České předsednictví v Radě EU: názor Ukrajiny

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

Ivan Kuleba, velvyslanec Ukrajiny v ČR poskytl EurActivu stanovisko své země k nadcházejícímu předsednictví ČR v Radě EU.

Ukrajina podporuje základní priority rozvoje EU stanovené společným 18-ti měsíčním programem Tria předsednictví Francie-Česka-Švédska a vlastním programem českého předsednictví pod heslem „Evropa bez hranic” z hlediska jejich potenciálního vlivu na vývoj jak samotné EU, tak i jejích vztahů s třetími zeměmi. Ambiciózní iniciativy týkající se zvýšení role Evropské unie na mezinárodní scéně a upevnění styků s jinými zeměmi evropského kontinentu, které byly započaty francouzským předsednictvím v Radě EU, by měly pokračovat a tím upevnit konkrétní výsledky v době českého předsednictví v průběhu prvního pololetí roku 2009.

Počítáme s tím, že výsledky českého předsednictví posílí významný politický impuls získaný v době předsednictví Francie a stanou se dobrou startovací dráhou pro jejich následný vývoj v perspektivě příštího švédského předsednictví.

Jak je známo, v českých státních orgánech, orgánech státní samosprávy, akademických kruzích a nevládních strukturách se dnes blíží ke konci projednávaní programového dokumentu „Hlavní priority Českého předsednictví v Radě EU”, který má být schválen Evropským Parlamentem začátkem roku 2009. Proto považujeme za velmi důležitou skutečnost, že za jeden ze svých hlavních úkolů v době předsednictví česká strana považuje pokračování v upevňování evropské politiky ohledně zemí Východní Evropy, včetně Ukrajiny. V souvislosti s tímto jsme přesvědčeni, že bylo by na místě vyjádřit se k některým pozicím, týkajících se vize ukrajinské strany ve věci prioritních směrů spolupráce mezi Ukrajinou a EU v průběhu ledna-června 2009. Doufáme, že by uvedené pozice mohly najít své ztvárnění v konečné variantě „Hlavních priorit českého předsednictví v Radě EU”.

Především, průběh a výsledky předsednictví Česka v EU by měly upevňovat a podstatně rozvíjet již dosažené politické dohody v jednáních mezi Ukrajinou a EU ve věci Asociační dohody.

Zejména se jedná a dopracování ustanovení, která by jasněji určovala evropskou identitu Ukrajiny v souladu s pojmy stanovenými ve Společné politické deklaraci dle výsledků Summitu Ukrajina-EU, který se konal 9.března 2008 v Paříži. Jak je již známo, na tomto summitu EU poprvé na oficiální úrovní uznala Ukrajinu „evropskou zemí, kterou s členskými zeměmi EU spojují společné dějiny a hodnoty“.

Měly by se také dopracovat základní prvky politické části Smlouvy a článku o justici, svobodě a bezpečnosti, které nebyly dohodnuty při francouzském předsednictví EU, a konečně se těšíme na výrazný pokrok v procesu jednání o zřízení komplexní a všestranné zóny volného obchodu mezi Ukrajinou a EU.

Úspěch v těchto oblastech bude mít zásadní význam pro určení možného termínu jednání mezi Ukrajinou a Evropskou unií o Asociační Smlouvě.

Klíčovou událostí při českém předsednictví bude konání příští schůze Rady týkající se spolupráce EU-Ukrajina.

Během zasedání Rady pro spolupráci mezi Ukrajinou a EU mají členské země přijmout nový praktický nástroj pro změnu činnosti Ukrajina – EU, který bude zaměřen na realizaci dohodnutých ustanovení Asociační smlouvy.

Strategickými směry fungování EU, které budou vyžadovat zvýšenou pozornost od českého předsednictví, bude i nadále budování společné bezpečnostní a obranné politiky, energetické politiky a politiky migrace. Vzhledem k významu těchto otázek pro další vývoj vztahů mezi Ukrajinou – EU, Ukrajina navrhuje zkoncentrovat pozornost na tyto konkrétní oblasti spolupráce.

Ve sféře bezpečnostní a obranné politiky:

 • posílení dialogu o otázkách bezpečnosti a asociace s Ukrajinou v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky, zejména v souvislosti s odpovídajícími návrhy Ukrajiny k vydání nové verze “Evropské bezpečnostní strategie”;

 • zahájení praktické spolupráce mezi Ukrajinou a Evropskou obrannou agenturou (EDA);

 • zpracování mechanismu pro neodkladné konzultace mezi EU a Ukrajinou v případě ohrožení územní celistvosti, suverenity a nedotknutelnost hranic;

 • spolupráce v oblasti likvidace krize, včetně i v rámcích policejní mise EU v Bosně a Hercegovině a pozorovatelské mise EU v Gruzii.

