Portfolio pro Jourovou: Spravedlnost, spotřebitelé a rovnost pohlaví

Věra Jourová; zdroj: Evropská komise.

Předseda příští Evropské komise Jean-Claude Juncker pověřil českou kandidátku na eurokomisařku Věru Jourovou správou portfolia pro spravedlnost, spotřebitelskou politiku a rovnost pohlaví. Co zahrnuje široká agenda, kterou dříve vedli tři komisaři? Jaká legislativa je nyní na stole, a česká komisařka tak bude mít možnost do ní promluvit?

(Zveřejněno: 29.9.2014) 

Věra Jourová bude v Evropské komisi Jean-Claudea Junckera zastávat portfolio Spravedlnost, spotřebitelská politika a rovnost pohlaví (Justice, Consumers and Gender Equality).  

Vzhledem k tomu, že se Juncker rozhodl přeorganizovat rezorty v Komisi, portfolio Jourové v sobě spojilo hned několik oblastí, které ve druhé Barrosově Komisi spravovali tři komisaři. Jednalo se o portfolia Zdraví a ochrana spotřebitele (do prosince 2013 John Dalli, poté Tonio Borg), Spotřebitelská politika (Neven Mimica) a Spravedlnost, základní práva a občanství (do 30. června Viviane Reding, poté Martine Reicherts). 

Předseda příští Evropské komise Juncker věří, že přeskupením agend a zřízením místopředsedů s rozšířenými pravomocemi, kteří budou vést úzce specializované týmy svých kolegů, dosáhne lepšího a efektivnějšího fungování celého kolegia. „Chci, aby nová Komise byla silným a politickým týmem,“ napsal v dopise adresovaném budoucí komisařce Jourové.  

Vyslovil zároveň přání, aby noví komisaři více spolupracovali i napříč portfolii. „Chci, aby nová Komise byla větší a ambicióznější ve velkých věcech a menší a skromnější v malých věcech,“ uvedl.   

Drahá Věro 

Věra Jourová coby komisařka pro spravedlnost, spotřebitelskou politiku a rovnost pohlaví bude v Junckerově Komisi úzce spolupracovat s místopředsedy pro lepší regulaci, meziinstitucionální vztahy, právní stát a Listinu základních svobod (Frans Timmermans), pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost (Jyrki Katainen) a pro euro a sociální dialog (Valdis Dombrovskis). 

pověřovací listině pro novou komisařku Juncker vyjádřil přání, aby v rámci svých kompetencí dohlížela na dodržování základních hodnot a právního státu v EU. Zdůraznil, že je zároveň potřeba určité „citlivosti“ k rozmanitosti ústavních a kulturních tradic všech 28 členských států EU. 

Juncker v dokumentu vytyčil několik konkrétních priorit, na které by se měla česká komisařka soustředit:

  • v úzké spolupráci s místopředsedou Evropské komise Timmermansem dohlédnout na finální přistoupení EU k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, kterou přijala Rada Evropy v roce 1950;
  • dohlédnout na to, aby se v rámci kompetencí EU bojovalo proti diskriminaci a byl kladen důraz na prosazování rovnosti pohlaví, v této souvislosti by Jourová měla přijít s návrhem, jak obnovit zablokovaná jednání o antidiskriminační směrnici, která má rozšířit boj proti diskriminaci i mimo pracovní poměr;
  • jako součást širšího týmu by česká komisařka měla přispět k realizaci propojeného digitální trhu, předseda Juncker ji pověřil modernizací legislativy upravující ochranu osobních údajů;
  • komisařka Jourová má rovněž završit jednání o klíčové dohody s USA o ochraně osobních údajů;
  • v oblasti trestního práva je podle Junckera důležité zaměřit se na návrh zřízení úřadu evropského veřejného žalobce. 

Legislativa, do které lze promluvit 

Jak již bylo řečeno, portfolio komisařky Věry Jourové zahrnuje oblasti, které dříve spravovali různí komisaři. Věra Jourová bude mít na starosti soudní spolupráci v civilním i trestním soudnictví, ochranu spotřebitelů, ochranu osobních dat a rovnost pohlaví. Podívejme se, která legislativa nyní leží na stole a do které bude mít nová komisařka možnost zasáhnout. 

Spravedlnost 

Spolupráce v civilním soudnictví 

Občané v EU se mohou denně dostat do situace, kdy se octnou v konfrontaci se soudem v jiné členské zemi EU, než ze které pocházejí. EU se proto snaží zajistit, aby přeshraniční spory nebyly noční můrou. Občané by měli mít v každé zemi EU stejně snadný přístup k soudům a orgánům jako ve vlastní zemi.  

