Jak bude vypadat finanční perspektiva 2007 – 2013

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

Jednou z hlavních priorit nastoupivšího lucemburského předsednictví EU je i nalezení dohody o budoucí podobě finanční perspektivy na léta 2007 až 2013. Podle návrhu Evropské komise pozice České republiky jako čistého příjemce z Evropského rozpočtu výrazně posílí. Evropský rozpočet je hlavním finančním nástrojem realizace politik Evropské unie a naplňování jejího poslání. Přitom ještě do roku 1967 byly vlastně rozpočty tři, pro všechny tři Společenství (Evropské hospodářské společenství, Evropské společenství uhlí a oceli a Euroatom).

Teprve Slučovací smlouvou byla všechny tři rozpočty sloučeny do jediného. Od rozpočtu suverénního státu se však podstatně liší, a to jak strukturou, tak velikostí. Jeho výdaje spíše připomínají specificky zaměřený fond, který se orientuje zejména na podporu zemědělství a zvyšování soudržnosti často nesourodých regionů. Vlastní příjmy mají zase výrazně příspěvkový charakter, tzv. tradiční vlastní zdroje tvoří malý podíl. Z hlediska velikosti Evropský rozpočet mírně přesahuje 1 % hrubého národního důchodu, naproti tomu členské státy mají rozpočty ve výši necelých 50 % HDP. Od roku 1988 jsou roční rozpočty EU sestavovány ve formě finančních perspektiv = víceletých finančních rámců. První finanční perspektiva byla pětiletá a vztahovala se k období 1988-1992, dále následovaly dvě sedmileté na roky 1993- 1999 a 2000-2006. Finanční perspektiva udává stropy výdajů pro jednotlivé rozpočtové hlavy na každý rok. V průběhu daného období pak na základě aktuálních ekonomických údajů a očekávání se výdaje upravují. Jednou z hlavních zásad Evropského rozpočtu je zásada vyrovnanosti – příjmy a výdaje rozpočtu musí být v rovnováze.

Stávající finanční perspektiva na roky 2000-2006Aktuální finanční perspektiva se vztahuje od začátku 2000 do konce roku 2006. Její finální verze byla dohodnuta na summitu EU v Berlíně v březnu 1999. Strop vlastních zdrojů rozpočtu byl stanoven na 1,24 % hrubého národního důchodu Společenství a udává výdaje ve stálých cenách roku 1999. Finanční perspektiva má osm hlav. Hlav bylo původně sedm, poté byly rozšířeny o hlavu osm „Výdaje na rozšíření“, která zahrnuje rozpočtové kompenzace novým členským zemím (ostatní výdaje na rozšíření byly rozpuštěny do jednotlivých hlav). Tento finanční rámec počítal s přistoupením šesti nových členských států (ČR, Polsko, Maďarsko, Kypr, Slovinsko, Estonsko). Vstupní vyjednávání však nakonec vyústila v rozšíření o desítku zemí od května 2004. Díky tomu musel být upraven finanční rámec na období od roku 2004 do roku 2006 – úpravy byly dohodnuty na Kodaňském summitu EU v prosinci 2002.

Návrh finanční perspektivy na období 2007-2013První podoby budoucí finanční perspektivy se objevily v únoru 2004, kdy Evropská komise vydala Sdělení „Budování společné budoucnosti – politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Unie na období 2007-2013“. V něm Komise vyjadřuje priority rozvoje EU na dané období a přiřazuje k nim plánované finanční zdroje.

Navrhované priority EU:

1) Integrace jednotného trhu do širšího cíle udržitelného rozvoje, mobilizace ekonomických, sociálních a environmentálních politik. Cílem priority, která bude financována z nových rozpočtových hlav 1 a 2, jsou konkurenceschopnost, soudržnost a ochrana a řízení přírodních zdrojů.

2) Vložení reálného smyslu ke konceptu evropského občanství dokončením území svobody, spravedlnosti, bezpečnosti a přístupu k základním veřejným zbožím a službám – financováno novou rozpočtovou hlavou 3.

3) Zavedení souvislé role Evropy jako globálního partnera – uvědomění si regionální odpovědnosti, podporování udržitelného rozvoje a přispívání k civilní a strategické bezpečnosti. Předpokládá se financování z nové rozpočtové hlavy 4.

V dalším Sdělení Komise z loňského července evropská exekutiva již vyjmenovává konkrétní návrhy. Sdělení doprovází řada konkrétních legislativních návrhů spojená s budoucím finančním rámcem a týkající se společné zemědělské a rybolovné politiky, rozvoje venkova, strukturální a kohezní politiky, zaměstnanosti a sociální politiky, vzdělávání a dopravy.

Hlavní body návrhu EK:

• výdaje se dělí do velkých výdajových kategorií zvaných okruhy (hlavy), a to pro každý rok v období 2007-2013,

• maximální částky zvané stropy jsou stanoveny v tabulce finančního rámce pro období 2007-2013 pro položky závazků a pro každý okruh,

• celkové roční částky jsou vyjádřeny pro položky závazků i položky plateb,

• roční strop pro položky plateb musí respektovat strop vlastních zdrojů, který je v současnosti stanoven na 1,24% hrubého národního důchodu (HND) EU.

 


Celý článek