„Jde o Evropu, jde o Vás“, občané EU by měli lépe poznat svá práva

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Minulý týden byl oficiálně zahájen Evropský rok občanů. V rámci něj se v České republice uskuteční řada akcí věnovaným právům, která vyplývají z občanství EU. „Evropské roky“ zaměřené na různá témata jsou Evropskou komisí pravidelně vyhlašovány již od roku 1983. Jejich cílem je podnítit širokou diskuzi o aktuálních otázkách a zvýšit pozornost, jež je jim věnována. Kritici však o smyslu těchto aktivit pochybují.

Cílem Evropského roku občanů, jehož motto zní „Jde o Evropu, jde o Vás,“ je konkrétně zvýšit povědomí občanů EU o jejich právech, která byla poprvé zmíněna v Maastrichtské smlouvě před dvaceti lety. Nyní EU čítá na 500 milionů obyvatel, kteří mohou tato práva uplatňovat.

Jak ale uvedla evropská komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingová, uplatňování občanských práv je obtížné, pokud je Evropané neznají. Právě to totiž vyplynulo z průzkumu Evropské komise z roku 2010, ve kterém 48 % Evropanů uvedlo, že se necítí být dobře informováno o svých právech. V České republice se to týká dokonce 64 % lidí (EurActiv 31.10.2012). 

Zpráva komise o občanství z roku 2010 proto navrhla konkrétní opatření na zlepšení informovanosti občanů a jedním z nich je i zasvěcení roku 2013 právě občanským právům.

Nejen volný pohyb

Velká část těchto práv je spojená s volným pohybem občanů (EurActiv 9.1.2013). Evropané mají přístup ke vzdělání či zdravotní péči ve všech státech Unie. Mohou také bez omezení cestovat, podnikat či usidlovat se v ostatních evropských státech. O těchto právech lidé určité povědomí mají.

Jak vyplynulo z průběhu soutěže "Znáš svá práva" pořádané Zastoupením Evropské komise v České republice, česká veřejnost má práva občana EU spojena právě především s volným pohybem. „Ukazuje to, co lidé nejvíce znají, co nejvíce využívají v dennodenním životě,“ uvedla Andrea Matušáková ze Zastoupení komise v ČR na debatě pořádané Institutem pro evropskou politiku Europeum s tím, že doufá, že právě kampaň spojená s rokem občanů pomůže posunout povědomí o evropském občanství do další roviny.

Tím jsou myšlena politická práva, která zahrnují hlavně možnost volit a být zvolen do Evropského parlamentu. Lidé mohou navíc kandidovat i v místních volbách v kterémkoli státě Unie, kde žijí déle než tři roky. Nově se také Evropané můžou zapojit do legislativního procesu EU prostřednictvím Evropské občanské iniciativy, kterou zavedla Lisabonská smlouva.

Jaký to má smysl?

Z evropského rozpočtu bude na aktivity Evropského roku občanů uvolněn jeden milion eur, což je o poznání méně, než kolik stály některé předchozí „evropské roky.“ Podle některých názorů však i přesto jde o vyhozené peníze.

Britský europoslanec David Campbell Bannerman z frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR) projevil své rozhořčení nad „plýtváním peněz“ s tím, že v době úsporných opatření se utrácí za „úplný nesmysl.“

Podobně i český europoslanec z téže frakce Jan Zahradil považuje výdaje na Evropský rok občanů za rozporuplné, a to hlavně v souvislosti se složitými debatami o navýšení evropského rozpočtu, které jsou v současnosti vedeny. „Nedokážu si představit, že by si kterýkoli z parlamentů členských států dovolil vydávat proporčně tolik prostředků na svou sebepropagaci, jako to činí evropské instituce z napjatého společného rozpočtu,“ říká Zahradil.

Naopak sociálnědemokratický europoslanec Libor Rouček (S&D) je iniciativám evropských roků nakloněn. „Smyslem kampaní tohoto typu je hlavně připomenutí či zvýraznění určitě tématiky nebo problematiky. Jak ukazují příklady z minulých let, když nic jiného tak již toto samotné je přínosné,“ řekl EurActivu.

Analytik Petr Lebeda z institutu Glopolis Evropský rok občanství vítá jako příležitost zamyslet se nad tím, co vůbec evropské občanství znamená a co může přinést. Lebeda zdůraznil, že evropské občanství nenahrazuje, nýbrž doplňuje občanství národní. „Identity se nevylučují, ale naopak posilují.“ Cesta českých občanů ven navíc vždy vede přes EU.

Podle Lebedy je právě debata o veřejných problémech a veřejném zájmu ve veřejném prostoru velmi potřebná. „Mezi částí lidí určitě povědomí o jejich evropských právech zvýší,“ řekl EurActivu. Podobné aktivity podle něj mohou také inspirovat, provokovat nebo posouvat přístupy lidí.

Diskuzi o smyslu „evropských roků“ komplikuje fakt, že dosažení konkrétních výsledků těchto kampaní se těžko hodnotí. Andrea Matušáková EurActivu vysvětlila, že systematické vyhodnocování „evropských roků“ by bylo dost komplikované. Podle ní jsou však určitým přínosem legislativní texty a opatření, které byly přijaté a zavedené do praxe v návaznosti na tematické roky.

Například v souvislosti s Rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, kterým byl rok 2012, byla v České republice vypracována „Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017.“

V rámci Roku občanů, bude v květnu publikovaná nová zpráva Evropské komise o občanství, která by mohla ukázat, jak se změnilo povědomí veřejnosti o občanských právech. Podle Matušákové se hlavní přínos pravděpodobně odrazí ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014.