korporacích, na nichž se pracovalo zhruba 10 let. RIA se nemusela dělat ani u prováděcích předpisů (vyhlášek). Právě při nich však byrokracie často vzniká. Tyto normy totiž určují, kde a komu mají podniky co vykazovat, jaké formuláře mají použít, apod.

Problematické bylo i to, že některá ministerstva měla tendenci využívat výjimky, které jim pravidla pro RIA dávala. Autor zákona totiž při vyhodnocování dopadů konkrétní regulace musí oslovit řadu subjektů, kterých se příslušná právní norma bude dotýkat, jejich připomínky vyhodnotit a do návrhu zákona zapracovat. A to přirozeně přípravu normy prodlužuje. Není proto divu, že předkladatelé návrhů povinnost provádět RIA často obcházeli.

RIA se  přesouvá na vládu

Nová pravidla, která vloni v prosinci schválila vláda, mají být proto jednodušší (po autorech zákona se už například nevyžaduje, aby vymýšleli alternativní varianty zákona, když takové alternativy v podstatě neexistují) a došlo také k zúžení počtu výjimek, za kterých se RIA provádět nemusí.

Odpovědnost za dohled nad RIA se navíc z ministerstva vnitra, které bylo v minulosti kritizováno za to, že k celému hodnocení přistupuje pouze formálně, přesunula pod Legislativní radu vlády. Zde vznikla expertní komise tvořená lidmi mimo státní správu (zasedají v ní např. i členové NERVu), která má dohlížet na to, jestli ministerstva provedla RIA kvalitně.

Důležitou novinkou je i přesun RIA na samotný počátek legislativního procesu. Ministerstva totiž hodnocení dopadů často prováděla až poté, co byl návrh sepsán do podoby zákona, čímž si sice ušetřila práci s hodnocením jiných variant, ale zároveň tak snadno mohla zamítnout variantu, která by z pohledu dopadů na občany a podnikatele bývala byla mírnější.

Hodnocení dopadů regulace není český vynález. Standardně se uplatňuje v zemích Evropské unie i v samotných evropských institucích. V Česku má své zastánce především v podnikatelských sdruženích a asociacích malých a středních podniků (MSP), neboť právě jim nadměrná byrokracie v poměru k jejich velikosti způsobuje vysoké náklady. RIA se v loňském roce stala také součástí Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, jejíž vznik koordinovalo ministerstvo průmyslu a obchodu (EurActiv 29.12.2011).

Podnikatelé: Je to pozitivní posun

Zástupci podnikatelů nová pravidla vítají. „Z pohledu AMSP došlo k pozitivnímu posunu,“ řekla EurActivu generální ředitelka Asociace malých a středních podniků (AMSP) Eva Svobodová.

Změny ocenila i Hospodářská komora. Ředitelka odboru legislativy, informací a poradenství Tereza Šamanová za pozitivní označila zejména převod kompetencí k RIA z ministerstva vnitra na Úřad vlády ČR, vznik expertní komise nezávislé na státní správě nebo odstranění výjimek, za kterých se RIA nemusela provádět.

Svobodová se ale obává, že navzdory omezení počtu výjimek dávají nová pravidla vládě stále možnost, jak se povinnosti vyhodnocovat dopady regulace vyhnout.

Zásady, podle kterých se má RIA provádět, předkladateli návrhu dávají za úkol, aby ještě před samotným rozhodnutím, jak problém hodlá řešit, vypracoval přehled, ze kterého by bylo jasné, zda bude mít navrhované řešení závažné dopady na veřejné rozpočty, povede ke zvýšení nákladů pro občany a podnikatele nebo ohrozí konkurenceschopnost. Na základě tohoto přehledu pak rozhodne, zda se RIA bude provádět nebo ne. A právě tato benevolence se zástupcům malých a středních podniků nelíbí. „Požadujeme, aby bylo výslovně stanoveno, že RIA se zpracovává vždy,“ sdělila EurActivu.

S tím souhlasí i Šamanová. „Určitě jsme proti tomu, aby se jakkoli uvažovalo o tom, že by RIA byla nepovinná,“ zdůraznila.

