Výzva ROP Severovýchod v oblasti dopravy

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchodu otevřela novou výzvu v oblasti dopravní infrastruktury v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP Severovýchod).

Devatenáctá výzva byla vyhlášena pro oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, Prioritní osa 1 Rozvoj dopravní infrastruktury Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP Severovýchod).

Cílem oblasti podpory je zajistit kvalitní propojení regionu soudržnosti Severovýchod v dopravních osách, jejich napojení na nadregionální silniční síť TEN-T, dále zlepšit kvalitu silnic II. a III. tříd, zvýšit bezpečnost provozu a snížit negativní dopady dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva.

Podporované aktivity:

  • modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy
  • odstraňování bodových závad a bariér na silnicích II. a III. třídy a eliminace nepříznivých vlivů dopravy na obyvatelstvo a na životní prostředí

Celkem je na realizaci těchto aktivit alokováno 880 milionů Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 5 milionů Kč, maximální výše není stanovena.

Projektové žádosti je možné předkládat do 30. dubna 2010 do 12:00 hodin na příslušném územním odboru realizace programu – Liberec (Masarykova 542/18, 460 01 Liberec), Pardubice (Sukova třída 1556, 532 33 Pardubice) nebo Hradec Králové (Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové).