Chorvatsko by mělo pokračovat v reformách navzdory nejistému členství v EU

Poslanci Evropského parlamentu (EP) požadují, aby Chorvatsko pokračovalo v reformách, které mu umožní plnit kritéria pro přistoupení k Evropské unii. Na druhé straně poslanci ale zdůrazňují, že k dalšímu rozšíření Unie nedojde, dokud v EU neproběhne reforma institucí.

Chorvatsko očekává, že v roce 2009 vstoupí do Evropské unie. Poslanci Evropského parlamentu ale včera zdůraznili, že současná institucionální struktura EU (založená na Smlouvě z Nice) bude muset být před dalším rozšířením Unie reformována.

Na základě vlastní iniciativy Parlament vypracoval zprávu o pokroku Chorvatska směrem k členství v EU. Říká v ní, že země už přijala klíčovou legislativu v důležitých oblastech jako je veřejná správa, správa soudů a protikorupční politika. Požaduje ale, aby země uskutečnila další reformy.

Podle zprávy by Chorvatsko mělo více spolupracovat s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY), především v pokračujícím hledání válečných zločinců. Mělo by se také zaměřit na reformu soudnictví a na reformy, které by urychlily přechod země na tržní ekonomiku. V této souvislosti zpráva po Chorvatsku požaduje, aby splňovalo „odsouhlasené cíle pro prodej většinových a menšinových státních podílů ve společnostech“.

Chorvatsko by mělo dále implementovat evropskou legislativu týkající se životního prostředí a také přijmout závazky vyplývající z mezinárodních dohod, např. dohodu o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí. Kromě toho zpráva vyzývá představitele Chorvatska k ratifikaci Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů.

Zpráva byla přijata většinou poslanců.