Komise by ráda přiměla vysoké školy a podniky ke spolupráci

Evropská komise v dubnu představí dokument, v němž hodlá vysoké školy vyzvat k posílení spolupráce s podnikateli. Některé školy se ale obávají, aby podnikatelé nezískali příliš velký vliv na podobu studijních programů.

Souvislosti:

Trend k větší spolupráci mezi školami a podniky je neoddiskutovatelný a na potřebě přenosu znalostí ze státem financovaných vědeckých institucí směrem k aplikacím v podnikové sféře se shodnou jak vědci, tak podnikatelé.

Vysokoškolské vzdělávání v Evropě zažívá proměnu. Vzdělávací systémy dosud poptávku po absolventech zanedbávaly, dnes však její význam roste a vysoké školy po celé Evropě stále častěji při přípravě studijních a vědeckých programů zohledňují potřeby průmyslu.

Přestože si řada vzdělávacích institucí již uvědomuje, že je třeba klást větší důraz na přírodní a technické obory na úkor humanitních studijních programů, nemalá část zastánců těsnějšího propojení s podnikovou sférou argumentuje, že i humanitní studia mohou být zdrojem inovací.

Vysoké školy a sdružení podnikatelů vypracovaly společně jakýsi manuál pro podnikatele a veřejné výzkumné instituce. Tento manuál se má stát nástrojem pro posílení vzájemné důvěry a překonání překážek k lepší spolupráci.

V roce 2007 Evropská komise vytvořila několik dobrovolných principů, jimiž by se vysoké školy a výzkumné instituce měly řídit. Jejich dodržování by mělo vést k posílení vztahů s podnikovou sférou.

Vloni se v Bruselu uskutečnilo první fórum se zástupci vysokých škol a podniků. Jeho smyslem je zlepšit dialog mezi akademiky, vědci a podnikateli. Koncem minulého týdne se fórum sešlo podruhé.

Témata:

Komisař pro vzdělávání a odbornou přípravu Ján Figeľ zdůraznil, že evropské vysoké školy mají velký nevyužitý potenciál, „zejména z pohledu jejich schopnosti navazovat vztahy s podnikatelským ptostředím“.

Komisař na druhém Fóru vysokých škol a podniků, které se konalo ve dnech 5.-6. února, pochválil ty vysoké školy, které zástupcům průmyslu umožňují zasedat ve správních orgánech škol a ovlivňovat studijní programy tak, aby byly relevantní z hlediska potřeb trhu práce.

„Zaměstnavatelé uvádějí, že řadě absolventů chybí ten správný mix znalostí a dovedností. Požadují zejména větší podíl průřezových a všeobecně využitelných dovedností. To tedy navrhujeme akademické sféře.“

Figeľ dále uvedl, že Komise hodlá v dubnu zveřejnit sdělení o spolupráci mezi vysokými školami a podniky, jehož součástí budou konkrétní doporučení. Bude to „recept“ na partnerství mezi vzdělávacími institucemi a průmyslem, dodal.

Mezi prioritami Evropské komise je podpora mobility studentů prostřednictvím rozšířeného programu Erasmus, posilování efektivity vzdělávání a odborné přípravy, podpora inovací, kreativity a podnikatelských dovedností, ale také modernizace vysokých škol.

Komisař Figeľ zdůraznil, že uznává a podporuje princip subsidiarity. Má prý proto v úmyslu spíše posilovat výměnu zkušeností mezi členskými zeměmi než se pokoušet o jakoukoliv harmonizaci.

Stanoviska:
Bývalý rektor wroclawské Vysoké školy technologické a člen rady Asociace evropských univerzit (EUA) Tadeusz Luty uvedl, že má-li být systém vyššího vzdělávání konkurenceschopný, musí uspokojovat poptávku po kvalitních schopnostech a dovednostech.
Řekl dále, že je důležité „respektovat a vyjít vstříc hodnotám a legitimním zájmům obou skupin (jak vědců tak podnikatelů),“ a posilovat jejich vazby. „Autonomní a dobře financované vysoké školy, které v rámci diverzifikovaného systému uznávají společné cíle a hodnoty, budou hlavními motory hospodářského, sociálního a kulturního vývoje Evropy.“

Ministr školství Ondřej Liška připomněl, že se v dubnu v Praze uskuteční konference, která se bude zabývat konkrétními možnostmi jak by bylo možné spolupráci mezi školami a podniky posílit.

Ministr dodal, že by rád, aby se výsledky této konference odrážely i v závěrech Rady ministrů, která se uskuteční na konci českého předsednictví.

„Komunikace, spolupráce a partnerství mezi vzdělávacím sektorem a podnikatelskou komunitou nejen že podporují hospodářský růst, ale také zlepšují vyhlídky na uplatnění na trhu práce a zajišťují sociální soudržnost,“ prohlásil ministr.

Liška rovněž zdůraznil, že humanitní a umělecké studijní obory představují z hlediska inovací velký potenciál a na konkrétní případy je třeba upozorňovat.

Další kroky:

  • V dubnu 2009 Evropská komise zveřejni sdělení o spolupráci mezi vysokými školami a podniky.
  • V dubnu se má také v Praze uskutečnit konference o partnerství mezi školami a zaměstnavateli.