Soudní spolupráce v civilním soudnictví se týká i podniků. Pokud mají firmy využívat výhody, které plynou ze zavedení vnitřního trhu, musí platit celoevropská pravidla.  

Během posledních deseti let zavedly unijní instituce více než 20 legislativních předpisů. V současnosti se pracuje na úpravách v oblasti: 

Evropské smluvní právo  (Common European Sales Law)

Obchod v EU se řídí smluvním právem jednotlivých členských zemí, a občas proto naráží na zatím nepřekonatelné bariéry (například v rozdílných pravidlech pro uzavírání či vypovídání smluv). Unijní instituce nyní řeší legislativní návrh na regulaci v této oblasti. 

Evropské insolvenční právo (Cross Border Insolvency Law)

Evropská komise představila návrh na modernizaci předpisů EU upravující úpadky podniků či jednotlivců, které zatím nebyly na evropské úrovni harmonizovány. Stávající pravidla byla zavedena v roce 2000. Legislativní návrh byl letos v únoru připomínkován Evropským parlamentem a nyní se nachází v prvním čtení v Radě EU. 

Evropské rodinné právo (Cross Border Family Law)

Díky snazšímu cestování přibývá v EU manželských párů, kdy každý z manželů pochází z jiné členské země. Evropské rodinné právo má pomáhat především v případě rozvodů, kdy dochází k dělení majetku a je nutné domluvit se na péči o dítě. Unijní instituce mají nyní na stole dva legislativní návrhy Evropské komise, které se týkají především společného jmění manželů či majetkového uspořádání mezi registrovanými partnery.  

Spolupráce v trestním soudnictví 

Soudní spolupráce v trestních věcech je založena na zásadě vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí členskými zeměmi EU. Součástí takové spolupráce je sbližování souvisejících vnitrostátních zákonů a uplatňování minimálních společných pravidel. Minimální pravidla se týkají zejména přípustnosti důkazů a práv obětí trestných činů, ale i osob v trestním řízení. 

Komisařka Věra Jourová bude mít v této oblasti jeden důležitý úkol – snažit se sladit stanoviska členských států na zřízení úřadu evropského veřejného žalobce (European Public Prosecutor Office, EPPO). Dalším úkolem bude směrnice o boji proti podvodům poškozujícím finanční zájmy EU a jednání o předpisech sjednocujících procesní práva podezřelých a obviněných v trestním řízení

Ochrana osobních dat

Podle právních předpisů EU je možné osobní údaje zákonně shromažďovat jen za přísných podmínek a pro legitimní účely. Před EU nyní stojí modernizace legislativy upravující ochranu osobních údajů.  

Reforma by měla být připravena tak, aby byla zajištěna bezpečnost údajů, ale zároveň tak nevznikla nadměrná administrativní zátěž pro podnikatele, zejména při online nakupování.  

Legislativní balíček, skládající se z jednoho nařízení a jedné směrnice, už v květnu schválil Evropský parlament. Shodnout se na něm bude ještě muset Komise s Radou EU. Společná jednání zástupců všech tří institucí se očekávají v prosinci s tím, že by se reforma měla schválit během roku 2015. 

Ochrana spotřebitelů 

Evropská ochrana spotřebitelů zahrnuje jak přijímání legislativním návrhů s přímým dopadem, tak snahu o začleňování ochrany spotřebitelů do jiných politik EU. Cílem je zajistit stejnou úroveň ochrany ve všech členských i kandidátských zemích. 

V současné době unijní instituce řeší balíček k bezpečnosti spotřebních výrobků, který má nahradit stávající směrnici z roku 2001, a dozoru nad trhem. Balíček prošel letos na jaře schvalovací procedurou Evropského parlamentu.  

Rovnost pohlaví 

Rovnost žen a mužů je jednou ze základních hodnot EU. Její kořeny sahají až do roku 1957, kdy se zásada rovné odměny stala součástí Římské smlouvy.  

V současné době na stole unijních institucí leží návrh směrnice, která by měla zaručit vyšší počet žen ve vedení velkých firem. Jejím cílem je dosáhnout 40% podílu doposud méně zastoupeného pohlaví mezi nevýkonnými členy řídících orgánů. 

Evropský parlament se k legislativnímu návrh vyjadřoval vloni na podzim, nyní je na řadě Rada.

Autor: Lucie Bednárová.