Britské a evropské regiony i města chtějí úzce spolupracovat i po brexitu

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

[© Shutterstock/AB Visual Arts]

Města a regiony ve Spojeném království a v členských státech EU musí společně hledat možnosti, jak zmírnit dopady brexitu a klimatických změn na obyvatele, píší v komentáři předseda Výboru regionů Apostolos Tzitzikostas a starosta Londýna Sadiq Khan.

Místní a regionální orgány ve Spojeném království a v členských státech EU se připravují na to, že nadcházející Vánoce i nový rok budou zcela nebývalé. Sváteční období bývá pro veřejné orgány i za normálních okolností extrémně náročné, letos se však navíc potýkáme s krizí, kterou způsobila pandemie COVID-19. A tuto již beztak obtížnou situaci ještě komplikuje brexit. Vzhledem k tomu, že do konce přechodného období zbývá jen pár týdnů, jsou šance na uzavření úplné obchodní dohody prakticky nulové. Mnohé místní komunity budou v této souvislosti čelit vážným důsledkům a problémům. Otázka zní, které z nich to zasáhne nejvíce, kdy k tomu dojde a jak můžeme pomoci. Jisté je jedině to, že vystoupení Spojeného království z EU městům a regionům nezabrání v tom, aby nadále udržovaly partnerské vztahy vybudované za čtyři desetiletí a snažily se nejenom zmírnit dopad brexitu, ale také ještě intenzivněji spolupracovat na řešení společných problémů.

Pandemie razantně omezila přeshraniční spolupráci. Nyní ji musíme znovu nastartovat, říká Pavel Branda

Přeshraniční veřejné služby jsou jakousi vyšší formou přeshraniční spolupráce. V jejich rozvoji jim pomáhají i přeshraniční programy spolufinancované z fondů EU. Nezbytný je také legislativní rámec, ten se však mezi členskými státy může lišit.

Měli bychom mít pořád na paměti, že se minulé britské vlády podílely na utváření současné podoby EU a jejích demokratických rozhodovacích postupů, právních předpisů, fondů a programů. Jednání vedená v uplynulých třech a půl letech však probíhala spíše v destruktivní atmosféře a zazněly při nich dokonce výhrůžky porušením mezinárodního práva. Postupovala pomalým tempem, byla namáhavá, prodchnutá nedůvěrou a řídila se spíše politickou ideologií než ekonomickým pragmatismem. S jejich důsledky se však budou muset vypořádávat regiony a města. Jenomže nikdo – a už vůbec ne za současné pandemie – si nemůže dovolit, aby nastal další propad regionálních ekonomik. Podle studie, kterou zveřejnily London School of Economics a iniciativa „UK in a Changing Europe“, by byl brexit bez dohody pro ekonomiku Spojeného království třikrát horší než pandemie COVID-19.

Evropský výbor regionů ve svém průzkumu upozornil na to, že u regionů EU-27 se bude dopad velmi různit. Je zde zkrátka ještě příliš mnoho neznámých – od obchodování přes kontroly na hranicích až po udělování povolení k pobytu a k výkonu práce. V EU brexit zvlášť silně dopadne na odvětví výroby potravin, vozidel, strojních zařízení a elektroniky. Narušení obchodu může výrazně postihnout regiony v každé části našeho kontinentu – vedle všech irských regionů jsou to také některé regiony Polska, Slovenska, Česka, Rumunska, Bulharska a Řecka. Nejvíce ohroženy jsou samozřejmě regiony přímo ve Spojeném království, včetně Londýna (i když ten možná v menší míře). Je nezbytné, aby britská vláda i vlády členských států EU soustavně vyhodnocovaly regionální dopady a poskytovaly lidem a podnikům náležitou finanční podporu.

