EP přijal sedmiletý program pro výzkum a vývoj

Spuštění největšího výzkumného programu Evropské unie nebude ohroženo. Parlament včera v druhém čtení schválil 7. rámcový program, z kterého od 1. ledna 2007 bude možné čerpat finanční prostředky na výzkumné projekty.

Souvislosti:

Oficiální návrh 7. rámcového programu EU (v dubnu 2005) pro výzkum a vývoj vyvolal široký konsensus. Jedinými kontroverzními tématy v následné diskusi bylo, zda mají být finanční prostředky z programu používány také na financování výzkumu kmenových buněk a jaký bude objem finančních prostředků na výzkum jaderné energie a energie z obnovitelných zdrojů.

Parlament přijal první zprávu k 7.RP v červnu 2006 a Rada jeho postoj odsouhlasila ve společném prohlášení letos v září.

Témata:

Po 19 mìsících vyjednávání a 2000 dodatcích, kdy poslanci hlasovali o 700 z nich, vèera Evropská parlament definitivnì schválil 7. rámcový program EU pro výzkum a vývoj (7.RP) na období 2007-2013.

„Dnes je velký den,“ uvedl komisař pro výzkum Janez Potočnik, neboť včasné přijetí 7. RP „vyšle pozitivní signál vědecké komunitě, firmám a celé veřejnosti.“

Hlavními změnami oproti 6. RP je ustanovení Evropské rady pro výzkum (ERC), která „vnáší do Evropského výzkumného prostoru novou logiku“, prohlásil Potočnik s odkazem na skutečnost, že financování a další rozhodování budou přijímat výhradně vědci. To znamená, že přidělování finančních prostředků ERC nebude ovlivňováno politickými zájmy. „Domnívám se, že jde o velký krok pro Evropu a věřím, že tento druh nového logického přístupu ponese plody také při diskusi v dalších oblastech,“ dodal Potočnik.

Dále uvedl, že současné technologické platformy „mají velký potenciál překročit hranice rámcového programu a budou hlavním zdrojem našeho úsilí o nasměrování financování do programu založeného na spolupráci.“

Pokud jde o objem finančních prostředků, 7.RP počítá s 40% ročním nárůstem v reálném vyjádření a 60% nárůstem v nominálním vyjádření oproti 6.RP. Informační a komunikační technologie mají v 7.RP výsadní postavení – rozpočet tématického programu zaměřeného na informační a komunikační technologie představuje zhruba pětinu (9 miliard eur) z celkového rozpočtu (50,5 miliardy eur). Komise je přesvědčena o tom, že tato situace je ospravedlnitelná, neboť informační a komunikační technologie jsou klíčem k dalším technologickým inovacím v mnoha jiných oblastech a je tudíž plně v souladu s Lisabonskou strategií.

V oblasti výzkumu energií „máme tři jasné priority“, uvedl parlamentní zpravodaj k 7.RP Jerzy Buzek. „Nejdůležitější je energetická účinnost. Dalšími jsou obnovitelné zdroje, čisté uhelné technologie a výzkum zachytávání oxidu uhličitého. Polovina energetického rozpočtu (2,35 miliardy eur) bude alokována na výzkum účinnosti a obnovitelných zdrojů a druhá polovina na čisté uhelné technologie,“ dodal.

Tématický program pro výzkum životního prostředí (včetně klimatických změn) získá oproti tomu jen velmi malý podíl celkových prostředků, tj. 1,9 miliard eur v období sedmi let. Komise však říká, že toto téma nezíská prostředky pouze v rámci této tématické priority, ale horizontálně i z mnoha dalších prioritních oblastí, jako je například doprava nebo energie.

Financování výzkumu kmenových buněk bude pokračovat podle pravidel 6.RP, avšak rozsáhlé prohlášení Komise o etickém rámci tohoto typu financování bude zveřejněno v Úředním věstníku jako součást 7.RP. Jmenovitě bude tento rámec zakazovat zničení embrya pouze pro účely výzkumu nebo za účelem získání kmenových buněk.

Stanoviska:

Bývalý komisař pro výzkum a současný poslanec Philippe Busquin říká: „Jsme potěšeni, že byl 7.RP dnes přijat v prvním čtení, takže vědecká obec nezaznamená žádné přerušení ve financování. Navíc situace okolo výzkumu embryí představuje nyní oproti 6.RP vylepšení, neboť nyní máme jasná pravidla, která zakazují zničení embryí.“

Podle parlamentního zpravodaje k 7.RP Jerzyho Buzka „vysílá 7.RP signál, že se podpora výzkumu a inovací stala konečně jednou z priorit EU. Jasně jsme řekli, že se Evropa chce spoléhat na výzkum a vývoj. Ačkoliv rozpočet mohl být větší, nárůst financování výzkumu je mezi všemi programy EU stále nejvyšší. Zdá se, že se ve vztahu k plnění lisabonských cílů mění věci k lepšímu. Chceme, aby se inovace staly hlavním sloganem 7.RP.“

„Naším hlavním cílem je pokračovat ve vytváření Evropského výzkumného prostoru (ERA) a vytvářet prostřednictvím spolupráce přidanou hodnotu. ERA bude v následujících sedmi letech pro integraci a Lisabonskou strategii velmi důležitá,“ dodal Buzek.

Další kroky:

  • Rada přijme 7.RP na svém zasedání 5. prosince.
  • Komise měla během přijmout pracovní programy a od 22.prosince začít přijímat první nabídky.
  • Diskuse o Evropském výzkumném prostoru (ERA) bude zahájena počátkem roku 2007.