Výzva v OP VaVpI otevřena

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo novou výzvu v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Nová výzva se vztahuje na oblast podpory 2.2 Regionální VaV centra, Prioritní osy 2 Regionální VaV centra Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Jejím cílem je podpora vzniku a rozvoje kvalitně vybavených, aplikačně zaměřených pracovišť v ČR s rozvinutou spoluprací a silnými vazbami na partnery z aplikační sféry (podniky, zejména malé a střední podniky1, a další relevantní subjekty a uživatele výsledků), jejichž činnost posílí konkurenceschopnost regionu a jeho potenciál pro export zboží, služeb a know-how.

Podporované aktivity:

  • a) Rekonstrukce a rozšíření VaV infrastruktury, popř. ekonomicky odůvodněná výstavba nových kapacit.
  • b) Pořizování přístrojového, laboratorního a informačního vybavení a infrastruktury pro výzkum a technologický rozvoj.
  • c) Projekty VaV především se zaměřením na spolupráci navrženého regionálního VaV centra s aplikační sférou (start-up granty) s cílem vytváření partnerství, která posílí kapacitu pro kolaborativní výzkum a pro smluvní výzkum.
  • d) Aktivity zaměřené na posilování spolupráce navrženého regionálního VaV centra s aplikační sférou a veřejným sektorem.
  • e) Aktivity zaměřené na posilování spolupráce navrženého regionálního VaV centra s předními mezinárodními výzkumnými partnery.
  • f)  Další aktivity navrženého regionálního VaV centra směřující k naplnění operačních cílů oblasti podpory 2.1 Regionální VaV centra.

Aktivity uvedené výše pod písm. c) – f) nejsou podporované samostatně, musí být přidruženy k aktivitám a), b) či jejich kombinaci.

Na realizaci aktivit v této výzvě je alokováno 11 miliard Kč. Minimální výše způsobilých výdajů na realizaci jednoho projektu je 200 milionů Kč. V případě běžného projektu je maximální výše celkových nákladů stanovena na 1,1 miliard Kč. Při překročení hranice celkových nákladů 1,1 miliard Kč budou vyžadovány podklady jako pro velký projekt.

Registrační žádosti bude možné předkládat od 17. srpna do 16. listopadu 2009 na adresu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor řízení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (O 45), CORSO II, Křižíkova 34/148, Praha 8 – Karlín 186 00.