Nová dohoda bude zahrnovat pouze to, co jsou obě strany schopny vyjednat v tomto okamžiku, s vědomím, že hrozí ještě větší hospodářská katastrofa, než jakou vyvolala pandemie COVID-19. Dozvíme se z ní poměrně málo o tom, jak to bude vypadat ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Jaké kroky můžeme podniknout? Toť otázka, kterou bychom si jakožto političtí představitelé měst a regionů měli neustále klást. V případě, že je – jako nyní – nemožné nebo nesnadné dosáhnout toho na nejvyšší úrovni našeho politického systému, je ještě důležitější, aby se regionální a místní političtí činitelé pokusili napravit situaci zdola.

Jednání o budoucích vztazích EU s Británií jde do tuhého. Komise předložila plány pro případ nedohody

Včerejší večeře britského premiéra a předsedkyně Komise průlom v rozhovorech o budoucích vztazích EU se Spojeným královstvím nepřinesla. Přestože někteří neztrácejí naději v dosažení dohody, Komise i premiér Johnson dnes vyzvali k započetí příprav na černý scénář.

Místní a regionální orgány musí pokračovat ve spolupráci, aby vytvořily udržitelné a odolné komunity, mj. co se týče podpory cestovního ruchu, společné snahy zamezit změně klimatu, hledání způsobů, jak zachovat přeshraniční obchod, a migrace. Brexit zasáhne všechny naše regiony a města, ty však musí i nadále spolupracovat, sdílet poznatky a připravovat se na budoucí vývoj, i když se již nebudou moci opírat o formální rámec, který jim k tomu poskytovala Evropská unie. Jednou z platforem, jejichž prostřednictvím chceme udržovat těsnou spolupráci, je nová kontaktní skupina, kterou v nedávné době zřídily regiony a města EU.

EU má lví podíl na tom, že se na mezinárodní scéně začala věnovat pozornost otázkám udržitelného rozvoje a změny klimatu. Minulý rok se právně zavázala k tomu, že nejpozději do roku 2050 dosáhne klimatické neutrality, o což usiluje i město Londýn. Místní a regionální orgány pomáhají realizovat změny, a proto budou hrát při přechodu na udržitelný způsob života s nízkými emisemi uhlíku vždy stěžejní roli. V příštím roce se bude v Glasgow konat 26. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Hodláme toho využít, abychom utužili naše vztahy, vyměnili si poznatky a spojili síly. Jsme přesvědčeni, že je možné upevnit to, co jsme vybudovali v průběhu oněch 47 let v rámci jednoho společenství, a vytvořit na tomto základě zvláštní vazby. Spolupráce zvyšuje odolnost, kterou při zdolávání pandemie a změny klimatu zoufale potřebujeme.

Brexit byl vždy chápán jako proces, a nikoli jako náhlá změna. I po skončení této závěrečné fáze bude trvat ještě řadu let, než si vymezíme nová pravidla a uvědomíme si, co bude toto rozdělení pro všechny z nás a pro naše komunity znamenat a k čemu povede. Města a regiony ve Spojeném království a v členských státech EU budou muset svorně hledat možnosti, jak zmírnit dopad na naše obyvatele. Brexit nám nesmí zabránit v tom, abychom se zabývali otázkami oboustranného významu. Vybízíme ostatní složky společnosti ve Spojeném království a v Evropě, aby se k nám připojily a zamyslely se nad tím, jak mezi oběma břehy kanálu La Manche vybudovat ambiciózní vztahy, které budou odpovídat potřebám našich občanů a naší doby. Nejlepším nástrojem k zastupování zájmů našich občanů je dialog, kompromis a multilateralismus, nikoli sledování vlastních cílů a nacionalismus. Proto jsme jakožto vedoucí představitelé měst a regionů odhodláni spolupracovat navzdory brexitu i v období po něm.

Výbor regionů: Jedna z cest, jak být v EU slyšet

České zájmy v EU nereprezentují jen vláda nebo europoslanci, také zástupci regionů mají možnost do jisté míry ovlivnit podobu evropské legislativy. Starostové nebo primátoři mají šanci podělit se o svůj pohled v tzv. Evropském výboru regionů.