Výzva pro oblast marketingu

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlásila novou výzvu v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko).

Třetí výzva byla otevřena pro oblast podpory 2.4 Marketing regionu, Prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Podporované aktivity:

Marketingová strategie regionu

 • rozvoj jednotného vizuální stylu
 • zabezpečení jednotné prezentace značky kraje v rámci všech komunikačních aktivit – a to jak kraje, tak institucí, které užívají značku kraje ve svých aktivitách (aktualizace Corporate design manuálu)
 • rozvoj obrazového konceptu značky kraje a jeho průběžná aktualizace
 • implementace marketingové strategie
 • integrovaná marketingová strategie
 • budování image institucí regionu (např. sladění vizuálního stylu partnerských organizací v regionu).
 • propagace kraje v ČR i zahraničních cílových destinacích (tvorba, distribuce a prezentace propagačních materiálů)
 • podpora vzniku a rozvoj Touch Point
 • pořádání odborných seminářů a konferencí na téma cestovního ruchu, účast na výstavách a veletrzích cestovního ruchu
 • vývoj a zpracování produktů a produktových balíčků s důrazem na asociační produkty turistického regionu

Marketingové analýzy a měření

 • síla značky MSK (Indexový ukazatel, který vyjadřuje sílu značky a vývoj image)
 • spokojenost návštěvníků kraje a Indexy – CSI a CLI (Customer Satisfaction Index a Customer Loyalty Index)
 • vývoj počtu návštěvníků kraje
 • mediální analýzy
 • benchmarking

Na realizaci uvedených aktivit je alokováno 30 milionů Kč. Minimální velikost celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 10 milionů Kč, maximální není stanovena.

Konečný termín pro předkládání projektových žádostí je 6. prosinec 2010, 12:00 hodin. V případě, že žadatel bude mít zájem o okamžitou kontrolu formálních náležitostí musí žádost předložit do 2. prosince 2010. Projektové žádosti se předkládají pouze osobně v místě sídla Úřadu Regionální rady – odbor implementace programu, Hrabákova 1/1861, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava.