EUROMÝTUS: Děti nesmí nafukovat balónky

děti balónky EU

© Pixabay

Brusel je skutečně nesnesitelný. Dokonce zakazuje dětem nafukovat balónky. Nebo je to jinak?

Co se traduje?

Česká média přinesla v roce 2011 zprávu, že EU zakázala dětem bez dozoru nafukovat balónky a troubit na frkačky.

Jak to je doopravdy?

Evropská unie v žádném případě nezakazuje dětem nafukovat balónky. Směrnice o bezpečnosti hraček z roku 2009 ukládá výrobcům a dovozcům povinnost uvádět na obalech hraček informace o rizicích, která se při manipulaci s nimi mohou vyskytnout. Informace na obalu tak slouží především jako varování pro rodiče.

Vysvětlení:

Jelikož jednotný trh EU umožňuje výrobcům i dovozcům prodávat zboží v kterémkoli z členských států, je velmi důležité stanovit společné standardy, které produkty musejí splňovat, např. v oblasti zdraví, bezpečnosti či ochrany spotřebitele. Kupující kdekoli v EU tak mají jistotu, že výrobky mají odpovídající kvalitu, a výrobci a dovozci ze států mimo Evropský hospodářský prostor se místo 28 různých národních norem řídí pouze jednou normou společně přijatou všemi členskými státy na úrovni EU. Není tak možné, aby jakýkoliv výrobce legálně získal neoprávněnou výhodu oproti jiným tím, že nedodrží společné standardy, a současně je lépe chráněn spotřebitel.

Hlavním účelem příslušné směrnice o hračkách je chránit zdraví a bezpečnost dětí. Předpis stanovuje řadu parametrů pro výrobce (např. pokud jde o chemické složení, fyzikální vlastnosti apod.), které jejich produkty musejí splňovat, aby mohly být prodávány v EU. Dětem však žádné příkazy ani zákazy neukládá. Odpovědnost za řádné a bezpečné používaní hraček tak nesou především dospělí. A právě těm je určeno připomenutí možných rizik, jehož uvedení v podobě stručného varování na některých hračkách vyžaduje tato směrnice.

Více informací:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček