EUROMÝTUS: Koblihy se musejí balit do mikroténových sáčků

balené koblihy

© Pixabay

Další ze série euromýtů ukazuje, že česká legislativa dokáže klást na podnikatele přísnější požadavky než ta evropská.

Co se traduje?

Brusel nám ještě před vstupem do Evropské unie zakázal volný prodej pečiva. Z hygienických důvodů mělo být pečivo baleno do mikrotenových sáčků.

Jak je to doopravdy?

Povinnost balit při prodeji pečivo do mikrotenových sáčků po jistou dobu skutečně existovala, ale neměla s Evropskou unií nic společného. Toto kritizované opatření vyžadovala vyhláška českého Ministerstva zdravotnictví z roku 2002. Stanovovala pravidla pro zacházení s potravinami určenými pro prodej, aby „byla vyloučena rizika jejich kontaminace a po dobu prodeje byla zachována jejich zdravotní nezávadnost a jakost.“ Přeneseno do praxe to znamenalo balení pečiva do mikrotenových sáčků.

Vysvětlení:

V období před vstupem do EU se Česká republika snažila v procesu tzv. harmonizace přizpůsobit již existujícímu evropskému právu a přenést do českého práva standardy spojené s fungováním jednotného evropského trhu.

V řadě případů ovšem předpisy Evropské unie stanovují pouze minimální společné požadavky. Pokud se ovšem členské státy rozhodnou, mohou z vlastní vůle přijmout nad rámec evropského práva přísnější opatření.

Evropská unie vydala v roce 2002 nařízení stanovující obecné zásady a požadavky pro bezpečnost potravin, které státům ukládaly povinnost prevence vzniku a rozšíření zdravotních rizik. Tato norma ovšem nestanovovala konkrétní nástroje, jakými potravinové bezpečnosti dosáhnout, a už vůbec nestanovovala požadavek balení koblih do sáčků.

Zmíněná „koblihová vyhláška“ vznikla na českém Ministerstvu zdravotnictví, které se rozhodlo přijmout přísnější normu, než bylo pro sladění s právem EU nutné. Jelikož k tomu došlo v době přijímání řady nových předpisů z důvodu blížícího se vstupu do EU, rychle se rozšířila mylná informace, že i tuto vyhlášku má na svědomí „Brusel.“

Česká „koblihová vyhláška“ přestala platit na jaře roku 2006, přesto se mýtus o nesmyslném rozhodnutí Bruselu balit koblihy udržel ve veřejném prostoru minimálně do roku 2014.

Více informací:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (česky)

Vyhláška ministerstva zdravotnictví 347/2002 o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin