ČR více recykluje, i tak ale v celé EU příliš mnoho odpadu končí na skládkách

zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Zatímco v roce 2009 byla v ČR recyklována jen 2 % komunálního odpadu, během roku 2010 toto číslo dosáhlo 14 %. Podle Eurostatu produkuje Česko také čtvrté nejnižší množství odpadů v EU. V evropském průměru klesl v roce 2010 objem vyprodukovaného odpadu o 9 kg na obyvatele. Problémem však zůstává velké množství odpadu, které je sváženo na skládky.

Množství vyprodukovaného komunálního odpadu v přepočtu na počet obyvatel je v České republice čtvrté nejnižší v Evropské unii. Podle posledních údajů Statistického úřadu EU (Eurostat) připadlo v roce 2010 na jednoho Čecha 317 kg komunálního dopadu.

V evropském průměru připadá podle Eurostatu na jednoho obyvatele průměrně 502 kg vyprodukovaného komunálního odpadu. Znamená to, že v porovnání s minulým rokem tento objem klesl průměrně o 9 kg na obyvatele.

Pokud jde o nakládání s odpadem, 38 % jeho celkového objemu směřuje v zemích EU na skládky a pouze jedna čtvrtina je recyklována. Do spaloven míří v EU 22 % odpadu a 15 % je kompostováno. V porovnání s předchozím rokem se tato čísla změnila jen nepatrně.

České republice se podle nejnovějších čísel podařilo snížit množství odpadu odváženého na skládky, a to o 15 %. Výrazně se zvýšil podíl recyklace na zpracování odpadu. Zatímco v roce 2009 se u nás recyklovala 2 % objemu komunálního odpadu, v roce 2010 tento podíl stoupl na 14 %. 

Podle Iva Kropáčka z Hnutí DUHA však data ohlašovaná Českým statistickým úřadem (ČSÚ) do Eurostatu neodpovídají skutečnému stavu odpadového hospodářství v ČR.

„Při ministerstvu životního prostředí existuje Informační systém odpadového hospodářství (ISOH), který je přesnější. ČSÚ získal data o odpadech od 16.000 subjektů, kdežto ISOH od 33.000 subjektů,“ vysvětlil EurActivu.

Producentů odpadu je však daleko více a pro zjištění jeho skutečného množství je třeba provádět odhady. „Zde se výsledky ČSÚ a ISOH zásadně liší. Zatímco ČSÚ udává hodnotu kolem 300 kg na osobu ročně, ISOH počítá s objemem 500 kg,“ dodal Kropáček.

Podle jeho slov platí podobný princip také pro recyklaci. „ISOH již třetím rokem udává hodnotu kolem 24 %, kdežto ČSÚ zasílá Eurostatu data výrazně jiná.“

V každém případě je podle Kropáčka jasné, že Česká republika recykluje stále příliš málo odpadu. Největší rezervy má prý v třídění bioodpadů, které tvoří třetinu hmotnosti popelnic, ale třídit je mohou domácnosti jen v několika málo českých obcích.

Nejvíce recykluje Německo

Evropská komise důsledně sleduje vývoj v odpadovém hospodářství jednotlivých členských států (EurActiv 21.1.2011). Nakládání s odpadem totiž tvoří jednu z klíčových součástí snahy EU o efektivní využívání dostupných zdrojů a energie.

Podle údajů statistického úřadu však mezi zeměmi panují výrazné rozdíly. Zatímco na Kypru připadá na jednoho obyvatele ročně 760 kg komunálního odpadu, v případě Lotyšska je to pouze 304 kg. Pod hranicí 400 kg se nachází jen sedm zemí, přičemž ve všech případech jde o státy střední a východní Evropy, které EU rozšířily v roce 2004 nebo 2007. Ve vyšších hodnotách mezi 600 a 700 kg na obyvatele se naopak pohybuje Lucembursko, Dánsko a Irsko.

Snahou Evropské unie je především zvýšit objem recyklovaného odpadu. V tom si nejlépe vede Německo, kde se recykluje 45 % objemu odpadů. Příznivá čísla mezi 30 a 40 % vykazují také Belgie, Slovinsko, Irsko a Nizozemsko. Rakousko zase vyniká, pokud jde o kompostování – na výrobu hnojiva využívá 40 % organického komunálního odpadu. Za ním následují Nizozemsko, Belgie, Lucembursko a Dánsko.

Jak již bylo zmíněno, velké množství odpadu však stále končí na skládkách. To platí nejvíce pro Bulharsko, které ze 410 kg komunálního odpadu vyprodukovaného na obyvatele odveze na skládky až 404 kg. Podíl je vysoký také v Rumunsku, Litvě a Lotyšsku, kde na skládku směřuje více než 90 % komunálního odpadu.