Výzva pro vzdělávání v eGON

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo další výzvu v rámci Prioritní osy 4 Veřejná správa a veřejné služby Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Čtyřicátá výzva se zaměřuje na vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností. Výzva byla vyhlášena v rámci oblasti podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy – zajištění vzdělávání v eGovernmentu, Prioritní osy 4 Veřejná správa a veřejné služby Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Cílem oblasti podpory je zvýšení kvality regulace, zefektivnění vzdělávání a rozvoje úředníků správních úřadů, úřadů územních samosprávných celků a politiků. Oblast podpory se také zaměřuje na zvýšení kvality řízení těchto úřadů, na snížení regionálních rozdílů v poskytování veřejných služeb, zajištění jejich dostupnosti a na zvýšení transparentnosti a otevřenosti správních úřadů a úřadů územních samosprávných celků.

Podporované aktivity:

  • zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, včetně vzdělávání a odborné přípravy zaměstnanců úřadů veřejné správy, politiků včetně zastupitelů územních samosprávných celků, metodiků a školitelů pro veřejnou správu
  • aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb včetně zavádění sledování výkonnosti a kvality úřadů veřejné správy a analytické činnosti k identifikaci prostorů pro zlepšení a k návrhům řešení
  • zkvalitnění systému metodické pomoci v rámci celé veřejné správy, zejména však ve vazbě na územní veřejnou správu a její specifické potřeby
  • proškolení zaměstnanců veřejné správy související se zprovozněním informačního systému o veřejných službách, službách veřejné správy a dalších aspektech veřejné správy, který bude provozován jako nadstavba stávajících informačních systémů veřejné správy

Na realizaci projektů je v této alokováno 620 milionů Kč, přičemž minimální výše finančních prostředků na jeden projekt je 2 miliony Kč. Maximální objem finančních prostředků na projekt je v jednotlivých krajích a obcích nastaven následovně:

  • Kategorie I – Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj a Hlavní město Praha – maximální objem finančních prostředků na projekt činí 4.172.000,-Kč;
  • Kategorie II – Kraje s počtem obyvatel do 800.000 – maximální objem finančních prostředků na projekt činí 2.894.000,-Kč;
  • Kategorie III – Statutární město Brno, Statutární město Plzeň, Statutární město Ostrava – maximální objem finančních prostředků na projekt činí 3.912.000,-Kč;
  • Kategorie IV – obce s rozšířenou působností, včetně ostatních statutárních měst – maximální objem finančních prostředků na projekt činí 2.779.000,-Kč.

Projektové žádosti je možné podávat od 10. dubna do vyčerpání finančních prostředků alokovaných na tuto výzvu, nejpozději ale do 15. listopadu 2009 do 14:00 hodin. Adresa pro osobní doručení je Ministerstvo vnitra ČR, Odbor strukturálních fondů, Jindřišská 34, 110 00 Praha 1, v ostatních případech platí adresa: Ministerstvo vnitra ČR, Odbor strukturálních fondů, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 – Letná.