EP podporuje širší diskusi o ústavě

Poslanci Evropského parlamentu včera schválili zprávu Andrewa Duffa a Johanese Voggenhubera, která vyzývá k zahájení veřejné diskuse o podobě evropské ústavní smlouvy a dalším směřování evropské integrace. Evropská ústavní smlouva by měla podle poslanců vstoupit v platnost nejpozději v roce 2009.

Zpráva je reakcí na tzv. období reflexe, které bylo zahájeno po francouzském a nizozemském odmítnutí návrhu evropské ústavní smlouvy v květnu a červnu 2005. Se závěry zprávy vyslovilo souhlas 385 poslanců, 125 hlasovalo proti a 51 se zdrželo.

Autoři ve zprávě zdůrazňují, že konečný návrh ústavní smlouvy by měl být předložen nejpozději v roce 2007, aby mohl být během dvou let ratifikován a v roce 2009 vstoupit v platnost. Duff a Voggenhuber argumentují, že po vstupu Bulharska a Rumunska do EU (obě země by se měly stát členy Unie k 1.1.2007) nebude možné dále Evropskou unii rozšiřovat podle Smlouvy z Nice. „Úspěch tohoto a budoucích rozšíření bude ohrožen, nebude-li ústavní smlouva ratifikována, „protože „Smlouva z Nice nepředstavuje životaschopný základ pro pokračování evropského integračního procesu.“

Zpráva navrhuje vytvoření parlamentních a občanských fór, v jejichž rámci by byl rozvíjen dialog o budoucí podobě evropské integrace. Diskutovat by se mělo zejména o roli Unie jako globálního hráče, evropském sociálním a ekonomickém modelu, financování aktivit EU a také o problematice bezpečnosti a spravedlnosti. Do těchto debat by měla být zapojena široká veřejnost – politické strany, představitelé zaměstnavatelských organizací a odborových svazů, občanská společnost, akademická obec a také média.

V organizování debat a konferencí o budoucnosti EU chce EP hrát přední roli. Dílčím výstupem těchto akcí by mělo být vydávání tzv. Evropských listů, které by vypracovával výbor EP pro ústavní záležitosti. Snahou EP je více do debaty zapojit také poslance národních parlamentů. První konference s národními parlamenty by se měla podle zprávy uskutečnit 9. května 2006.

Zpráva navrhuje pět scénářů, jak dále postupovat se současným návrhem evropské ústavní smlouvy:

  • upuštění od ústavního projektu

  • pokračování v ratifikaci nepozměněného znění

  • snaha o objasnění včetně dodatků k nynějšímu znění

  • přepracování či pozměnění nynějšího znění

  • úplné přepsání nynějšího znění

Během debaty o předkládané zprávě evropská komisařka Margot Wallström, která je zodpovědná za komunikaci EU s jejími občany prohlásila: „Zdá se mi rozumné předložit konečné návrhy v roce 2007 během předsednictví Německa a Portugalska.“