EU vymýšlí jak bude fungovat „občanská iniciativa“

Evropská komise včera (11. listopadu) zahájila konzultace, jejichž cílem je upřesnit postup při evropské občanské iniciativě. Občanská iniciativa je jednou z novinek Lisabonské smlouvy, která má snížit demokratický deficit EU.

Souvislosti:

Mezi cíle Lisabonské smlouvy, která vstoupí v platnost 1. prosince 2009, patří i snaha zvýšit demokratičnost unijních procedur. Jednou z nejvýraznějších změn v tomto ohledu je evropská občanská iniciativa (ECI). Článek 11 Lisabonské smlouvy říká, že alespoň „jeden milion občanů, kteří jsou občany podstatného množství členských států, může vyzvat Komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh v oblasti, o které se občané domnívají, že je v ní třeba přijmout legislativní akt k tomu, aby bylo dosaženo cíle evropských smluv.“

Evropská občanská iniciativa tím poprvé v historii občanům EU a organizacím občanské sféry umožní ovlivnit politickou agendu Unie. Evropský parlament 7. května 2009 schválil rezoluci, která postup při realizaci ECI konkretizuje.

Témata:

„Zapojení občanů do rozhodovacího procesu je nezbytnou součástí demokracie,“ říká Margot Wallström, místopředsedkyně Evropské komise zodpovědná za vztahy mezi institucemi a komunikační strategii. Wallström dodává: „Lisabonská smlouva poskytne lidem způsob, jak se vyjádřit a zvýšit tak svůj vliv na tvorbu evropských politik.“ Zavedením občanské iniciativy se EU snaží překlenout mezeru mezi občany a evropskými institucemi. Důkazem toho, že pro občany členských států je EU „příliš vzdálená“ může být stále se snižující účast v evropských volbách (EurActiv 8.6.2009). Ve snaze vypořádat se s odcizením občanů vůči EU Lisabonská smlouva zavádí několik nových nástrojů (zejména právě občanskou iniciativu), které mají zvýšit účast občanů na evropské politice.

Ve stručnosti, ECI spočívá v tom, že jeden milion občanů bude moci adresovat Komisi požadavek, aby zvážila určitý legislativní návrh. V nedávném rozhovoru pro EurActiv komisařka Wallström řekla: „Nebude jednoduché podrobně se zabývat iniciativou občanů, ale je to skvělá možnost. Ještě je však třeba si ujasnit některé detaily.“

Ve skutečnosti Lisabonská smlouva nevysvětluje průběh a podmínky procedury dopodrobna. Než občanská iniciativa skutečně vstoupí v platnost, tak je ještě třeba ujasnit mnoho věcí. Letos v květnu Evropský parlament vydal usnesení, které výrazným způsobem přispělo k debatě o ECI. Usnesení se zabývá minimálním počtem podpisů v jednotlivých členských státech, minimálním počtem zúčastněných států, podmínkami způsobilosti signatářů, požadavků pro sbírání podpisů, časového průběhu iniciativy a v neposlední řadě také pravidel pro registraci zamýšlené iniciativy. Právě registrace zamýšlené ECI je klíčová. Komise totiž musí iniciativu schválit, ještě než začne samotný sběr podpisů. Důvodem je snaha vyhnout se nedorozuměním, která by způsobila neplatnost celé iniciativy například proto, že požadavek ECI je mimo kompetence EU.

EU se pokouší přibližit občanům i jinými způsoby. Jedním z příkladů je možnost podávat stížnosti adresované petičnímu výboru Evropského parlamentu. Mnoho europoslanců ale tuto možnost hodnotí negativně, neboť je to procedura, ve které si občané oficiálně stěžují na oblasti, kde evropská legislativa nefunguje. „Většina z nás chce pozitivní nástroj,“ říká liberální europoslankyně Dianna Wallis a dodává, že ECI je přesně to, o čem mluví. „Je dobré, když občané dostanou možnost účastnit se legislativního procesu,“ uzavřela Wallis.

Evropská komise doufá, že občanská iniciativa bude podrobně připravena do konce roku 2010. S tímto datem počítá i liberální europoslanec Andrew Duff a dodává, že pravidla pro ECI by měla být co nejměkčí, aby tato procedura opravdu posilovala demokratické postupy v EU.

Jisté snahy o „evropské referendum“ se již v minulosti objevily. V roce 2007 spustila organizace European Disability Forum kampaň za prosazení antidiskriminační legislativy v Evropě a podařilo se jí získat více jak milion podpisů.