ČR se dočkala pochvaly Komise za čerpání evropských fondů

Zástupci Evropské komise (EK) na 9. zasedání Monitorovacího výboru SROP pochválili Českou republiku za pokrok, který země učinila v čerpání finančních prostředků z evropských fondů v rámci programu SROP.

Zasedání Monitorovacího výboru Společného regionálního operačního programu (MV SROP) proběhlo ve čtvrtek 14. listopadu již podeváté. MV SROP dohlíží na realizaci programu. Má pravomoc přijímat změny, které by měly vést ke zlepšení realizace SROP. Jeho členy jsou zástupci Evropské komise, kraje, vybraná ministerstva, neziskové organizace a další partneři.

Předmětem jednání byla také průběžná zpráva o dosaženém pokroku při realizaci jednotlivých opatření SROP. Zástupci Evropské komise ve výboru vyzdvihli pokrok v realizaci programu a v čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Ke 14. listopadu 2007 bylo konečným příjemcům podpory vyplaceno více než 9,2 mld. Kč, což představuje tři čtvrtiny všech prostředků SROP. Průběžná zpráva by měla být zpřístupněna na stránkách www.strukturalni-fondy.cz/srop.

Podle informací Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), který je řídícím orgánem Společného regionálního operačního programu „nehrozí v tomto roce vracení nedočerpaných prostředků do pokladny EU“.

V rámci Společného regionálního operačního programu byly ve zkráceném programovacím období 2004–2006 (čerpání prostředků je možné až do konce roku 2008) podporovány aktivity spadající do působnosti obcí a krajů. Jeho cílem bylo především dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel regionů prostřednictvím nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí, na všeobecný rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace.

V současném  programovacím obodbí 2007–2013 tento program nahrazuje sedm regionálních operačních programů.