Ve sféře migrační politiky a zjednodušeného vízového režimu:

 • odstraňovat nedostatky a zajistit řádnou implementaci Smlouvy o zjednodušeném postupu pro vydávání víz. Přijetí patřičného společného hodnocení prvního roku její realizace;

 • pokračovaní v dialogu za účelem vypracování “cestovní mapy” pro plnění podmínek, které jsou nezbytné pro zavedení bezvízového režimu pro ukrajinské občany. Jak je známo, dne 29. října 2008 byla zahájena oficiální jednání mezi Ukrajinou a Evropskou unií o zavedení volného bezvízového režimu. Byla určena 4 hlavní témata jednání: bezpečnost dokumentů, boj s ilegální migraci, vnitřní právo a bezpečnost, zahraniční vztahy;

 • urychlení nabytí platnosti a zahájení plnění smluv o malém pohraničním styku mezi Ukrajinou a okolními členskými zeměmi EU na podporu mezilidských kontaktů a plnohodnotné meziregionální a transpohraniční spolupráce;

 • rozvoj a realizace společných projektů týkajících se zařízení, vytváření a modernizace patřičné příhraniční infrastruktury a zdokonalení systému spravování hranic s Ukrajinou po celém obvodu;

 • podpora procesu vytváření jednotného readmisního prostoru mezi EU a jejími východními sousedy;

 • posílení spolupráce v oblasti sociálního zabezpečení pracovníků migrujících z Ukrajiny, kteří pracují v členských státech EU;

 • uzavírání a implementace protokolů pro realizaci Readmisní smlouvy s členskými státy EU.

Z hlediska odvětvové spolupráce:

 • pokračování v realizaci Memoranda o vzájemném porozumění mezi Ukrajinou a EU o spolupráci v energetické sféře s ohledem na závěry obsažené ve Třetí společné zprávě o realizaci jeho ustanovení v průběhu roku 2008;

 • pokračování v procesu vyjednávání o přistoupení Ukrajiny ke Smlouvě o založení Evropského energetického společenství;

 • vypracování přípravné studie pro synchronizaci jednotné elektrické soustavy Ukrajiny s odpovídajícím systémem Unie pro koordinaci přenosu elektřiny (UCTE).

 • převedení do závěrečné fáze jednání s uzavřením dohody o společném vzdušném prostoru mezi Ukrajinou a EU;

 • převedení do závěrečné fázi zavedení za podpory EU Regionálního ekologického centra v Ukrajině;

 • uzavření Memoranda o rozvoji regionální spolupráce mezi Ukrajinou a EU.

Očekáváme další prohloubení spolupráce s EU v mezinárodních a regionálních otázkách představujících společný zájem. Jedná se především o pokračování práce ve formátu “5 +2” při urovnání podněstrovského konfliktu, zahájení vymezení ústřední (Podněsterské) části ukrajinsko-moldavské státní hranice, koordinaci úsilí pro pomoc Gruzii s obnovou po srpnových událostech roku 2008.

Samostatnou důležitou součástí regionálních procesů na Ukrajině se jeví také vytvoření Černomořského centra pro evropská studia, což by mělo být podstatným praktickým pokrokem v průběhu předsednictví České republiky.

Ukrajina doufá, že se schválením a začátkem provádění koncepce “Východního partnerství” v průběhu českého předsednictví v EU, se svými východními sousedy se přejde na kvalitativně novou úroveň. Podle našeho přesvědčení, by “Východní partnerství” mělo jít mnohem dál za rámec evropské sousedské politiky.

Jak je známo, dnešní polsko-švédská iniciativa “Východního partnerství” se projednává v pracovních orgánech ES, přičemž není vyloučeno, že se zástupci některých členských zemí EU pokusí oslabit význam této iniciativy. Proto vítáme aktivní účast české strany v těchto diskusích aby zajistily pro iniciativu “Východní partnerství” vhodný politický a praktický význam, vývoj spolehlivých mechanismů pro její realizaci. V této souvislosti by bylo nesmírně důležité, aby se Ukrajina zapojila do obsahového a projektového plnění “Východního partnerství”.

Ukrajina je připravena pokračovat v konstruktivním a plodném dialogu s Českou republikou při závěrečné fázi příprav na předsednictví této země v EU, a při praktické realizaci českou stranou této velmi důležité funkce.