Podpora vědy bude jednodušší a více zaměřená na podniky

Komise navrhla zdvojnásobit výdaje na vědu a výzkum z dnešních 3,8 miliard eur na 9,6 miliard v roce 2013. Sedmý rámcový program na podporu vědy a výzkumu na evropské úrovni se má stát jedním z trumfů nové Lisabonské strategie zaměřené na hospodářský růst a zaměstnanost.

Aktivity spojené s podporou vědy, výzkumu a inovací jsou v Unii od roku 1984 seskupeny do rámcových programů. Do dnešní doby byly programy na návrh Komise schvalovány Radou a Parlamentem na období čtyř let. Návrh, který předložila Komise nyní na začátku dubna, počítá s delším programovacím obdobím, které bude odpovídat nové finanční perspektivě Unie 2007 – 2013. V návrhu jsou do jisté míry zohledněny mnohé připomínky vůči předchozímu Šestému rámcovému programu (2002-2006) týkající se především přílišné byrokracie spojené s podáváním žádostí. Sedmý rámcový program má být jednodušší, a to především ve vztahu k malým a středním podnikům.

Komise navrhla rozčlenit Sedmý rámcový program do čtyř podprogramů: spolupráce, nové nápady, lidé a kapacity. Přes 70% všech prostředků (67 miliard eur) půjde na první dva programy. Pod programem spolupráce budou financovány výzkumné záměry v rámci nadnárodní spolupráce mezi univerzitami, podniky, průmyslem a výzkumnými centry v celkem devíti tematických oblastech.