ASMP by také ráda, aby v případě zákonů, které se dotýkají důležitých zájmů pracujících, bylo výslovně uvedeno, že o vyjádření mají být požádány zaměstnavatelské a odborové organizace. Podle zástupkyně MSP totiž v poslední době často docházelo k tomu, že se důležité zákony projednávaly ve zrychleném řízení a zástupci podnikatelů neměli možnost se jej účastnit.

Ke zpomalení legislativního procesu dojít může

Z neúměrného zpomalení (nebo dokonce ochromení) legislativního procesu v důsledku toho, že se má RIA nově provádět i u vyhlášek, ředitelka AMSP strach nemá. „Podle našeho názoru se k RIA až příliš často přistupuje formálně nebo se vůbec neprovádí, což má mnohem větší dopady, než nějaké to zpomalení legislativního procesu.“

Šamanová je ale opatrnější. „Neumíme to odhadnout,“ přiznává. Komora podle ní hodlá po nějakou dobu sledovat, jak RIA v případě podzákonných norem funguje. „Nám se to na jednu stranu z věcného hlediska líbí, ale jsme srozuměni s tím, že to formálně může být problém,“ vysvětlila a dodala, že „je třeba vyhodnotit, zda zprůhlednění tvorby legislativy nepřinese na druhé straně neúnosnou administrativní zátěž.“

RIA by podle Hospodářské komory měla však provádět nejen u vládních návrhů zákonů a vyhlášek, ale také u poslaneckých a senátních návrhů. „Sice chápeme, že by to byla pro parlament obrovská zátěž, ale myslíme si, že by to transparentnosti nové legislativy velmi prospělo,“ uvedla šéfka legislativního odboru Komory.

Šance, jak zvýšit stabilitu právního prostředí

Velká očekávání si s novými pravidly pro provádění RIA spojují také ti, kteří hodnocení dopadů legislativy provádějí. Podle Jany Chvalkovské z konzultantské společnosti EEIP je jednou z nejdůležitějších věcí to, že se odpovědnost za RIA z ministerstva vnitra přesunula na Úřad vlády. „To je pro tento institut přirozené místo, protože jde o nadrezortní kontrolní mechanismus,“ vysvětluje.

Klíčové je prý také to, že členy expertní skupiny nejsou úředníci, ale nezávislí odborníci. Ti jsou nejen garancí, že se na rozdíl od úředníků nebudou snažit „vyhovět“ svým „kolegům“, ale navíc mají i zkušenosti ze soukromého sektoru a mohou lépe ohlídat, aby regulace nebyla nadměrná, myslí si Chvalkovská.

V procesu RIA vidí navíc i šanci, jak posílit stabilitu českého právního prostředí. Věří totiž, že pokud se zájmové skupiny, na které legislativa dopadá, budou do konzultací v rámci RIA aktivně zapojovat, nenechají si v případě změny vlády tak snadno vzít legislativu, která byla s jejich přispěním předchozí vládou přijata.

„Tlak příjemců regulace a jejich aktivní a otevřené zapojení do procesu tvorby právních předpisů jsou klíčové pro to, aby RIA fungovala a rovněž aby byla rezistentní vůči politickému cyklu, který v ČR často v právu vede k nesystémovému rušení fungujících právních předpisů a jejich nahrazování narychlo spíchnutými novými právními úpravami – což je pro podnikání zatěžující až likvidační,“ dodala.

RIA jako zbraň proti byrokracii z EU?

K důslednému hodnocení dopadů regulace se během představování návrhů k odstraňování byrokratické zátěže přihlásil v lednu i nový ministr průmyslu Martin Kuba. Jeho eurorealistická ODS proces RIA prezentuje především jako nástroj, který má minimalizovat administrativní zátěž v důsledku příliš aktivní implementace bruselské legislativy (EurActiv 11.1.2012).

Více o RIA čtěte také v dnešním rozhovoru s místopředsedou Legislativní rady vlády Petrem Mlsnou.