Firmy si stěžují na gold-plating, zvyšuje náklady a byrokracii

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: scottchan.

Při transpozici směrnic EU do národních legislativ často dochází k takzvanému gold-platingu, tedy rozšíření obsahu této právní normy národními orgány o povinnosti, které přinášejí nové regulatorní zátěže. Podle českých podnikatelů tento fenomén znamená pro tuzemské firmy především zvýšené náklady a další administrativní překážky.

Právo Evropské unie je jedním ze základů evropské integrace. Je zajišťováno především smlouvami EU a právními akty, mezi něž patří třeba směrnice, které představují flexibilní právní nástroj. Po členských státech sice vyžadují, aby splnily daný úkol ve stanovené lhůtě, ale ponechávají na každém z nich, aby si určil, jak směrnici do národního práva transponuje.

Při tomto procesu však často dochází k takzvanému gold-platingu, tedy nežádoucímu rozšiřování obsahu směrnic způsobem, který přináší novou regulatorní zátěž bez odpovídajícího přínosu pro národní legislativu a konkurenceschopnost.

Podle Evropské komise tak podíl nových požadavků, které jsou při implementaci směrnic EU národními orgány „přidány“, tvoří v České republice 25-33 %. Právě tyto „přílepky“ často znamenají překážku pro české firmy.

„Gold-plating má na podnikatelské prostředí poměrně velký vliv, který je ve většině případů negativní. Pro podnikatele tento fenomén znamená především zvýšenou administrativní zátěž a zvýšené náklady,“ potvrdil EurActivu Petr Valenta z Odboru legislativy, informací a poradenství Hospodářské komory České republiky.

Důvody gold-platingu

Podle české vlády může docházet ke gold-platingu ze tří základních důvodů. Prvním je případ, kdy Unie i národní vláda připravují ve stejné době předpis v totožné oblasti. „Pak tedy nejde o ‘připojení‘ vnitrostátních záměrů k evropské implementaci, jako spíš o spojení a sladění vnitrostátních záměrů se závazky z členství v EU,“ vysvětluje Denisa Čermáková z  Ministerstva vnitra.

Dalším důvodem může být fakt, že řada směrnic výslovně počítá s tím, že některé členské státy budou chtít upravit určitou problematiku přísněji. Další situace, která ale není příliš častá, nastává v případě, kdy právo EU řeší určité vztahy ve vymezené oblasti a české právo dosud nemá předmětnou úpravu ani v širší oblasti.

Jak ale Čermáková dodává, nelze vyloučit ani „snahy ‘schovat‘ za evropskou legislativu jinak obtížně prosaditelné vnitrostátní záměry.“

S tím souhlasí i právník a bývalý ministr bez portfeje (KDU-ČSL) Pavel Svoboda. Podle něj je gold-plating prováděn nejčastěji orgány výkonné moci „k prosazování buď nepopulárních opatření, anebo opatření na přání třetích stran.“

„Odůvodnění ‘Brusel nám to nařídil, nemůžeme s tím nic dělat‘ se jeví jako účinná metoda, proti níž nemůže průměrně informovaný člověk příliš mnoho udělat,“ řekl redakci Svoboda.

Drahá elektřina i balené koblihy

A jaké překážky gold-plating podnikatelům přináší? Podle Petra Valenty z Hospodářské komory lze jako příklad uvést v médiích často skloňovanou povinnost balit při prodeji koblihy a další potravinářské výrobky. U té se nakonec potvrdilo, že nevyplývala z evropské, ale dodatečně přidané národní legislativy, a byla po vlně kritiky následně zrušena.

Podobnou ukázkou bylo i zavedení povinnosti přebudovat vodovodní baterie v gastronomických zařízeních na bezdotykové, což však bylo dáno pouze jako doporučení ze strany EU, nikoliv jako požadavek, který by členské státy musely implementovat. 

„Samostatnou kapitolou jsou požadavky na podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, kde byla doporučení daná EU realizována v České republice velmi důsledně a ve velkém časovém předstihu. To má nyní za následek dopad na rostoucí ceny elektrické energie, což pociťují zejména výrobní podniky,“ řekl redakci Valenta.

Jak se bránit?

Eliminací negativních dopadů gold-platingu na podnikatele se v posledních letech zabývá Evropská komise. Ta v něm vidí jak hrozbu administrativní zátěže pro podniky, tak i důvod pro rozdílnost právních úprav v jednotlivých členských zemích, která představuje určitou bariéru pro fungování vnitřního trhu.

Této otázce se věnuje i vláda premiéra Petra Nečase. Ta na národní úrovni realizuje například projekt „Analýza dodatečného rozšiřování obsahu směrnic při jejich transformaci do národního právního systému (tzv. gold-plating)“. Cílem projektu je vytvoření systému hodnocení administrativní zátěže při dodatečném rozšiřování obsahu směrnic nad jejich původní rámec při implementaci do národní legislativy.

Podle Svobody by zabránění gold-platingu pomohly především povinné veřejné konzultace transpozičních předpisů s odbornou veřejností, konkrétně se specializovanými  neziskovými organizacemi.