Ministryně Marksová: Situace matek vracejících se do práce není ideální

Ministryně Michaela Marksová; zdroj: MPSV.

Matky s malými dětmi, které se chtějí vrátit na pracovní trh, to nemají v České republice lehké, říká v rozhovoru pro EurActiv ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD). Co říká na nejnovější doporučení Evropské komise, která na problém nízké účasti určitých skupin na trhu práce také upozorňuje, a co nového v této oblasti chystá?

Evropská komise v letošních specifických doporučeních České republice vyčítá nízkou účast určitých skupin na trhu práce. Jedná se především o rodiče s malými dětmi, pracovníky s nízkou kvalifikací, lidi s postižením a Romy. Vinu Komise dává „špatně fungující aktivní politice na trhu práce, která nezajišťuje odpovídající přechod od nezaměstnanosti k zaměstnání“. Potíže Komise vidí zejména v neefektivním systému zpracování dat či neoptimálním shromažďování a zpracování údajů. Situace si proto nepochybně žádá řešení. Co považujete za největší problém a jak by měl být řešen?
Špatná situace na trhu práce byla do velké míry zapříčiněna personální poddimenzovaností úřadů práce. Za předchozí vlády byly úřady práce změněny na pouhá výplatní místa dávek. Jedna z prvních věcí, kterou jsem udělala, bylo personální posílení úřadů práce. Noví pracovníci umožňují lépe hledat práci svým klientům i individuálně pracovat se skupinami, které jsou na trhu práce v obtížné pozici. Co se týká shromažďování a správy dat, tak i zde je situace podobná. Nepořádek v IT systémech byl pro MPSV v minulosti příslovečný. Pomalu ale jistě se situace stabilizuje.

Věnujme se nyní účasti žen na trhu práce, které si Evropská komise v doporučeních také všímá. Komise v případě ČR vidí nízké zastoupení žen na trhu práce zejména v souvislosti s nedostatkem dostupných služeb v oblasti péče o děti a také omezeným využíváním pružné pracovní doby. Kde vidíte největší bariéry a co je potřeba udělat pro to, aby se odstranily?
Situace matek, vracejících se zpět na trh práce po rodičovské dovolené, bohužel opravdu není ideální. Snažíme se s tím bojovat hned několika způsoby. Zákon o dětských skupinách jde naproti snaze zapojit se co nejrychleji zpět do pracovního procesu. Umožňuje větší flexibilitu a návrat do práce již po jednom roce rodičovské. Kromě toho se v debatě vedené v rámci rezortu hovoří právě o flexibilitě pracovních úvazků pro tuto skupinu. Je však třeba pečlivě zvažovat, neboť flexibilita nesmí jít na úkor kvality práce.

Ráda bych také zmínila návrh, který chci v dohledném termínu předložit k projednání vládě, na snížení sazby u sociálního pojištění pro rodiče, kteří pracují a zároveň se ve společné domácnosti starají o děti. Tento krok navrhla Odborná komise pro důchodovou reformu, chceme tímto způsobem ulehčit finanční zátěži rodin s dětmi v období jejich výchovy, kdy zároveň s rostoucím počtem dětí v rodině dochází k výraznému růstu výdajů a současně ke značnému poklesu příjmů na člena domácnosti.

Mezi ženami a muži jsou na trhu práce v ČR rozdíly, a to nejen v míře zaměstnanosti, ale i v oblasti finančních podmínek, kde jsou ženy znevýhodněny. Jak také nedávno upozornila komisařka pro rovnost pohlaví Věra Jourová, odměňování žen a mužů v ČR zůstává jedním z nejvyšších (22 % v roce 2012 ve srovnání s 16,5 % v EU). Plánujete v této oblasti nějaké iniciativy?
V těchto prioritách je pro MPSV uveden úkol zakotvit povinnost, aby v podnicích a organizacích s alespoň 50 zaměstnanci a zaměstnankyněmi zveřejňovali průměrné platy mužů a žen na srovnatelných pozicích. Takový nástroj přinese vyšší platovou transparentnost a sníží rozdíl v odměňování mezi muži a ženami.

Zlomit začarovaný kruh

Evropská komise se v doporučeních zabývá i situací mladých lidí na trhu práce v ČR. Chválí zemi za aktivity na podporu jejich zaměstnanosti, zároveň ale poukazuje na některé přetrvávající systémové bariéry, kterých se týkala i první otázka našeho rozhovoru. Velký problém je v této souvislosti viděn u neregistrovaných nezaměstnaných, kteří se neúčastní ani vzdělávání ani odborné přípravy (NEETs), a nemohou se proto zapojit do programu záruk pro mladé. Co se s tím dá dělat?
Stát může poskytovat svým občanům pomoc pouze do určité míry. Pokud se někdo nechce žádným způsobem zapojit do systému pomoci v nezaměstnanosti, nelze jej nutit. V rámci programu Záruk pro mladé jsme se zavázali, že se pokusíme zlomit začarovaný kruh „Nemám praxi – nedostanu práci a bez práce nebudu mít praxi.“ Stát nyní zaručuje části mladých lidí první pracovní zkušenost a využívá k tomu prostředky z EU.

Když si povídáme o mladých lidech bez práce, jaké úspěšnosti se podle Vás těší program Záruky pro mladé?
Implementační plán programu identifikuje iniciativy a opatření, které jsou klíčové pro připravenost mladých lidí na požadavky trhu práce a jejich hladší přechod ze školy do práce. Řada z nich je připravována pod garancí MŠMT, například zvyšování spolupráce škol se zaměstnavateli. Na podporu získání pracovních zkušeností a praktických dovedností mladých lidí cílí například realizované Odborné stáže pro mladé do 30 let, které jsou velmi dobře hodnoceny jak ze strany účastníků, tak ze strany zaměstnavatelů.

Řada důležitých kroků, opatření a iniciativ byla učiněna a funguje. Rovněž to nejdůležitější, a sice samotná míra nezaměstnanosti mladých lidí, v ČR výrazně klesla oproti stavu, kdy bylo doporučení přijato. I tak však stále před námi stojí řada výzev. Nezaměstnanost mladých lidí, zejména pak taková, která hrozí přerůst v jejich dlouhodobou nezaměstnanost, je velice závažným problémem s negativními dopady jak na společnost jako celek, tak na konkrétního mladého člověka a kvalitu jeho života. Program Záruky pro mladé lidi proto není vnímán jako jednorázové opatření, ale jako dlouhodobý, komplexní a systematický přístup, který je nutné za běhu dále posilovat, zkvalitňovat a zefektivňovat.   

Lucie Bednárová